Sammanfattning

samtal {substantiv}
talk · discussion · dialogue · conversation · discourse · dialog · causerie

utförlig information

Synonymer

samtal: dialog · diskussion · konversation

mer (7)

Definition

samtal
muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar vanl. på r...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "samtal"

 

"samtal" engelsk översättning

Resultat: 1-34 av 679

samtal {substantiv}

samtal {neut.} (även: föredrag, snack, kåseri, sätt att tala)

talk {substantiv}

Fru talman, herr Posselt! Jag anser inte att det krävdes mod för att föra samtal med Kina.

Madam President, Mr Posselt, I do not really think it took any courage to talk to China.

I videoinspelade samtal får de berätta om sina liv efter ingreppet.

In videotaped conversations they talk about their lives after the operation.

I går hade vi ett samtal med Slater, den amerikanske transportministern.

Yesterday we had a talk with the American Minister for Transport.

Man talar om ytterst svåra samtal och långdragna överläggningar.

We hear talk of extremely difficult discussions and tough negotiations.

Jag hade ett långt samtal med premiärminister Ehud Olmert i denna fråga.

I had a lengthy talk with Prime Minister Olmert on that subject.

samtal {neut.} (även: diskussion, överläggning, debatt)

discussion {substantiv}

Det var ett samtal om bakgrunden och var inte avsett att offentliggöras.

It was a background discussion, which was not intended for publication.

Vi två kommissionsledamöter för redan denna typ av samtal.

We two Commissioners are already having this kind of discussion.

Vi stöder framför allt fortsatta samtal och samordningen av det arbete som sker inom G20.

In particular, we support the continuation of discussion and the coordination of efforts within the G20.

Det är samtal, diskussion, debatt och mötesfrihet som skulle påverkas av de föreslagna litauiska lagarna.

It is talk, discussion, debate, right of assembly that would be affected by the proposed Lithuanian laws.

Förhandling, samtal, dialog, kompromiss är de verktyg med vilka vi har byggt upp det europeiska samarbetet.

Negotiation, discussion, dialogue and compromise are the tools we have used to build our European cooperation.

samtal {neut.} (även: dialog)

dialogue {substantiv} [GBR]

Internet kan aldrig ersätta den tid som ägnas åt samtal mellan föräldrar och barn.

The Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.

Samtal är därför ytterst viktiga, men det måste vara en öppen dialog.

Dialogue is therefore most important, but it must be transparent dialogue.

Den första handlar om att vi behöver ett moget samtal mellan rådet och Europaparlamentet.

The first is that we need a mature dialogue between the Council and the European Parliament.

Vi för allvarliga samtal med Ryssland om de mänskliga rättigheterna.

We are engaged in a serious dialogue with Russia on human rights.

Det är sådana samtal vi har när vi besöker våra nya medlemsstater.

That is the dialogue we have when we visit our new Member States.

samtal {neut.} (även: konversation, samtalsämne, samspråk)

conversation {substantiv}

Redan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.

Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.

Resultatet är ett klart och tydligt samtal för både personalen och kunderna.

The result is a clear conversation enjoyed by your employees and customers.

Detta öppnade mina ögon för ett samtal som skulle kunna utforskas, om skönhet.

And it really opened my eyes to this conversation that could be explored, about beauty.

Igår hade jag äran och nöjet att ha ett långt personligt samtal med Aljaksandr Milinkevitj.

I had, yesterday, the honour and pleasure of a long personal conversation with Mr Milinkevich.

Ett sådant samtal ägde också rum i dag, men det var inte någon orientering.

Such a conversation took place today, but it was not a briefing.

samtal {neut.} (även: föredrag, diskurs, tal, predikan)

discourse {substantiv}

Det är inte rätt sätt att föra politiska samtal.

This is not the way that political discourse should be conducted.

I egenskap av författare som bor i ett exceptionellt problemfyllt område, måste jag se på denna fråga om mellankulturella samtal som en lockande och upphetsande historia.

As a writer living in an exceptionally troubled area, I must look at this issue of intercultural discourse as a story of attraction and excitement.

Det är ett utmärkt verktyg för att informera och stimulera ett nationellt samtal om den europeiska dimensionen, och kommissionsledamöterna borde sändas ut för att sälja det.

It is a splendid tool to both inform and stimulate a national discourse about the EU dimension, and Commissioners should be sent forth to sell it.

De lyckas varken få i gång ett kontinuerligt samtal om europeiska angelägenheter eller fungera som en sammanhållande länk mellan den nationella, regionala och lokala nivån inom EU.

They are failing to develop a fluent discourse about European affairs, or to act as a conduit between the European national, regional and local levels.

OSSE:s rapport konstaterade vidare att yttrandefriheten var begränsad och att normala politiska samtal var nästan omöjliga, delvis på grund av mediernas snäva restriktioner.

The OSCE's report went on to say that freedom of expression was limited and that normal political discourse was almost impossible, partly because of tight constraints on the media.

samtal {neut.} (även: dialog)

dialog {substantiv} [USA]

samtal {neut.} (även: pratstund, samspråk)

causerie {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "samtal":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "samtal" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "samtal" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

De övriga 27 kapitlen kommer dock att förbli öppna för nya samtal och framsteg.

However, the other 27 chapters will all remain open for new talks and progress.

Anställda kan använda pekskärmen för att snabbare och lättare hantera sina samtal.

Employees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.

Jag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.

I would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.

Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?

Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?

Just nu bör vi inte vara så snabba med att återuppta omfattande samtal med Ryssland.

At this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.

Jag har varit med i sådana förhandlingar och vet hur svåra sådana samtal kan vara.

I have been in such negotiations and I know how difficult such talks can be.

Organisationen får ta emot över 15 000 samtal per år och antalet stiger hela tiden.

It receives over 15,000 calls a year and the number is rising all the time.

Alltför mycket är oklart och osäkert i dessa samtal och alltför lite tid återstår.

Too much is unclear and uncertain in these talks, with so little time left.

Ett exempel på detta är de samtal, eller förhandlingar, som pågår med Iran.

One example of this might be the talks, or negotiations, that are going on with Iran.

Innehållet i inspelade samtal cirkulerar på något mystiskt sätt i medierna.

The contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.

Vi är också bekymrade över problemet med identifiering av ingående samtal.

We are also concerned by the problem of identification during incoming calls.

Det är ungefär som att försöka hindra samtal mellan människor i en stor folkmassa.

It would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.

Samtal om det nya partnerskapsavtalet måste inledas så snabbt som möjligt.

Talks on the new partnership agreement must get under way as soon as possible.

Det är ett faktum att ett år av samtal inom Annapolisprocessen gått om intet.

It is a fact that a year of talks within the Annapolis process has failed.

Han förändrar ingenting genom att föra samtal om en eller två oliktänkande personer.

It is not referring to one or two dissidents that the situation is going to be changed.

Jag tycker att det i princip borde vara ett gott skydd mot sådana samtal.

I think that essentially that should be sufficient protection against such calls.

Varje möjlighet bör dock utnyttjas för bilaterala och trilaterala samtal.

Nevertheless, every opportunity should be taken for bilateral and trilateral talks.

Förra veckan inleddes samtal i Genève. Även detta var ett viktigt steg i rätt riktning.

Talks in Geneva were launched last week and this was another important step forward.

Samtal om denna fråga har hittills inte lett till någon tillfredsställande lösning.

Talks on this subject have not resulted in a satisfactory outcome as yet.

I dag pågår fortfarande samtal om ytterligare områden som rör anslutningen.

Today, talks are still in progress on further areas related to accession.
 

Definition av ordet samtal på svenska

sam`tal {subst.}[samtalet, plur. samtal, best. plur. samtalen]
Orled: sam--tal-et
muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar vanl. på relativt informellt sätt : samtalet flöt trögt; samtalet ledde inte till någonting; föra ett lågmält samtal om de stora livsfrågorna; ett privat samtal
Bet. nyanser:
a)spec. om konversation med visst, särsk. terapeutiskt, syfte: samtalsbehandling; samtalsgrupp; samtalsterapi; gruppsamtal; samtal hjälper bättre än psykofarmaka
b)spec. äv. om mer formellt utbyte av synpunkter e.d.: på säkerhetskonferensen fördes ett samtal på toppnivå; han kallades till ett samtal med chefen
c)utvidgat om (tillfälligt upprättad) förbindelse per telefon, vanl. utan tonvikt på åsiktsutbyte etc.: bryta samtalet; ta emot ett samtal; samtal väntar!; samtalet betalas av mottagaren; han fick ta emot ett ilsket samtal från en missbelåten kund
Konstr.: samtal (mellan ngra) (om el. kring ngn el. ngt), (i) samtal (med ngn el. ngt) (om el. kring ngn el. ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. samtal
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.