Sammanfattning

lön {substantiv}
pay · salary · wage · payment · wages · reward · allowance · remuneration · prize · hire · deserts · repayment

utförlig information

Synonymer

lön: arvode · inkomst · pröjs

Definition

lön
(fastställd) ersättning för visst arbete vanl. i form av ...

Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "lön"

 

"lön" engelsk översättning

Resultat: 1-44 av 270

lön {substantiv}

lön {utr.} (även: betalning, löning, avlöning)

pay {substantiv}

Färre sociala rättigheter och lägre lön är grundvillkoren för lokaliseringsbeslut.

Fewer social rights and less pay is the basic criterion for location decisions.

Principen om ”lika lön för lika arbete på samma arbetsplats” måste garanteras.

The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.

Lika lön för lika arbete, javisst, men själva kärnfrågan handlar om referensen.

Equal pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.

Den ena är frågan om lika lön och den andra är frågan om ungdomars sysselsättning.

One is the question of equal pay and the other is the question of youth employment.

Statlig politik måste uppmuntra till genomförandet av lika rättigheter och lika lön.

State policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.

lön {utr.} [näring.]

salary {substantiv} [näring.]

Det är viktigt att ha ett ordentligt ersättningssystem och en gemensam lön.

It is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.

För lön överstigande 28,5 basbelopp skall en premie om 25 procent utgå.

For a salary in excess of 28.5 basic amounts, a premium of 25 percent shall be paid.

Grundläggande fråga: förutsätter en gemensam stadga en gemensam lön?

The basic question is this: does a single statute necessarily mean a single salary?

Skogsarbetarnas lön, som uppgår till 6 900 franc, är chockerande låg.

The forestry workers' salary is shamefully low - a mere 6900 francs.

Skogsarbetarnas lön, som uppgår till 6 900 franc, är chockerande låg.

The forestry workers'salary is shamefully low - a mere 6900 francs.

lön {utr.} [näring.]

wage {substantiv} [näring.]

En kvinna måste arbeta 52 dagar mer per år för att få samma lön som en man.

A woman would need to work 52 more days a year to earn the same wage as a man.

Européerna behöver inte stöd utan verkliga arbeten med en anständig lön.

It is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.

Som vi redan har hört skrevs principen om lika lön in i Romfördragen så tidigt som 1957.

As we have already heard, wage equality has been enshrined in the Treaties of Rome since 1957.

De bör skyddas mot oberättigade uppsägningar och deras tidigare lön bör garanteras.

Women must be protected against any wrongful dismissal and their former wage must be guaranteed.

Den första gäller skillnader i lön mellan män och kvinnor som utför samma arbete.

The first type of discrimination is the wage differential between men and women doing the same job.

lön {utr.} (även: amortering, betalning, straff, inbetalning)

payment {substantiv}

Jag stöder därför att full lön ska betalas under mammaledigheten.

Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.

Tre män, tre grekiska anställda, fick till slut sin lön utbetald men inte förrän efter tre veckors hungerstrejk.

Three men, three Greek employees, finally obtained payment of their wages, but only after three weeks of hunger strike.

Men detta görs med den anställdes samtycke, och givetvis till extra lön, och inte bara automatiskt varje vecka.

Yet this is done with the employee's consent, and for additional payment, of course, and not just automatically every week.

Det verkliga problemet är det faktum att man inte betalar ut pensioner och att soldater, läkare och lärare inte erhåller sin lön.

The real problem is non-payment of pensions, of soldiers, doctors and teachers.

(BG) Jag vill framföra mina gratulationer till Edit Bauer för det utmärkta arbete som hon utfört om rekommendationerna om lika lön för kvinnor och män.

(BG) My congratulations to Edit Bauer on the excellent work she has done on the recommendations on equal payment between men and women.

lön {plur.}

wages {plur.}

Skillnaderna i lön mellan män och kvinnor är i genomsnitt 20 procent till kvinnornas nackdel.

Disparities between the wages of men and women are on average 20% to the disadvantage of women.

Vad tänker ni göra för att främja lika lön för män och kvinnor?

What do you intend to do to promote equal treatment in wages for men and women?

Som avslutning vill jag säga följande: skillnaden mellan arbetslöshetsunderstöd och lön är för liten.

Secondly, the difference between unemployment benefits and wages is too small.

Det är ett viktigt skäl att få högre lön och att kunna ha flera arbetsgivare!

Obtaining higher wages and being able to have more than one potential employer are important objectives.

De låter sina anställda göra mer arbete för mindre lön.

They will get their workforce to do more work at lower wages.

lön {utr.} (även: belöning, ersättning, hittelön)

reward {substantiv}

Det är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.

It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.

När odlarna får en sådan dålig lön för sin möda är det inte förvånande att Oxfam beskriver detta som en situation som påverkar hela jordbrukssamhällets hälsa och utbildning.

With growers receiving such a poor reward for their efforts, it is not surprising that Oxfam describes this as a situation that affects health and education and the whole rural community.

Det är för det första jordbrukarna i vår europeiska union, som naturligtvis vill ha en rimlig lön, en rimlig avlöning för att de producerar hälsosamma livsmedel, vilket de också har förtjänat.

They may be farmers in the European Union, who obviously want appropriate remuneration, a just reward, which they have earned, for producing healthy food.

Vi nordbor kan inte leva med sådana löner.

In the Nordic countries we cannot tolerate such inflated rewards.

Vi måste ha klart för oss att arbetsviljan hos våra medborgare endast kommer att öka om det åter lönar sig att arbeta i Europa.

We have to appreciate that the people of Europe will not strive for greater economic success until hard work and efficiency are properly rewarded again in Europe.

lön {utr.} (även: tillåtelse, löneavdrag, avdrag, anslag)

allowance {substantiv}

Och varför tvingas plötsligt den som är hedersborgmästare i Tyskland, när han får ersättning för sina utlägg, att betala skatt i Tyskland för hela den lön som han tjänar in i Luxemburg?

And why should an honorary mayor working in Germany suddenly have to pay tax on his whole salary, which he earns in Luxembourg, because he receives an expenses allowance?

Det föreslås att i extremfall skall en tjänsteman som arbetat tio år i kommissionen och som är 50 år, förtidspensioneras i 15 år med en lön på 65 procent av inkomsterna.

It is proposed, in the extreme case, that an official who has worked in the Commission for ten years and who is 50 years of age be given early retirement with an allowance of 65 % of his salary.

anställningsvillkor, särskilt löner, arvoden och pensioner, för revisionsrättens ordförande och ledamöter,

the conditions of employment, in particular the salaries, allowances and pensions, of the President and members of the Court of Auditors;

Vi har också noterat att detta parlament konstant blivit förföljt av underminerande, negativ publicitet, särskilt när det gällt ledamöternas löner och kostnader.

We are also acknowledging that this Parliament has been dogged constantly by debilitating, negative publicity especially on the issue of allowances and Members ' expenses.

Inget i förslaget till kompromissresolution tar upp Europaparlamentarikernas löner och ersättningar, en fråga som behandlats i media i flera medlemsstater.

There is nothing in the proposal on a compromise resolution that brings up the MEPs'salaries and allowances, a question which has been dealt with by the media in several Member States.

lön {utr.} (även: belöning, ersättning, gottgörelse, arvode)

remuneration {substantiv}

Genomsnittet i de nuvarande femton medlemsstaterna är en samhälleligt godtagbar lön.

The average of the 15 current Member States is a socially acceptable level of remuneration.

Lärare måste få en lön som speglar deras betydelse för samhället.

Teachers must benefit from remuneration which reflects their importance to society.

1951 fick vi Internationella arbetsorganisationens överenskommelse om lika lön.

The ILO's Equal Remuneration Convention has existed since 1951.

Sjukförsäkring och pension bör utgöra en del av den lön som människor får för sitt arbete.

Health insurance and pensions ought to form part of the remuneration people receive from their work.

Däremot stöder Vänsterpartiet inte förslaget till lön, eftersom lönenivån är för hög.

The Left Party believes that it is wrong in principle to vote on our own salaries and other remuneration.

lön {utr.} (även: belöning, fynd, vinst, skatt)

prize {substantiv}

lön {utr.} (även: hyra, ersättning, förhyrning, hyresavgift)

hire {substantiv}

lön {plur.} (även: förtjänad lön, förtjänst)

deserts {plur.}

lön {utr.} (även: återbetalning, vedergällning, ersättning, återgäldande)

repayment {substantiv}

Arbetstagare behöver ett visst skydd för obetalda löner och borgenärerna behöver en förnuftig lösning som kommer att ge dem största möjliga skuldåterbetalning under givna förhållanden.

Employees need some protection for accrued salaries and creditors need a sensible solution which will give them the best possible repayments of debts under the circumstances.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "lön":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "lön" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "lön" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Vad är nu anledningen till att ni utgår från att dessa resor skulle löna sig?

What reason do you now have to assume that those missions will be worthwhile?

Mot bakgrund av det kan det vara lönt att nämna några grundläggande faktorer.

That being said, it is not a useless exercise to point out some fundamental factors.

Hur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?

The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.

En språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.

An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.

Lönerna måste understiga 7 000 euro och vi avslår helt enkelt artikel 9.3.

In our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.

Jag tror att det därför lönar sig för Europa att bry sig intensivt om sitt vin.

I therefore believe that it is worthwhile for Europe to take special care of its wine.

Därför lönar det sig att även här diskutera gemensamt vilka mått och steg vi måste ta.

It is therefore well worth discussing together what steps we need to take next.

Det skulle också löna sig att övervaka hur vi gör med området för trådlös uppkoppling.

It would also be worthwhile monitoring how we deal with the wireless sector.

Löneavdelningen (LA) LiU:s centrala löne- och reseräkningsadministration.

Payroll Department (LA) LiU's central payroll and expenses administration.

I varje fall vill jag inte att det blir den femtioelfte karriärstegen med feta löner.

I certainly do not want to see it turn into just yet another gravy train.

Det skulle löna sig att sätta i gång debatten om sammanslagningen så snart som möjligt.

It would be well worth discussing the possibilities of combination very soon.

Jag kommer från ett parlament där jag fick en viss lön; jag hade aldrig fått mer betalt.

I come from a parliament in which they gave me the ticket, I had never earned more.

Låt diktatorerna få veta det, låt dem få veta att sådant aldrig lönar sig.

Let dictators be aware that these things are never over and done with.

Man förefaller vara mer positiv till en ökning av anslagen till assistenternas löner.

There are two aspects to consider with regard to increasing appropriations for information.

Hur många EU-anställda och konsulter får också lön från annat håll?

How many EU employees and consultants also receive salaries from elsewhere?

Det finns en verklig oro bland arbetstagarna för en kapplöpning mot de lägsta lönerna i EU.

There is real fear among workers of a race to the bottom in Europe.

Man säger: relatera lönen till en domares eller kommissionärs lön.

There is the idea of linking MEPs'salaries to those of judges or Commissioners.

Man säger: relatera lönen till en domares eller kommissionärs lön.

There is the idea of linking MEPs' salaries to those of judges or Commissioners.

Jag tror trots detta att experimentet, på det sätt som det utfördes, har lönat sig.

Nevertheless, I believe that the experiment as it was carried out at that time was worthwhile.

Jag känner till ledamöter som inte kommer till parlamentets sammanträden men som ändå uppbär lön.

I know Members who do not come to Parliament but they draw their salaries.
 

Definition av ordet lön på svenska

lön {subst.}[lönen löner]
Orled: lön-en
(fastställd) ersättning för visst arbete vanl. i form av kontant belopp; vanl. för mer stadigvarande arbete : löneavtal; löneförhöjning; lönepåslag; lönerörelse; ackordslön; begynnelselön; checklön; månadslön; nettolön; slutlön; svältlön; avtalsenliga löner; lönen kan lyftas den 25:e i varje månad; kvittera ut lönen; gå som volontär utan lön; lika lön för lika arbete; hur mycket har hon i lön?
Bet. nyanser:
a)utvidgat om andra former av utbyte av verksamhet: de som orkade ända upp till fjälltoppen fick riklig lön för mödan
b)iron. om negativ påföljd: otack är världens lön; bedragaren fick sina gärningars lön; syndens lön är döden
Konstr.: (ha ngt) i el. som lön, lön (för ngn), lön (för ngt)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. lön; gemens. germ. ord, besl. med lat. lucrum 'vinst'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.