Synonymer

märklig: besynnerlig · egenartad · egendomlig

mer (15)

Definition

märklig
som har ovanliga egenskaper och därför väcker uppmärksam...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "märklig"

 

"märklig" engelsk översättning

Resultat: 1-34 av 81

märklig {adjektiv}

märklig {adj.} (även: främmande, egendomlig, konstig, underlig)

strange {adj.}

Idén om en sluten försvarskärna är märklig, förbryllande och rentav skrämmande.

The notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.

   – Herr talman! Det är en mycket märklig debatt som vi bevittnar i dag.

   Mr President, it is a very strange debate that we are witnessing today.

Det här är en märklig, ganska pervers, historia, för att uttrycka det med väldigt enkla ord.

This is a strange, rather perverse, story, just to put it in very simple terms.

Herr ordförande, Thomasbetänkandet har tagit sig en något märklig utveckling.

Mr President, the Thomas report has taken a somewhat strange turn.

Nästa punkt är en - som jag anser märklig - gemensam debatt om

The next item is what I must say is a strange joint debate on the following:

märklig {adj.} (även: tillfällig, extra, ojämn, konstig)

odd {adj.}

Just vad gäller ozonet befinner vi oss ju i en märklig situation.

Specifically where ozone is concerned, we are of course in an odd situation.

Firandet tog dock en märklig vändning när folket inte tilläts delta.

That celebration, however, took quite an odd turn because the people were not allowed to participate.

Herr talman! Behandlingen av detta betänkande skulle kunna betecknas som märklig.

Mr President, the discussion of this report is rather odd.

Europeiska rådet är för närvarande en märklig blandning av verkställande och representativ makt.

The European Council currently comprises an odd combination of executive and representative authority.

Detta är en märklig informationspolitik, tycker jag.

That is an odd information policy, in my opinion.

märklig (värd att uppmärksamma) {adj.} (även: anmärkningsvärd, påfallande, beaktansvärd, märkvärdig)

remarkable {adj.}

Rådets uppfattning i denna fråga är mycket märklig och dessutom oroväckande.

The Council's opinion on this question is very remarkable and also alarming.

Det finns en märklig motsättning mellan motiveringsdelen i betänkandet och själva resolutionen.

There is a remarkable contrast between the explanatory statement and the resolution itself.

Fru ordförande! Förhistorien till detta betänkande har ju varit mer än märklig.

Madam President, as you know, this report has already had a remarkable history, to say the least.

Den resolution som vi debatterar är egentligen ganska märklig.

The resolution we are debating is really quite remarkable.

   .– Rothley är en märklig socialdemokrat.

   . Mr Rothley is a remarkable kind of Social Democrat.

märklig (värd att uppmärksamma) {adj.} (även: betydande, framstående, anmärkningsvärd, påfallande)

notable {adj.}

märklig {adj.} (även: minnesvärd, upplevelserik)

memorable {adj.}

märklig {adj.} (även: noterbar)

noteworthy {adj.}

märklig {adj.} (även: synbar, påfallande, påtaglig, synlig)

noticeable {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "märklig":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "märklig" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "märklig" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Därtill kommer numera en mängd olika hälsopåståenden av mer eller mindre märklig typ.

In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.

Att vara dyslektiker gör att jag ibland hamnar i rätt märkliga situationer.

As somebody who's dyslexic, you also have some quite bizarre situations.

Jag vill här påpeka vilken märklig situation denne man befinner sig.

I must highlight here today the peculiar situation that this man is in.

Vi bör definitivt inte föra den politiken under sådana märkliga former som vi gör nu.

In summary, we cannot manage this policy in the erratic way that we are doing at the moment.

Kommissionen har emellertid utarbetat sitt koncept och i samband med det fått en märklig idé.

The Commission has redrafted its paper and has now come up with a very peculiar idea.

Denna situation, denna märkliga uppdelning på två grupper, tillintetgörs nu lyckligtvis igen.

Thankfully, this bizarre division into two groups is also being rescinded.

Vidare vill vi avskaffa det märkliga tobaksundantaget för Grekland.

Moreover, we wish to abolish the peculiar tobacco derogation granted to Greece.

Fru talman, kolleger! Den debatt vi för är utomordentligt märklig.

Madam President, ladies and gentlemen, we are in the middle of an extremely unusual debate.

Under dessa dagar sker samtidigt här i Strasbourg två andra märkliga sammanträffanden.

Over these few days, there are two other curious coincidences taking place here in Strasbourg.

Problemet Meciar har den senaste tiden gjort märkliga krumsprång.

The Meciar problem has been doing a hop, skip and jump of late.

Detta måste sägas tyda på en märklig uppfattning om vad demokrati är.

This is, it has to be said, a curious conception of democracy.

Vi tycker att kommissionens bristande samarbetsvilja är märklig, vilket vi redan tidigare har sagt.

As I said before, we are surprised at the lack of cooperation with the Commission.

Är det orsaken till den märkliga sinnesförändring som fiskeriutskottet har hemfallit åt?

Is that why the spirits invoked by the Committee on Fisheries have proved so remarkably changeable?

Det märkliga är att rådet övergick till den gemensamma ståndpunkten som om parlamentet inte funnits.

The paradox is that the Council proceeded to the common position as if Parliament did not exist.

Biologen Lewis Wolpert anser att den moderna fysikens märklighet endast är ett extremt exempel.

The biologist Lewis Wolpert believes that the queerness of modern physics is just an extreme example.

Idén om en sluten försvarskärna är märklig, förbryllande och rentav skrämmande.

Stability is brought about through the division of state and justice, and that is why it is difficult.

Årgången 2000 undgår tyvärr inte denna märkliga tradition.

Alas, the 2000 vintage still goes along with this curious tradition.

Jag dristar mig till att hoppas att denna märkliga maskopi inte är följden av någon skamlig förhandling.

I dare to hope that this bizarre collusion is not the result of any shameful bargaining.

Två saker blir tydliga genom den denna märkliga cirkus, och de skall bli offentliga i dag i denna session.

The process can only be weakened by mediocre political manoeuvres that do not fool anyone.

Det har i vart fall varit en mycket märklig kompromiss.

It has, in any case, been a very peculiar compromise.
 

Definition av ordet märklig på svenska

mär`klig {adj.}[märkligt]
Orled: märk-lig
som har ovanliga egenskaper och därför väcker uppmärksamhet eller förundran : en märklig historia; det är märkligt att hon inte har ringt; en märklig konversation om flygande tefat
Bet. nyanser:
a)ofta med positiv innebörd som har ovanligt framstående egenskaper: en märklig personlighet; hans märkliga bok om arternas ursprung
b)ofta äv. med negativ innebörd (förskönande) besynnerlig: en märklig skrivelse, som lämnades utan avseende; hans märkliga uppträdande
Konstr.: märklig (att+INF)
Hist.: sedan runspråklig tid; fornsv. märkeliker
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.