Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "kränkt"

 

"kränkt" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 50

kränkt {adjektiv}

kränkt {adj.}

aggrieved {adj.}

Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.

The so-called 'coalition of the willing' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.

Koalitionen mot Irak var ett besynnerligt förlegat koncept från 1800-talet som byggde på maktbalans, vilket alltid medförde en viss risk för att åtminstone en nation skulle känna sig kränkt.

The so-called 'coalition of the willing ' was a curiously outdated 19th century balance of power concept, which always carried with it the danger of leaving at least one nation feeling aggrieved.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "kränkt" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Den kroatiska allmänheten känner sig kränkt av förseningen och vänder nu EU ryggen.

Indignant about this delay, Croatian public opinion is now turning its back on the EU.

Jag antar att beslutet kommer att bli att båda parter har kränkt gällande WTO-regler.

I assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.

I åratal har vi känt till att Frontex har kränkt mänskliga rättigheter i enskilda fall.

For years we have been aware that Frontex has violated human rights in individual cases.

Som européer måste vi också närma oss just dem som får se sin värdighet kränkt.

We Europeans must cooperate with those whose dignity is being violated.

Även Europeiska folkpartiet konstaterar entydigt att USA har kränkt WTO: s regler.

The European People's Party also finds that the USA has quite clearly breached the WTO rules.

Det är samtidigt av yttersta vikt att återställa de kränkta transatlantiska förbindelserna.

At the same time, it is of the greatest importance to repair damaged transatlantic relations.

   – Herr talman! Jag känner mig djupt kränkt av föregående talare.

   Mr President, I feel deeply offended by the previous speaker.

I det landet har man under många år kränkt de mänskliga rättigheterna.

Human rights have been infringed in that country for many years.

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dem som har fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

We will do what we can to help those who have had their human rights abused.

Det är viktigt att inte känna sig kränkt bara för att man inte får majoritet vid något tillfälle.

It is important not to become offended simply because you did not have the majority on one occasion.

Han har under sin regim förtryckt sin befolkning och kränkt den internationella rätten på flera områden.

Throughout his rule he has oppressed his people and violated international law in many areas.

Då skall du ha kränkt en hel del mänskliga rättigheter.

You have to have committed a good many human rights violations.

Herr talman! Vietnam har på nytt kränkt såväl sina internationella förpliktelser som sin egen författning.

Mr President, Vietnam has once again flouted its international commitments and its own Constitution.

Därmed har det kränkt parlamentets budgeträttigheter.

By doing this, it has trodden Parliament's budgetary rights underfoot.

Ryska militära styrkor har kränkt internationell rätt och invaderat en suverän stats territorium.

The Russian military forces have violated international law and invaded the territory of a sovereign state.

Skulle detta innebära att vi måste vänta tills den hysteriske diktatorn har kränkt ännu fler av sina landsmän?

Would this entail waiting until the hysterical dictator has wronged even more of his fellow citizens?

De tolkar känslorna hos djupt kränkta makthavare.

They express the feelings of authorities that are deeply hurt.

Den ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.

Mr Marinos has drawn the Council's attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.

. (FR) Den ärade parlamentsledamoten fäste rådets uppmärksamhet på att turkiska militärflygplan kränkt Cyperns luftrum.

Mr Marinos has drawn the Council' s attention to the violations of Cypriot airspace by Turkish fighter planes.

Rätten att inte bli kränkt anses mycket viktigare än rätten att debattera en fråga av allmänt intresse.

The right not to be offended is considered to be much more important than the right to debate a matter of public interest.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det svensk-tyska lexikonet hittar du fler översättningar.