Svensk-engelsk översättning av "motsvarande"

SV motsvarande Engelsk översättning

motsvarande {adj.}

SV motsvarande
volume_up
{adjektiv}

motsvarande (även: korresponderande)
Men det måste också finnas ett motsvarande initiativ på regeringsnivå.
However, there must also be a corresponding initiative at government level.
Detta skulle naturligtvis få motsvarande budgetkonsekvenser.
Clearly, however, this would have corresponding consequences for the budget.
De här dialogerna visas automatiskt när Du väljer motsvarande filtyp.
These dialogs will be automatically shown if the corresponding file type is selected.
motsvarande (även: likvärdig, ekvivalent)
Ingen harmonisering utan motsvarande grad av skydd.
The principle was simple: no harmonisation without an equivalent level of protection.
Varför förekom det ingen motsvarande kontroll av Millstreams återvinning?
Why was there no equivalent scrutiny of the Millstream recycling?
Ett forskningsämne innefattar ett motsvarande forskarutbildningsämne.
A research topic includes an equivalent third-cycle subject.
motsvarande (även: analog, liknande, jämförbar, likartad)
motsvarande (även: parallell, oavsiktlig, underordnad, indirekt)
motsvarande (även: jämförbar)
motsvarande (även: korrelativ)
Dessutom har vi fastställt tydliga målsättningar med motsvarande åtgärder för oss själva för att uppnå dessa mål.
Moreover, we have given ourselves clear objectives with correlative actions to reach these targets.
Jag vill besvara Kader Arifs fråga om kommissionens ståndpunkt när det gäller GSP+-förmånsländernas genomförande av konventioner om mänskliga rättigheter och motsvarande normer.
I would like to answer Mr Arif's question on the situation of the Commission in GSP+ beneficiary countries in terms of the implementation of human rights conventions and the correlative standards.
motsvarande (även: överensstämmande)
motsvarande (även: parallell, snarlik)
Det pågår därutöver ett motsvarande arbete i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor.
Parallel discussions are under way in Parliament's Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
Hölls förhandlingarna alltid parallellt så att motsvarande samråd skulle kunna hållas mellan civilsamhällena och parlamenten i dessa länder?
Were the negotiations really always held in parallel, so that the corresponding consultations could be conducted between civil society and Parliament in those countries?

Synonymer (svenska) till "motsvarande":

motsvarande

Användningsexempel för "motsvarande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör ändringsförslag 4 gäller det som jag nyss sade om Senegal, på motsvarande sätt.
What I have already said about Senegal applies correspondingly to Amendment No 4.
SwedishDe händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
SwedishEU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
SwedishKonkurrensregler och statligt stöd anpassas till EU:s motsvarande regler och stöd.
Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
SwedishMed det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
With this command the selected object is reformatted with the associated format.
SwedishDe nya medlemsstaterna har under motsvarande tid lidit under förtryck och fattigdom.
During that time, the new Member States were suffering oppression and poverty.
SwedishDet är mer än i dagens 15 medlemsstater, där motsvarande siffra är 74 procent.
That is more than in the 15 current Member States, where this figure is 74%.
SwedishI den första behandlingen lade jag också fram ett motsvarande förslag som godkändes.
In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
SwedishKommissionen sade då ja till att lägga fram motsvarande förslag för hamnarna.
At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.
SwedishDet skulle kanske vare en bra idé om andra medlemsstater hade något motsvarande.
It would perhaps be a good idea if other Member States were to have something similar.
Swedish Känner kommissionen till om motsvarande lagstiftning finns i andra medlemsstater?
 Is the Commission aware of any similar legislation in other Member States?
SwedishJag hoppas att även våra ryska samtalspartner tar upp det på ett motsvarande sätt.
I hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.
SwedishÄven Förenade kungariket, Frankrike eller Italien genomför motsvarande åtgärder.
The United Kingdom, France and Italy have all implemented appropriate measures as well.
SwedishAlla fartyg, som färdas på europeiskt vatten, måste omfattas av motsvarande minimikrav.
All vessels using EU waters must be subject to appropriate minimum requirements.
SwedishMen att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser.
However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
SwedishVi kommer redan före slutet av detta år att lägga fram ett motsvarande förslag.
We shall submit a proposal along these lines before the end of this year.
SwedishEn motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
These brackets are also listed in the context menu of the Commands window.
SwedishNuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.
SwedishFinns det några nya möjligheter för att anpassa kvoter och tullar i motsvarande grad?
Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
SwedishMotsvarande bild uppvisar också de nya stabilitetsprogrammen för de tre kommande åren.
The new stability programmes for the next three years paint a similar picture.