Sammanfattning

linje {substantiv}
line · trace

utförlig information

Synonymer

linje: kurs · rutt · streck

Definition

linje
(geometrisk) figur med utsträckning i endast en dimension s...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "linje"

 

"linje" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 1143

linje {substantiv}

linje {utr.} (även: gränslinje, fåra, spår, rad)

line {substantiv}

Vi beklagar djupt den linje som Hernandez Mollar och hans kolleger har lagt fram.

We deplore the line that Mr Hernandez Mollar and his colleague have put forward.

Han har skrivit ett mycket vasst betänkande som intar en stenhård linje mot Iran.

Mr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.

Det här är PPE: s linje; i övrigt kommer vi i allt väsentligt att ge vårt stöd.

That is the line the EPP takes; otherwise we will support most of the amendments.

Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.

This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.

Eftersom alla slutligen höll sig till denna linje lyckades vi uppnå ett avtal.

Since in the end everybody stuck to this line, we managed to come to an agreement.

linje (t.ex. i handen) {utr.} (även: gränslinje, fåra, spår, rad)

line {substantiv}

linje (seismograf) {utr.}

trace (seismograph) {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "linje":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "linje" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "linje" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

They can be separated from the working area by either a background or a border.

I linje med EU:s politik hoppas jag att detta skede inte gör barnet överviktigt.

In keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.

Jag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.

I found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.

Det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit.

Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.

Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.

The simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.

Det står dock klart att svaret måste ligga i linje med den europeiska identiteten.

However, it is clear that the response must be coherent with the European identity.

Vissa kanske invänder att denna linje är oförenlig med reglerna i fördraget.

Some might object that this approach is incompatible with the rules of the Treaty.

De omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU.

They contain essential elements towards which we in the European Union are striving.

Om vi är vaksamma och fortsätter på samma linje kan vi återvinna folkets förtroende.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

När det gäller toppmötet i Köpenhamn stöder jag helt José Manuel Barrosos linje.

Concerning the Copenhagen Summit, I fully endorse the position stated by Mr Barroso.

I linje med detta menar jag att rådets gemensamma ståndpunkt är en bra ståndpunkt.

In this respect I believe that the Council's common position is a good one.

Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.

This approach is successfully reflected in the report now under discussion.

Denna linje innebär att den rättsliga säkerheten kan förbättras för alla berörda.

This approach means that legal certainty can be improved for all concerned.

Förslaget följer verkligen denna linje och jag har därför röstat för betänkandet.

The draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.

Herr ordförande! Jag konstaterar att parlamentet i dag fortsätter enligt denna linje.

Mr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.

Kompromissändringsförslagen är helt i linje med våra syften under första behandlingen.

These compromise amendments entirely correspond to our objectives at first reading.

Om vi fortsätter på rådets linje kommer parlamentet att berövas all lagstiftande makt.

If we take the Council's route, Parliament will be deprived of all legislative power.

Emellertid fortsätter vi på den linje som Europaparlamentet har lagt fram.

Nevertheless, we are going along with the reasoning put forward by Parliament.

—Leder dessa långa förseningar till att antalet resenärer minskar på denna linje?

—Are the serious delays on this route causing a fall in passenger numbers?

Andra europeiska flygbolag gör också avsevärda vinster på sina transatlantiska linjer.

Other EU airlines also make a substantial profit from their transatlantic routes.
 

Definition av ordet linje på svenska

lin´je {subst.}[linjen linjer]
Orled: linj-en
1(geometrisk) figur med utsträckning i endast en dimension såväl om uppritad som om endast tänkt linje <noggrannare def. i mat. sammanhang>: baslinje; lodlinje; startlinje; tallinje; vattenlinje; dra en rät linje; två parallella linjer; den kortaste vägen mellan två punkter är den räta linjen; tre punkter som ligger på linje; norr om en linje mellan Stockholm och Karlstad
Bet. nyanser:
a)spec. om ekvatorn: passera linjen; under linjen vid ekvatorn
b)spec. äv. om streckliknande fåra i huden: handens linjer; de fina linjerna kring ögonen
c)ibl. äv. om böjd el. krokig endimensionell figur <i sms.>: kroklinje; spirallinje
Idiom: (kräva) klara linjer: (kräva) entydiga besked; ligga i linje med överensstämma med; vara inne på samma linje ha samma ståndpunkt
Konstr.: (i) linje (med ngt), en linje (från ngt) (till ngt), en linje (mellan ngra)
Hist.: sedan 1621; via ty. av lat. linea '(med en lintråd dragen) rät linje', till linum 'lin'
2formering av grupp med enheterna bredvid varandra särsk. av mil. styrka men äv. allmännare : plutonen ställdes upp på linje; fordonen är uppställda på linje
Bet. nyans: utvidgat: försvarslinje; stridslinje; regementet kämpar i främsta linjen; ta sig igenom fiendens linjer
Idiom: över/efter hela linjen: för allas vidkommande, helt och hållet
Konstr.: () linje, (i ADJ) linje
Hist.: sedan 1703
3kontur : landskapets mjuka linjer; möblernas enkla och rena linjer
Idiom: (hålla) den slanka linjen: (ha) smal kroppsfigur
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. linia
4studieväg med viss kurssammansättning inom gymnasie- och högskoleutbildningen <ngt åld., i fackmässiga sammanhang ersatt av "program">: läkarlinjen; ämneslärarlinjen; hon kom in på den naturvetenskapliga linjen
Bet. nyans: utvidgat alternativ för (politiskt) handlande: linje 3 i folkomröstningen
Konstr.: linje (RÄKN)
Hist.: sedan 1829
5sträcka som regelbundet trafikeras av allmänna samfärdsmedel: linjetrafik; busslinje; flyglinje; järnvägslinje; linjen Stockholm--Helsingfors
Bet. nyanser:
a)om samfärdsmedlet, trafikföretaget e.d.: Svenska Amerikalinjen; ta linje 26 till stationen
b)telefonförbindelse: komma ut på linjen
c)konkret om telefonledning, järnvägsspår e.d.: linjearbete; det är något fel på linjen
Idiom: heta linjen: den direkta telefonledningen mellan Vita huset och Kreml
Konstr.: linje (RÄKN), linjen (ngt--ngt)
Hist.: sedan 1872
6släktgren : den manliga linjen av släkten
Konstr.: (en viss) linje (av ngt)
Hist.: sedan 1786
7ett gammalt längdmått motsvarande en tiondels tum <åld.>
Hist.: sedan 1651
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.