Svensk-engelsk översättning av "ligger"

SV ligger Engelsk översättning

ligger {vb}
EN
ligga {vb}
ligg {neut.}

SV ligger
volume_up
{verb}

ligger (även: ljuger)
Lösningen ligger inte i förtryck. Den ligger i en förändrad attityd och en förändrad politik.
The solution lies not in repression; it lies in a change of attitude, a change of policy.
Det ligger alltså inte i direktivet, utan det ligger i dagens situation.
The impossibility lies, therefore, not in the directive but in the current situation.
En del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
ligger
volume_up
lays {vb} (third pers. sing. simple present)
Det ligger i dess händer. Landets politiska ledarskap vill det, och Oostlanders betänkande anger förutsättningarna, för att undvika misstolkningar.
It is in its hands, its political leadership wants it and the Oostlander report lays down the preconditions for avoiding misunderstandings.

Synonymer (svenska) till "ligga":

ligga
ligg
Swedish

Användningsexempel för "ligger" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishhan ligger hästlängder före sina konkurrenter
he is a long way ahead of his competitors
SwedishLåt mig slå fast att det danska undantaget från EMU ligger fast till 100 procent.
Let me state clearly that Danish reservations concerning EMU remain 100 % solid.
SwedishNär det gäller handeln med tjänster ligger kommissionens förslag nu på ert bord.
As regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.
SwedishOch ändå ligger det i högsta grad i vårt intresse att västra Balkan stabiliseras.
And yet it is in our fundamental interest to stabilise the western Balkan region.
SwedishDe sade att sociala frågor inte ligger inom den ursprungliga ramen för programmet.
They said that social issues are not within the original remit of the programme.
SwedishJag vill ta upp de problem som fortfarande ligger i skyhöga travar på vårt bord.
I would like to raise the problems which are still piled up high on our desks.
SwedishVärlden, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.
The world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.
SwedishOch slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.
Lastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
SwedishMen lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
SwedishDen fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.
The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.
SwedishEnligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishDet ligger i Ukrainas eget intresse - inte bara för att glädja världssamfundet.
It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.
SwedishJag tror att det ligger i EU:s eget intresse att bevara öppna globala marknader.
I think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
SwedishDetta ligger varken i parlamentets eller i gemenskapsinstitutionernas intressen.
That is not in the interests either of Parliament or of the Community institutions.
SwedishDet ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit.
Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.
SwedishBeslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
SwedishUnder tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.
In the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.
SwedishPå nästan en fjärdedel av ytorna ligger den till och med klart över gränsvärdet.
In almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.