Svensk-engelsk översättning av "samtal"

SV samtal Engelsk översättning

samtal {neut.}

SV samtal
volume_up
{neutrum}

samtal (även: konversation, samtalsämne, samspråk)
volume_up
conversation {substantiv}
Resultatet är ett klart och tydligt samtal för både personalen och kunderna.
The result is a clear conversation enjoyed by your employees and customers.
Ett sådant samtal ägde också rum i dag, men det var inte någon orientering.
Such a conversation took place today, but it was not a briefing.
Han inledde exakt sådana samtal med presidenten i Asjchabad.
He engaged the President in Ashgabat in exactly that kind of conversation.
samtal (även: dialog)
volume_up
dialogue {substantiv} [GBR]
Samtal är därför ytterst viktiga, men det måste vara en öppen dialog.
Dialogue is therefore most important, but it must be transparent dialogue.
Vi för allvarliga samtal med Ryssland om de mänskliga rättigheterna.
We are engaged in a serious dialogue with Russia on human rights.
Internet kan aldrig ersätta den tid som ägnas åt samtal mellan föräldrar och barn.
The Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.
samtal (även: diskussion, debatt, överläggning)
volume_up
discussion {substantiv}
Det var ett samtal om bakgrunden och var inte avsett att offentliggöras.
It was a background discussion, which was not intended for publication.
Vi två kommissionsledamöter för redan denna typ av samtal.
We two Commissioners are already having this kind of discussion.
Vi stöder framför allt fortsatta samtal och samordningen av det arbete som sker inom G20.
In particular, we support the continuation of discussion and the coordination of efforts within the G20.
samtal (även: föredrag, kåseri, snack, tomt prat)
volume_up
talk {substantiv}
Av detta skäl måste vi ha ett ingående samtal om detta med alla intressenter.
For this reason, we need to talk about this - and talk about it meaningfully - with all the stakeholders.
I videoinspelade samtal får de berätta om sina liv efter ingreppet.
In videotaped conversations they talk about their lives after the operation.
Man talar om ytterst svåra samtal och långdragna överläggningar.
We hear talk of extremely difficult discussions and tough negotiations.
samtal (även: pratstund, samspråk)
volume_up
causerie {substantiv}
samtal (även: dialog)
volume_up
dialog {substantiv} [USA]
samtal (även: tal, föredrag, diskurs, predikan)
volume_up
discourse {substantiv}
Det är inte rätt sätt att föra politiska samtal.
This is not the way that political discourse should be conducted.
Det officiella samtalet för att främja forskning och utveckling är inte tillräckligt för att uppnå detta.
The official discourse of incentivising research and innovation is not enough to achieve this.
I egenskap av författare som bor i ett exceptionellt problemfyllt område, måste jag se på denna fråga om mellankulturella samtal som en lockande och upphetsande historia.
As a writer living in an exceptionally troubled area, I must look at this issue of intercultural discourse as a story of attraction and excitement.
samtal
volume_up
chat {substantiv} [vard.]
Det är kanske dags för middags samtalet.
Well, maybe it's time we have that special dinner chat.
Det är ungefär som att försöka hindra samtal mellan människor i en stor folkmassa.
It would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.
Jag uppskattar dessa små samtal vi har, men av intresse att spara tid, berätta bara vad du vill.
I enjoy these little chats of ours, but in the interest of saving time, just tell me what you want.

Synonymer (svenska) till "samtal":

samtal

Användningsexempel för "samtal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAnställda kan använda pekskärmen för att snabbare och lättare hantera sina samtal.
Employees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.
SwedishOrganisationen får ta emot över 15 000 samtal per år och antalet stiger hela tiden.
It receives over 15,000 calls a year and the number is rising all the time.
SwedishJag tycker att det i princip borde vara ett gott skydd mot sådana samtal.
I think that essentially that should be sufficient protection against such calls.
SwedishOch forskarna får med alla sparade samtal ett fantastiskt källmaterial.
Researchers then retain access to all the saved calls - fantastic base material.
SwedishVi är också bekymrade över problemet med identifiering av ingående samtal.
We are also concerned by the problem of identification during incoming calls.
SwedishHan förändrar ingenting genom att föra samtal om en eller två oliktänkande personer.
It is not referring to one or two dissidents that the situation is going to be changed.
SwedishFör några månader sedan fick jag ett samtal från ett äldreboende där jag arbetar.
A few months ago, I got a phone call from a nursing home where I work.
SwedishLåt oss hoppas att vi inte tar från de fattiga för att betala billigare samtal för de rika.
Let us hope that we are not robbing the poor to pay for cheaper calls for the rich.
SwedishKonsumenterna kommer också att göra avsevärda besparingar när de tar emot samtal.
Consumers will also make considerable savings when receiving calls.
SwedishVi vet att dessa samtal aldrig helt kommer att lösa alla problem.
We also know, however, that those contacts will never solve everything entirely.
SwedishBetänkandet kommer att utgöra en del av ett mycket viktigt samtal.
I have to go to Moscow for meetings with President Putin and Mr Lavrov and others.
SwedishSäkerhetsnivån mot obehörig åtkomst till DECT-samtal är extremt hög.
The security level towards unauthorised access to DECT voice calls is extremely high.
SwedishSå volymen för samtal har ökat enormt, med 34 procent på bara ett år.
So the volume on voice has gone up tremendously, by 34% in one year only.
Swedish(EN) Tack till rådets ordförande för hans extra samtal i kväll.
My thanks to the President-in-Office for the further call he has made tonight.
SwedishDet är trevligt att vi kan fortsätta vårt samtal, som avbröts så abrupt för bara en månad sedan.
Your responses to these three points will certainly be followed very closely.
SwedishEtt exempel på detta är de samtal, eller förhandlingar, som pågår med Iran.
This EU policy, though, shows too little in the way of structure.
SwedishInnehållet i samtal eller meddelanden kommer – som jag försökte antyda tidigare – inte att bevaras.
We accept the need for retention of data and we are looking at the timings now.
SwedishVi hade ett långt samtal om detta vid måndagens öppna sammanträde i rådet (allmänna frågor).
We discussed this at length on Monday in an open sitting of the General Affairs Council.
SwedishJag önskar den yemenitiska delegationen givande samtal och en trevlig vistelse i Strasbourg.
May I wish the Yemeni delegation profitable meetings and an excellent stay in Strasbourg.
Swedish– Under våren kom 291 samtal till LiU:s coacher, sammanlagd handledningstid 223 timmar.
“During the spring LiU's coaches took 291 calls; totalling combined coaching time of 223 hours.