Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Svensk-engelsk översättning av "motsvarande"

 

"motsvarande" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 801

motsvarande {adjektiv}

motsvarande {adj.} (även: korresponderande)

En referens kan på motsvarande sätt också göras till en cell i ett annat dokument.

In a corresponding way a reference can also be made to a cell of another document.

Den här funktionen kan också skapa ett område ur en motsvarande teckenföljd.

This function can also be used to return the area of a corresponding string.

Vi förväntar oss ett motsvarande nytt förslag från kommissionen så snart som möjligt.

We await a corresponding new Commission Communication, as soon as possible.

Dubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).

Double-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).

Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.

The logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.

motsvarande {adj.} (även: ekvivalent, likvärdig)

equivalent {adj.}

Vi är i själva verket ombedda att köpa nötkreatur motsvarande köpa grisen i säcken.

We are effectively being asked to buy the bovine equivalent of a pig in a poke.

Det här stödet är tänkt att täcka ett budgetunderskott motsvarande 14 procent av BNP.

This aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.

Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.

The pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10% of accumulated stock.

Principen var enkel. Ingen harmonisering utan motsvarande grad av skydd.

The principle was simple: no harmonisation without an equivalent level of protection.

Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.

The pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10 % of accumulated stock.

motsvarande {adj.} (även: parallell, snarlik)

parallel {adj.}

Det pågår därutöver ett motsvarande arbete i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor.

Parallel discussions are under way in Parliament's Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.

Hölls förhandlingarna alltid parallellt så att motsvarande samråd skulle kunna hållas mellan civilsamhällena och parlamenten i dessa länder?

Were the negotiations really always held in parallel, so that the corresponding consultations could be conducted between civil society and Parliament in those countries?

motsvarande {adj.} (även: indirekt, i sidled, i sidolinjen, oavsiktlig)

collateral {adj.}

motsvarande {adj.} (även: liknande, analog, jämförbar, likartad)

analogous {adj.}

motsvarande {adj.} (även: överensstämmande)

motsvarande {adj.} (även: korrelativ)

correlative {adj.}

Dessutom har vi fastställt tydliga målsättningar med motsvarande åtgärder för oss själva för att uppnå dessa mål.

Moreover, we have given ourselves clear objectives with correlative actions to reach these targets.

Jag vill besvara Kader Arifs fråga om kommissionens ståndpunkt när det gäller GSP+-förmånsländernas genomförande av konventioner om mänskliga rättigheter och motsvarande normer.

I would like to answer Mr Arif's question on the situation of the Commission in GSP+ beneficiary countries in terms of the implementation of human rights conventions and the correlative standards.

motsvarande {adj.} (även: jämförbar)

 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "motsvarande":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "motsvarande" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "motsvarande" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Konkurrensregler och statligt stöd anpassas till EU:s motsvarande regler och stöd.

Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.

De händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.

They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.

För ändringsförslag 4 gäller det som jag nyss sade om Senegal, på motsvarande sätt.

What I have already said about Senegal applies correspondingly to Amendment No 4.

Kommissionen sade då ja till att lägga fram motsvarande förslag för hamnarna.

At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.

I den första behandlingen lade jag också fram ett motsvarande förslag som godkändes.

In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.

Det är mer än i dagens 15 medlemsstater, där motsvarande siffra är 74 procent.

That is more than in the 15 current Member States, where this figure is 74%.

De nya medlemsstaterna har under motsvarande tid lidit under förtryck och fattigdom.

During that time, the new Member States were suffering oppression and poverty.

EU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.

EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.

 Känner kommissionen till om motsvarande lagstiftning finns i andra medlemsstater?

 Is the Commission aware of any similar legislation in other Member States?

Motsvarande begrepp måste användas i alla versioner av den ursprungliga artikeln 12.

The term has to be incorporated in all versions of the original Article 12.

Med det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.

With this command the selected object is reformatted with the associated format.

Jag hoppas att även våra ryska samtalspartner tar upp det på ett motsvarande sätt.

I hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.

Röstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.

The explanation of vote will thus apply to future matters of a similar kind.

Finns det några nya möjligheter för att anpassa kvoter och tullar i motsvarande grad?

Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?

Motsvarande bild uppvisar också de nya stabilitetsprogrammen för de tre kommande åren.

The new stability programmes for the next three years paint a similar picture.

Det skulle kanske vare en bra idé om andra medlemsstater hade något motsvarande.

It would perhaps be a good idea if other Member States were to have something similar.

En motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.

These brackets are also listed in the context menu of the Commands window.

Men att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser.

However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.

Även Förenade kungariket, Frankrike eller Italien genomför motsvarande åtgärder.

The United Kingdom, France and Italy have all implemented appropriate measures as well.

Alla fartyg, som färdas på europeiskt vatten, måste omfattas av motsvarande minimikrav.

All vessels using EU waters must be subject to appropriate minimum requirements.
 

Definition av ordet motsvarande på svenska

mo`tsvarande adj., ingen böjning
Orled: mot--svar-ande
närmast jämförbar med given företeel : för antagning till kursen krävs studentexamen eller motsvarande kunskaper; exportuppgången neutraliseras av en motsvarande importökning
Bet. nyans: ofta försvagat som har ungefär samma omfattning
Hist.: sedan 1772
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.