Svensk-engelsk översättning av "skillnad"

SV skillnad Engelsk översättning

skillnad {utr.}

SV skillnad
play_circle_outline
{utrum}

skillnad (även: avvikelse, differens, olikhet, meningsskiljaktighet)
Det finns en skillnad mellan begreppen naturvård och fridlysning.
There is a difference between the notions of conservation and protection.
För klimatförändringar gör det ingen skillnad var växthusgaserna produceras.
For climate change, it makes no difference where the greenhouse gas is produced.
De ord som gjorde skillnad var ”frivilliga åtaganden från medlemsstaterna”.
The words that made a difference were 'voluntary commitment from Member States'.
skillnad (även: olikhet, ojämlikhet)
Detta innebär en aldrig tidigare skådad skillnad mellan medborgarna i EU.
This amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.
Det råder också en betydande skillnad mellan dessa områden i enskilda medlemsstater.
There is also a significant disparity among these areas in individual Member States.
Allt detta är frågor där våra medborgare ser en skillnad mellan ord och handling.
All of these are questions in which our citizens see a disparity between words and deeds.
skillnad (även: avvikelse, skiljaktighet, motsättning, divergens)
skillnad (även: avvikelse, skiljaktighet, motsättning, divergens)
Här föreligger en filosofisk skillnad som vi måste erkänna.
There is a philosophical divergence here which we have to acknowledge.
Låt mig göra mycket klart att det här inte finns någon skillnad i vad vi försöker uppnå.
Let me make it very clear that there is no divergence here in what we are seeking to achieve.
Denna skillnad påverkar regioner i mitt land, särskilt i norra Portugal, och även andra regioner i andra medlemsstater.
This divergence affects regions in my country, in particular northern Portugal, and also other regions in other Member States.
skillnad (även: differens)
skillnad (även: olikhet)
skillnad (även: variation)
skillnad (även: odds, fördel, skillnader, handikapp)
play_circle_outline
odds {enb. plur.}

Synonymer (svenska) till "skillnad":

skillnad

Användningsexempel för "skillnad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishtill skillnad från
Swedishtill skillnad från
SwedishDenna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
SwedishDet är bakgrunden till den skillnad som har gjorts mellan kort och medellång sikt.
This is the background to the distinction made between the short and medium term.
SwedishUtskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell'Utris fall var av samma karaktär.
The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.
SwedishDet viktiga är att det inte föreligger någon skillnad mellan ett land och ett annat.
The important thing is that there are no distortions from one country to another.
SwedishÄrade värd, till skillnad mot mannen vid min sida, jobbar jag inte för det kräket.
Honorable host, unlike this man on my left, I do not work for that evil scum.
SwedishMen till skillnad från Swift fanns det definitivt goda skäl för denna senareläggning.
However, unlike SWIFT, there were definitely good reasons for this postponement.
SwedishRådet gör mycket riktigt skillnad mellan mobila och icke-mobila arbetstagare.
The Council is right in distinguishing between mobile and non-mobile workers.
SwedishUtskottet ansåg, till skillnad från mig, att Dell ' Utris fall var av samma karaktär.
The Committee thought, but I do not think, that Mr Dell'Utri's case was the same.
SwedishFör det första finns det en enorm och orättvis skillnad i välståndsfördelningen.
First, there exists a huge and unjust discrepancy in wealth distribution.
SwedishI betänkandet gör vi skillnad mellan övrig information och grundinformation.
In the report we make a distinction between other information and basic information.
SwedishVi får inte godkänna deras sätt att rapportera, till skillnad från våra medlemsstater.
We are not allowed to accept their way of reporting, unlike our Member States.
SwedishTill skillnad från USA har kommissionen dock redan underlåtit att göra flera saker.
However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
SwedishTill skillnad från euroskeptikerna i detta hus tror vi på en stark kommission.
Unlike the Eurosceptics in this House, we believe in a strong Commission.
SwedishDemokrati som innebär att det är förbjudet att göra skillnad på ledamöterna.
In a democracy, giving preference to some Members over others is forbidden.
SwedishTill skillnad från andra länder har vi varken drabbats av revolution eller diktatur.
We have not fallen, as other countries have, either to revolution or to dictatorship.
SwedishVi kämpar i ett religionskrig, och det är på tiden att vi inser denna skillnad.
We are fighting a war of religion, and it is about time we faced up to that distinction.
SwedishNu handlar det om att göra tydlig skillnad mellan nätverket och Eurojust.
It is now a matter of making a clear distinction between the Network and Eurojust.
SwedishI dag är sysselsättningen nästan full, vilket innebär en enorm skillnad för Irland.
Today the economy is close to full employment, which is a huge sea change for Ireland.