Sammanfattning

sökande {substantiv}
applicant · quest · candidate · applier · requestor · appellant

utförlig information

Synonymer

sökande: forskande · letande · spanande

mer (4)

Definition

sökande
person som gjort ansökan till viss utbildning etc.

Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "sökande"

 

"sökande" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 143

sökande {substantiv}

sökande {utr.} (även: aspirant)

applicant {substantiv}

Den sökande tvingas arbeta med 27 olika nationella rättssystem.

The applicant is obliged to work with 27 separate national legal systems.

Det fanns en intressekonflikt när regeringen både ansvarade för programmet och var sökande.

There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.

Tydligen har ordet " förmånstagare" smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande" .

In some languages, the term 'beneficiary' crept in instead of 'applicant'.

Tydligen har ordet " förmånstagare " smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande ".

In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.

Varför sker detta inte genom regelbundna allmänna calls for interest, för att utvidga antalet sökande?

Why is this not done by means of regular general calls for interest so as to broaden the applicant chain?

sökande {neut.}

quest {substantiv}

Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.

These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.

Här krävs en utredning och ett sökande efter sanningen.

It is here that an investigation and quest for the truth are required.

Så hur går vi vidare i vårt sökande efter lycka?

So how do we proceed in our quest for happiness?

Det enda vi har sett under dessa sex år är ett sökande efter ett politiskt gensvar på varje åtgärd som vidtagits.

The only thing we have seen in these six years is the quest for a policy response to every measure taken.

Vår grupp stöder gärna önskemålet om ett arktiskt fördrag, men snarare mot bakgrund av ett sökande efter ett nytt styrelsesätt.

Our group has no problem in supporting the wish for an Arctic treaty, but more in the light of a quest for a new mode of governance.

sökande {neut.} (även: aspirant, kandidat)

candidate {substantiv}

Om det är inkonsekvent måste det vara öppet för den sökande att uppmärksamma dessa.

If there are inconsistencies it must be open to the candidate to draw attention to them.

Ändå lyckades den sökande till tjänsten i kategori A12 bra.

In the meantime, the candidate for the category A12 position was successful.

Jag anser också i likhet med vår kollega att de sökande måste tillåtas att välja mellan ett lämplighetsprov och en kompletteringskurs.

I also think, like our colleague, that the choice between an aptitude test and an adaptation period should be left up to the candidate.

sökande {utr.}

applier (applicant, person) {substantiv}

sökande {utr.}

requestor {substantiv}

sökande {utr.} [jur.]

appellant {substantiv} [jur.]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "sökande":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "sökande" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.

In our search to find the right solutions, many people have given us their help.

De sökande har såvitt jag vet också fått ett skriftligt meddelande om detta.

The authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.

En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.

An honest search for the things which unite us is also a search for our centre.

Det tredje orosområdet rör screening vid sökande efter eventuella vapen.

The third area of concern has to do with the security screening for potential weapons.

Europeiska rådets möte i morgon markerar början på vårt sökande efter en väg ut.

And the European Council meeting tomorrow marks the start of our search for the way out.

Detta leder till att de sökande prövar olika länder och att staterna skickar dem vidare.

This is causing shopping-around by applicants and pass-the-parcel by states.

Det innehåller ett sökande efter spår, förklaringar, ursprung och anmälningar av problem.

It looks for clues, explanations and causes, and it denounces the problem.

Efter en hel del själsligt sökande har jag blivit redo att möta döden.

After much soul-searching I have reached the point where I can face death.

Vårt viktigaste mål inför framtiden är att kommissionen bör bistå de sökande i förfarandet.

We should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.

Det tredje orosområdet rör screening vid sökande efter eventuella vapen.

The most logical thing to do would be to ban alcohol use on flights.

Den fortsatte sitt sökande efter en stor idé medan den bortsåg från hela nationers synpunkter.

It continued to search for a big idea whilst ignoring the views of entire nations.

Turismen i dag har ändrats till att vara ett sökande efter snabb njutning.

Tourism nowadays has changed into the pursuit of instant pleasure.

Måste de beakta tillgången på tillräckligt kvalificerade sökande?

Do they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?

Vårt viktigaste mål inför framtiden är att kommissionen bör bistå de sökande i förfarandet.

Our main point is that, in future, the Commission should assist applicants with the procedures.

Som regel måste de sökande kontakta den medlemsstat där resans huvudmål är beläget.

As a rule, applicants must contact the Member State in which their main destination is located.

Dagens system bör ersättas av ett system där man har större förtroende för de sökande.

The current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.

Vi vill göra livet enklare, inte bara för medlemsstaterna, utan också för de sökande.

We want to make life easier and simpler, not just for Member States but for applicants as well.

Eftersom så inte är fallet ger man helt enkelt inte asyl till omkring 95 procent av de sökande.

As this is not the case, approximately 95% are simply not granted asylum.

Det är riktigt att säga att de sökande fortfarande väntar på de nya besluten från kommissionen.

It is correct to say that the applicants are still awaiting the new decisions by the Commission.

Enligt de sökande grundar sig ärendet ofta på oklara kriterier.

According to the applicants, the process is often based on non-transparent criteria.
 

Definition av ordet sökande på svenska

sö`kande {subst.}[sökanden, plur. sökande]
Orled: sök-and-en
person som gjort ansökan till viss utbildning etc.: 150 sökande till 30 platser; många kompetenta sökande till tjänsten
Bet. nyans: utvidgat: asylsökande
Hist.: sedan 1720
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.