Så här skriver du en CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "skillnad"

 

"skillnad" engelsk översättning

Resultat: 1-36 av 1329

skillnad {substantiv}

skillnad {utr.} (även: avvikelse, differens, olikhet, mellanskillnad)

difference {substantiv}

Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.

This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.

Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.

This is a feeling which men will never have and it is an important difference.

För klimatförändringar gör det ingen skillnad var växthusgaserna produceras.

For climate change, it makes no difference where the greenhouse gas is produced.

Detta kan innebära en enorm skillnad för att minska trafikolyckorna på våra vägar.

This can make an enormous difference in reducing car accidents on our roads.

Jag anser att vi endast bör överväga initiativ som verkligen kan göra skillnad.

I think we must only consider initiatives that can really make a difference.

skillnad {substantiv} (även: ojämlikhet, olikhet)

disparity {substantiv}

Det råder också en betydande skillnad mellan dessa områden i enskilda medlemsstater.

There is also a significant disparity among these areas in individual Member States.

Detta innebär en aldrig tidigare skådad skillnad mellan medborgarna i EU.

This amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.

Allt detta är frågor där våra medborgare ser en skillnad mellan ord och handling.

All of these are questions in which our citizens see a disparity between words and deeds.

Allt detta är frågor där våra medborgare ser en skillnad mellan ord och handling.

All of these are questions in which our citizens see a disparity between words and deeds.

Denna stora och ständigt ökande skillnad får inte bli ännu större.

This large and continuously increasing disparity must not be allowed to grow larger.

skillnad {utr.} (även: differens)

differential {substantiv}

Det är 10% skillnad mellan de som tar en master och de kortare ubildningarna med killarna på efterkälken.

There's a 10 percent differential between getting BA's and all graduate programs, with guys falling behind girls.

De har ett stort antal problem med de skattemässiga skillnaderna, med administrationen, med försäkringsavtalen.

They have a great many problems with the tax differentials, administration and insurance contracts.

Dessa frågor är så viktiga just beroende på de enorma skillnaderna mellan de kostnader vi har inom gemenskapen och kostnaderna i andra länder.

These are such important subjects because of the tremendous cost differentials to be found in the Community and external costs.

Den som undersökt skillnaderna mot tidigare utvidgningar kan inte blunda för att paritet skall nås först 2003.

If you examine the differentials resulting from enlargement after previous accessions, you cannot fail to see that parity is to come about only in 2003.

skillnad {utr.} (även: variation)

variance {substantiv}

skillnad {substantiv} (även: handikapp, fördel, utsikter, odds)

odds {enb. plur.}

skillnad {utr.} (även: avvikelse, motsättning, skiljaktighet, divergens)

divergence {substantiv}

Låt mig göra mycket klart att det här inte finns någon skillnad i vad vi försöker uppnå.

Let me make it very clear that there is no divergence here in what we are seeking to achieve.

Här föreligger en filosofisk skillnad som vi måste erkänna.

There is a philosophical divergence here which we have to acknowledge.

Denna skillnad påverkar regioner i mitt land, särskilt i norra Portugal, och även andra regioner i andra medlemsstater.

This divergence affects regions in my country, in particular northern Portugal, and also other regions in other Member States.

Med andra ord kommer kanske denna skillnad att bestå mellan oss, när det gäller hur brådskande frågan är, hur mycket tid vi har till vårt förfogande.

So perhaps, there remains between us this divergence of appreciation of the urgency of the matter, on how much time we have available.

Det finns en skillnad mellan dessa förväntningar och en allt större ovilja att finansiera dessa nya åtaganden. Vi måste hålla gemensamma debatter om denna allt större skillnad.

We must hold joint debates on this increasingly dramatic divergence.

skillnad {utr.} (även: avvikelse, motsättning, skiljaktighet, divergens)

divergency {substantiv}

skillnad {utr.} (även: olikhet)

diverseness {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "skillnad":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "skillnad" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "skillnad" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.

Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.

Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.

This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.

Det är bakgrunden till den skillnad som har gjorts mellan kort och medellång sikt.

This is the background to the distinction made between the short and medium term.

Skillnaderna mellan medlemsstaterna är helt enkelt för stora på det här området.

The discrepancies between the Member States in this area are simply too great.

Rådet gör mycket riktigt skillnad mellan mobila och icke-mobila arbetstagare.

The Council is right in distinguishing between mobile and non-mobile workers.

Ärade värd, till skillnad mot mannen vid min sida, jobbar jag inte för det kräket.

Honorable host, unlike this man on my left, I do not work for that evil scum.

Det utgör skillnaden mellan de stater, som vill ansluta sig, och Europaparlamentet.

This is what distinguishes the applicant states from the European Parliament.

Till skillnad från rådet har parlamentet angett specifika siffror i detta avseende.

In contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.

Utskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell'Utris fall var av samma karaktär.

The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.

I betänkandet gör vi skillnad mellan övrig information och grundinformation.

In the report we make a distinction between other information and basic information.

För klimatförändringar gör det ingen skillnad var växthusgaserna produceras.

The Commission will be examining whether they can plug into our European system.

Det viktiga är att det inte föreligger någon skillnad mellan ett land och ett annat.

The important thing is that there are no distortions from one country to another.

Skillnaderna mellan medlemsstaterna är för närvarande helt enkelt för stora.

The discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.

Demokrati som innebär att det är förbjudet att göra skillnad på ledamöterna.

In a democracy, giving preference to some Members over others is forbidden.

Utskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell ' Utris fall var av samma karaktär.

The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.

Det är med andra ord stor skillnad jämfört med toppmötena under mitten av 1970-talet.

As you can see, a great deal has changed since the summits of the mid-'70s.

Till skillnad från Johannes Blokland vill jag behålla kategorin ”tillfredsställande”.

Unlike Mr Blokland, I am in favour of keeping the category of ‘sufficient’.

Jag skulle gärna se att kommissionsledamoten förklarade den här skillnaden.

I would like the Commissioner to tell me how she can explain this discrepancy.

Den fria rörligheten osv. osv. och dämpandet av de nationella skillnaderna.

The freedom of movement of people etc., etc., and the removal of ethnic divisions.

De känner till skillnaden mellan olika typer av choklad och de tillåts välja själva.

I have no doubt that this compromise will help the overall market increase.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "skillnad" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.