Synonymer

innevarande: aktuell · gällande · rådande

Definition

innevarande
som pågår eller är inne nu dvs. i talögonblicket el. i s...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "innevarande"

 

"innevarande" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 120

innevarande {adjektiv}

innevarande {adj.} (även: aktuellt, gängse, allmän, cirkulerande)

current {adj.}

Vad beträffar strukturella åtgärder utgör 1999 slutet av den innevarande programperioden.

For the structural actions, 1999 marks the end of the current programming period.

Det är den sista budgeten för den innevarande mandatperioden och för Barrosokommissionen.

It is the last budget of the current parliamentary term and of the Barroso Commission.

Vi kan även vänta oss ett överskott på flera miljarder för innevarande år.

Furthermore, there will be a surplus of billions for this current year.

Jag är rädd att vi inte heller kommer att få det under den innevarande perioden.

I am fearful that we are not going to get that in the current period.

För Malta är situationen densamma under innevarande mandatperiod.

Malta's situation remains unchanged in the current parliamentary term.

innevarande {adj.} (även: närvarande, aktuell, nuvarande, nu gällande)

present {adj.}

Det kanske kan vara intressant att veta att samma trend har fortsatt under innevarande år.

You may be interested to know that the same trend has continued to the present year.

För detta kommer kommissionen att förbereda nödvändiga förslag före utgången av innevarande år.

The Commission will present its proposals for their revision before the end of this year.

Därför har vi lagt ned våra röster i omröstningen om återstoden av innevarande mandatperiod.

We have therefore abstained in the vote concerning the remainder of the present period of office.

Biologisk mångfald är en viktig miljöprioritering för kommissionen under dess innevarande mandatperiod.

Biodiversity is a key environmental priority for the Commission during its present term.

För att förbättra denna situation lägger kommissionen fram en genomförandeprofil från och med innevarande år.

To improve this situation, the Commission is going to present an implementation schedule as of this year.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "innevarande":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "innevarande" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "innevarande" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det innebär en ökning från innevarande år med 5, 2 miljoner euro eller 0, 6 procent.

This represents a rise of 5.2 million euros on this year's figure, or 0.6 %.

Dess betydelse har emellertid blivit allt tydligare, särskilt under innevarande år.

However, its importance has become evident, especially during the course of this year.

Ytterligare 200 miljoner euro – det är mycket pengar – har avsatts för innevarande år.

Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.

Stödet bör göras tillgängligt redan under andra hälften av innevarande år.

The aid should be made available as early as the second half of this year.

Ytterligare 200 miljoner euro – det är mycket pengar – har avsatts för innevarande år.

Another EUR 200 million – which is a lot of money – has been set aside for this year.

Vi vill ha ett gediget och hållbart bidrag, inte bara för innevarande år.

We are arguing for a solid and sustained contribution, not just for one year.

Rådet är särskilt oroat över att rekryteringen har tappat fart under innevarande år.

The Council is especially concerned about the way recruitment has slowed down this year.

Jag menar att detta arbete bör kunna inledas redan under innevarande år.

I think it ought to be possible to begin this work no later than this year.

Under år 2000 dog 75 personer, 139 under år 2001 och 250 hittills under innevarande år.

Seventy-five people died in 2000, 139 in 2001 and so far this year 250.

Ni har tagit fram en mycket bra rapport till denna sista debatt i innevarande mandatperiod.

In this latest debate of this parliamentary term, you have produced a very good report.

Därför har vi för innevarande år, dvs. 2011, avsatt 33 miljoner euro.

For this reason, we are budgeting for this year, 2011, EUR 33 million.

Herr ordförande! Under innevarande år har många av oss träffat Ibrahim Rugova.

Mr President, during this year many of us have met Mr Ibrahim Rugova.

Under Europaparlamentets innevarande valperiod håller vi på att bygga rättigheternas Europa.

In this parliamentary term, the Europe of rights is being constructed.

Förenta staternas utgiftsunderskott för innevarande budgetår motsvarar 6 EU-budgetar.

The United States deficit for this financial year is equivalent to 6 European Union budgets.

Jag hoppas att det kommer att ske under innevarande mandatperiod, före valet 2009.

I hope that it will be done during this European Parliament term, before the 2009 elections.

Antalet är ju till exempel tredubbelt jämfört med det innevarande året.

That number is three times what it was for this year, for example.

För innevarande ordförandeperiod och nästa behöver Europa en kommission med en ledare på heltid.

For this presidential term and the next, Europe needs a Commission with a full-time head.

Under innevarande år vill jag påskynda dessa förhandlingar.

During the course of this year I want to accelerate these negotiations.

Jag kanske skulle säga några ord om administreringen av Ariane-programmet under innevarande år.

Perhaps I should just say a few words as regards the management of the Ariane Programme for this year.

Innevarande år utsågs t.ex. till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

For example, this year has been declared the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
 

Definition av ordet innevarande på svenska

inn`evarande adj., ingen böjning
Orled: inne--var-ande
särsk. som pågår eller är inne nu dvs. i talögonblicket el. i skrivande stund : innevarande riksdag; innevarande månad
Hist.: sedan 1622
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.