Synonymer

sammanfatta: summera

Definition

sammanfatta
välja ut det viktigaste i någon framställning eller i nå...

Search for the most beautiful word
partition
outlier

VOTE NOW

Svensk-engelsk översättning av "sammanfatta"

 

"sammanfatta" engelsk översättning

Resultat: 1-42 av 322

sammanfatta {verb}

Vi skall sammanfatta vår egen åsikt om den i ett tillkännagivande före sommaren.

We want to summarize our own opinion on this in a statement before the summer.

Så jag skall försöka sammanfatta vad som sagts och mina svar på det.

So, I shall try to summarize what has been said and my response to it.

Markera detta alternativfält om Du vill sammanfatta innehållet i de markerade raderna i en lista.

Select this option to summarize the contents of the selected rows in a list.

Markera detta alternativfält om Du vill sammanfatta innehållet i de markerade kolumnerna i en lista.

Select this option to summarize the contents of the selected columns in a list.

Jag kan inte sammanfatta min rapport nu därför att det är för ont om tid, men jag vill göra ett par påpekanden.

I cannot summarize that report now because there is not enough time but I wish to make one or two points.

Jag vill sammanfatta: Hållbarhet på en kontinent är inte en hållbar hållbarhet.

To summarise: sustainability on one continent is unsustainable sustainability.

Jag borde nu sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har fått till stånd.

At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.

Jag skulle vilja sammanfatta innehållet i detta betänkande baserat på tre huvudidéer.

I would like to summarise the content of this report based on three main ideas.

Jag kommer helt kort att sammanfatta de viktigaste punkterna i betänkandet.

I would like to summarise quite briefly here the most important things this report says.

Det är den 8 mars, och jag ska försöka sammanfatta mitt betänkande i åtta punkter.

It is 8 March, and I shall try to summarise my report in eight points.

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: sätta ihop, förena sig, slå ihop, sluta sig samman)

Med den här funktionen kan du sammanfatta data från flera fristående tabellområden.

Use this function to combine data from several independent table areas.

Herr talman! Först och främst en eloge till föredraganden som har lyckats sammanfatta ett arbete med så många förslag.

Mr President, I would like to start by complimenting the rapporteur on managing to combine so many proposals in one report.

För Europa gäller det nu under 2000-talet att sammanfatta de existerande grundläggande rättigheterna i medlemsstaterna, och de beståndsdelar som är viktiga för Europa.

It is now the task of twenty-first century Europe to combine the existing fundamental rights in the Member States and those aspects that apply to Europe.

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: underrätta, anlita, ge en resumé, briefa)

För att sammanfatta kan ni lita på att det slovenska ordförandeskapet kommer att göra allt det kan för att nå målet, trots att det är så lite tid kvar.

In brief, you can rely on the Slovenian Presidency to do its utmost to reach the target, regardless of the fact that there is very little time left.

Jag vill kort sammanfatta punkterna i resolutionen, som jag förbehållslöst stöder, det vill säga de punkter som utgör grunden för vårt samförstånd.

I would like to give you a brief summary of the points of the resolution, which I support unreservedly, the points that form the basis of our consensus.

Jag kommer kort att sammanfatta de åtgärder som planeras för nästa etapp i utvecklingen och som, vilket ni kommer att märka, fullständigt täcker era frågetecken och förslag.

Lastly, I shall give a brief summary of the actions planned for the near future and which, as you shall see, fully address your concerns and your suggestions.

Vi har dock en plattform att stå på och därför kommer jag kort att sammanfatta de förbindelser vi för närvarande har med denna region innan jag går igenom några av nyckelpunkterna i detta betänkande.

We are not starting with a blank slate, which is why before looking at some of the key points of this report, I shall give a brief summary of our current relations with this region.

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: regummera, rekapitulera)

För att sammanfatta - alla produkter som är relevanta för energiförbrukningen omfattas nu av direktivet.

To recap, every product that is relevant to the consumption of energy now falls within the scope of the directive.

Jag vill ta detta tillfälle i akt att kort sammanfatta det förfarande som används för mekanismen med förstärkt samarbete.

I should like to take this opportunity to briefly recap the procedure followed by the enhanced cooperation mechanism.

Många av talarna har ett uppenbart engagemang i och intresse för solidaritetsfondens sätt att fungera, så låt mig bara sammanfatta vad som sagts hittills.

Many of the speakers have clearly been engaged and interested in how the Solidarity Fund operates, so let me just recap what people have said so far.

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: ta bort, abstrahera, skilja ut, göra sammandrag)

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: innesluta, referera)

Denna historiska dag är det därför viktigt att med ett uttryck sammanfatta den overkliga situation vi just nu befinner oss i.

On this historic day, it is important to encapsulate the surreal situation in which we find ourselves today into a single sentence.

Jag vill bara sammanfatta och säga att detta är vanligt.

I think I just want to recapitulate and say this is common.

Ni får naturligtvis möjlighet att sammanfatta de väsentliga punkterna när ni senare talar för er grupp.

You will, of course, be able to recapitulate the essential points when you speak later on on behalf of your group.

Jag kanske kunde sammanfatta skälen till varför Europeiska kommissionen fortsätter att stödja ingåendet av detta tredje generationens samarbetsavtal.

Perhaps I could recapitulate why the European Commission continues to support the entry into force of this third-generation cooperation agreement.

Därför finns det ingen anledning för mig att sammanfatta listan över de krav som finns från EU:s sida eller att upprepa någonting om EU:s roll i sig.

There is therefore no need for me to recapitulate the list of requirements from the perspective of the European Union or to repeat anything about the role of the EU itself.

Jag föreslår inte att systemet ska skrotas; jag har bara föreslagit några förbättringar - som jag inte tänker sammanfatta en gång till - för att öka parlamentets kontrollbefogenheter.

I am not suggesting that the system be scrapped; I have merely proposed a few improvements - which I do not intend to recapitulate - to increase Parliament's powers of scrutiny.

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: inbegripa, inordna, infoga, subsumera)

sammanfatta [sammanfattade|har sammanfattat] {vb} (även: samla ihop)

För att försöka runda av lite av det som sades och sammanfatta betänkandets huvudtema vill jag betona att effektiva offentliga politiska åtgärder efterfrågas starkt.

Anyway, to try to round up a bit what was said and sum up the main thrust of the report, I would like to highlight the strong demand that exists for effective public policies.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "sammanfatta":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "sammanfatta" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag borde nu sammanfatta de viktigaste åtgärderna som vi har fått till stånd.

At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.

(DE) Fru talman! Sammanfatta globaliseringen på två minuter - bäst att sätta i gång!

(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!

För att sammanfatta kort: EIB har också problem på området för utveckling.

To conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.

För att sammanfatta: det är inte noggrannare, det är inte omöjligt att byta ut.

All in all: GALILEO is not more accurate, and it cannot be switched off.

Jag ska sammanfatta genom att säga att vi, som grupp, kommer att rösta för resolutionen.

I will sum up by saying that we, as a group, will be voting in favour of the resolution.

Låt mig sammanfatta kommissionens synpunkter på dessa två åtgärdsförslag.

Let me outline to you the Commission's view on these two draft actions.

Det har till uppgift att sammanfatta det brittiska och det österrikiska ordförandeskapet.

Our job is to assess the work done by the British and Austrian Presidencies.

Denna kurs går möjligen att träffande sammanfatta som en strävan mot ett civilt samhälle.

This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.

Vi måste nu bara göra en meningsfull helhet av det och sammanfatta det.

We just have to put it all together and fashion it into a meaningful whole.

Så kan man sammanfatta andan i detta betänkande om euroområdets internationella roll.

This is basically the attitude of this report on the international role of the euro zone.

Jag kan dock redan nu sammanfatta resultatet för vissa centrala frågor.

However, I can already give you an outline of the results on some key issues.

Av de skäl som jag har försökt att sammanfatta kommer vår grupp att rösta för betänkandet.

For the reasons I have attempted briefly to outline, our group will vote for the report.

För att sammanfatta bör EU: s förfaranden vara enhetliga, tydliga och snabba.

In summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.

Vi kan helt enkelt sammanfatta det hela i en mening: MAI kommer att förändra världen.

In fact, to coin a phrase, the multilateral agreement on investments will change the world.

Jag vill sammanfatta det jag sagt med att uttala min djupa tacksamhet till revisionsrätten.

I should like to conclude by expressing my deep gratitude to the Court of Auditors.

Jag vill helt kort sammanfatta de viktigaste delarna i detta program.

I should like to remind you briefly of the main features of this programme.

I bara några få meningar har föredraganden lyckats sammanfatta havets betydelse för Europa.

The rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.

För att sammanfatta: vi har trott på detta handlingsprogram och vi stöder det.

To sum up, we have believed in the project and we are supporting it.

Jag vill i korthet sammanfatta de frågor som har väckts genom detta betänkande.

I should like to briefly summarise the issues raised by this report.

Jag ska bara sammanfatta det mycket snabbt, eftersom det är ett brett ämne.

I will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
 

Definition av ordet sammanfatta på svenska

samm`anfatta {verb}[sammanfattade sammanfattat]
Orled: samm-an--fatt-ar
Subst.: sammanfattande, sammanfattning
välja ut det viktigaste i någon framställning eller i något som hänt och återge det i förkortad form : ordföranden sammanfattade debatten; problemet kan sammanfattas i två punkter
Bet. nyans: utvidgat med avs. på företeelser av olika typ inordna under samma beteckning: "kommunikation" är ett sammanfattande namn på många olika typer av mänskligt beteende
Konstr.: sammanfatta ngt
Hist.: sedan 1617
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.