Sammanfattning

ligger {verb}
lies · lays

ligga {verb}
to lie · to stand · to look · to sit · to screw · to couch

ligg {substantiv}
lay · screw · bang · fuck

utförlig information

Synonymer

ligga: placerad · samlag · älska

ligg: samlag

Definition

ligga
vila med den största ytan mot underlaget om varelse el. fö...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "ligger"

 

"ligger" engelsk översättning

Resultat: 1-32 av 8866

ligger {verb}

ligger {vb} (även: ljuger)

lies {vb}

En del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.

Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.

I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.

Today the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.

Lösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.

The solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.

Det är där problemet ligger: medlemsstaterna genomför inte riktlinjerna riktigt.

The problem lies there: Member States are not implementing the guidelines properly.

Vi anser att detta ligger utanför parlamentets befogenheter att uttala sig om.

We are of the opinion that this lies outside Parliament's competence to comment on.

ligger {vb}

lays (third pers. sing. simple present) {vb}

Det ligger i dess händer. Landets politiska ledarskap vill det, och Oostlanders betänkande anger förutsättningarna, för att undvika misstolkningar.

It is in its hands, its political leadership wants it and the Oostlander report lays down the preconditions for avoiding misunderstandings.

ligga {verb}

ligga [låg|har legat] {vb} (även: bedra, lägga, bo, ligga över)

jag ligger (Presens)

I lie (Present)

du ligger (Presens)

you lie (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it lies (Present)

vi ligger (Presens)

we lie (Present)

ni ligger (Presens)

you lie (Present)

de ligger (Presens)

they lie (Present)

jag ligger (Presens)

I am lying (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are lying (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is lying (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are lying (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are lying (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are lying (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: ställa upp, resa sig upp, stå, mäta)

jag ligger (Presens)

I stand (Present)

du ligger (Presens)

you stand (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it stands (Present)

vi ligger (Presens)

we stand (Present)

ni ligger (Presens)

you stand (Present)

de ligger (Presens)

they stand (Present)

jag ligger (Presens)

I am standing (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are standing (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is standing (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are standing (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are standing (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are standing (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: verka, söka, se, likna)

jag ligger (Presens)

I look (Present)

du ligger (Presens)

you look (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it looks (Present)

vi ligger (Presens)

we look (Present)

ni ligger (Presens)

you look (Present)

de ligger (Presens)

they look (Present)

jag ligger (Presens)

I am looking (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are looking (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is looking (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are looking (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are looking (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are looking (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: sätta sig, sitta barnvakt, sammanträda, stå)

to sit [sat|sat] {vb}

jag ligger (Presens)

I sit (Present)

du ligger (Presens)

you sit (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it sits (Present)

vi ligger (Presens)

we sit (Present)

ni ligger (Presens)

you sit (Present)

de ligger (Presens)

they sit (Present)

jag ligger (Presens)

I am sitting (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are sitting (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is sitting (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are sitting (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are sitting (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are sitting (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: sätta på, knulla, gänga, göka)

to screw (fuck) {vb} [vulg.]

ligga [låg|har legat] {vb} (även: avfatta, guska)

jag ligger (Presens)

I couch (Present)

du ligger (Presens)

you couch (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it couches (Present)

vi ligger (Presens)

we couch (Present)

ni ligger (Presens)

you couch (Present)

de ligger (Presens)

they couch (Present)

jag ligger (Presens)

I am couching (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are couching (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is couching (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are couching (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are couching (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are couching (Present continuous)

ligg {substantiv}

ligg {neut.} [vulg.]

lay {substantiv} [vulg.]

Ligg lågt ett tag, du är säkert efterlyst för mord.

Lay low for a while, because you're probably wanted for murder.

Om vi nu säger nej till denna utvidgning, ligger skulden helt obegripligt på parlamentet.

If we now refuse this extension, the blame will mistakenly be laid at Parliament's door.

Jag bör tillägga att när det gäller absoluta belopp ligger Spanien först.

In general, I feel that the priorities laid down in the Commission’ s document are sensible.

De ligger mer i linje med vad protokollet föreskriver, och går på vissa områden ännu längre.

They are more in line with what is laid down in the protocol and, in certain areas, go still further.

Vi vill också att detta slås fast i arbetsordningen, så att det framgår tydligt vem ansvaret ligger hos.

We would also like to see this laid down in the Rules of Procedure so that it is clear who is responsible.

ligg {neut.} (även: knull)

screw (fuck) {substantiv} [vulg.]

ligg {neut.} [vard.] (även: knull)

bang {substantiv} [vard.]

Ett stadigt ligg.

That steady bang, huh?

ligg {neut.} [vard.] (även: knull, samlag)

fuck {substantiv} [vulg.]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "ligga":

Synonymer (svenska) till "ligg":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "ligger" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ligger" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Och slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.

Lastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.

Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.

The world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.

När det gäller handeln med tjänster ligger kommissionens förslag nu på ert bord.

As regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.

Låt mig slå fast att det danska undantaget från EMU ligger fast till 100 procent.

Let me state clearly that Danish reservations concerning EMU remain 100 % solid.

Och ändå ligger det i högsta grad i vårt intresse att västra Balkan stabiliseras.

And yet it is in our fundamental interest to stabilise the western Balkan region.

Den fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.

The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.

Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.

All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.

Det ligger i Ukrainas eget intresse - inte bara för att glädja världssamfundet.

It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.

Man kritiserar mycket mindre det som händer i det land som ligger alldeles intill.

There is far less denunciation of things which happen in the neighbouring country.

Jag vill ta upp de problem som fortfarande ligger i skyhöga travar på vårt bord.

I would like to raise the problems which are still piled up high on our desks.

Europeiska kommissionen erkänner oron som ligger till grund för denna ändring.

The Commission appreciates the anxieties which have given rise to this amendment.

Vad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.

And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.

Förslaget är inte omodernt, och det ligger inget annat förslag på rådets bord.

That proposal is not obsolete and there is no other proposal on the Council table.

Eftersom betänkandet ligger i linje med dessa påpekanden kommer jag att rösta för.

Since the report is in line with these comments, I shall vote in favour of it.

Under tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.

In the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.

Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.

But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.

De sade att sociala frågor inte ligger inom den ursprungliga ramen för programmet.

They said that social issues are not within the original remit of the programme.

I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.

The average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.

Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.

This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.

.(PT) Hållbar utveckling ligger högt uppe på den internationella dagordningen.

. (PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
 

Definition av ordet ligga på svenska

ligg`a {verb}[låg legat, pres. ligger]
Orled: ligg-er
Subst.: liggande (till 1 och 3--6)
1vila med den största ytan mot underlaget om varelse el. föremål : liggfåtölj; liggplats; liggsoffa; liggstol; ligga på golvet; ligga i sängen; ligga på rygg; ligga på magen; tidningen ligger på stolen; mössan ligger på hyllan; ligga mellan lakan ligga sjuk
Bet. nyanser:
a)spec. sova, övernatta: han kan ligga i vardagsrummet i natt
b)spec. äv. (med prep.) ha samlag med ngn: ligga med sin flickvän; de låg med varandra
c)ofta med försvagad betydelse av (vila och) horisontalitet: isen ligger ännu; bilen ligger bra på vägen; han ligger begravd på Västra kyrkogården; hönan ligger på ägg; fartyget ligger i hamn; skeppet ligger för ankar
Idiom: lagt kort ligger
1ett utplacerat spelkort får inte ersättas med ett annat;
2vad som är gjort kan inte göras ogjort;
ligga dubbel av skratt: skratta ohejdat; ligga lågt vara passiv, inte ta några risker; ligga (ngn) i fatet vara (ngn) till hinder eller skada; ligga (ngn) varmt om hjärtat vara angelägen (för ngn); ligga på bettet söka ett för kraftigt stöd mot betslet; ligga på svaj ligga för ankar med svängrum åt alla håll om fartyg; ligga som en rem efter marken rusa framåt; ligga till grund för ngt utgöra (tankemässig) grundval för ngt
Konstr.: ligga (ADVL), ligga (PRED) ADVL, ligga med ngn, ligga på ngt
Hist.: sedan runspråklig tid; fornsv. liggia; gemens. germ. ord, besl. med lat. lectus 'säng'
2vara belägen i visst område e.d.: Malmö ligger i Skåne; domkyrkan ligger vid torget
Bet. nyanser:
a)om naturföreteelser o.d.: dimman ligger tät över sjön
b)i fråga om tidsförhållanden: händelsen ligger flera år tillbaka i tiden; hela livet ligger framför honom
c)överfört i fråga om abstrakta förh. finnas, vara: det ligger i deras eget intresse; den heder som ligger i att ha utsetts till ordförande; den verklighet som ligger i ordet Gud; det ligger i släkten; det ligger något i vad han säger vad han säger är rimligt
Idiom: det ligger i sakens natur: det är självklart; ligga i blodet utgöra grundläggande karaktärsdrag; ligga i linje med (ngt) överensstämma med (ngt); ligga i luften kunna anas eller kännas; ligga i tiden vara typiskt för (sam)tiden; ligga i öppen dag vara uppenbar; ligga nära till hands vara närliggande; (veta) hur landet ligger (veta) hur det förhåller sig
Konstr.: ligga ADVL
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
3uppehålla sig på viss plats; ofta med antytt syfte: ligga i fält; ligga på en badort; ligga i bakhåll
Bet. nyanser:
a)spec. i samband med universitetsstudier: han låg i Lund i fyra år
b)(för tillfället) ha viss placering vanl. i tävling: ligga främst; han ligger på fjärde plats
c)om abstrakta företeelser, spec. om ärende e.d. vara under behandling hos myndighet e.d.: ärendet ligger för närvarande hos regeringen
Konstr.: ligga ADVL
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
4för tillfället inte utnyttjas eller behandlas: varorna ligger osålda; tvätten ligger i blöt
Bet. nyanser:
a)spec. i fråga om lantbruksförh.: jorden ligger i träda; ligga för fäfot
b)ofta med partikel: verksamheten ligger nere
c)i uttr. för förstörelse o.d.: staden ligger i ruiner
Konstr.: ligga (PRED), ligga (i el. för ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
5avvakta med att behandla ngt ärende e.d.: förlaget har legat länge på manuskriptet; regeringen låg länge på utvisningsärendet
Bet. nyans: allmännare: han låg länge på den sista läsecirkelsboken
Konstr.: ligga på ngt
Hist.: sedan 1855
6vara i verksamhet (med): ligga i underhandlingar; ligga i skilsmässa; hon ligger i bitter fejd om ett arv; ligga i hårdträning
Idiom: ligga i elden/selen: vara i (intensiv) verksamhet; ligga i luven på (ngn) strida eller tvista med (ngn)
Konstr.: ligga i ngt
Hist.: sedan 1616
 

Definition av ordet ligg på svenska

ligg {subst.}[ligget, plur. ligg, best. plur. liggen]
Orled: ligg-et
1nedåtvänd sida av (byggnads)sten
Hist.: sedan 1834
2stadigt läge för stock e.d.
Hist.: sedan 1843
3samlag <starkt vard.>
Konstr.: ett ligg (med ngn)
Hist.: sedan 1807
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

ligament · ligatur · ligaturtråd · ligera · ligg · ligga · liggande · liggare · liggbås · liggedag · ligger · liggsår · liggsjuk · liggstol · liggunderlag · liggvagn · ligist · ligistfasoner · lignin · lignit · liguster

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.