Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "i första hand"

 

"i första hand" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 1916

i första hand {adverb}

i första hand {adv.} (även: huvudsakligen, nog så viktigt, viktigt nog)

importantly {adv.}

Vi har redan hört ett stort antal vittnesmål, i första hand från många av de drabbade.

We have already heard a wealth of evidence, most importantly from many of the victims.

Problemet med grundläggande rättigheter, i första hand kvinnors rättigheter, förblir intakt.

The problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.

Vi bör i första hand vara entydiga när vi anger våra mål, i synnerhet gentemot flertalet utvecklingsländer.

Importantly, we should be unambiguous in stating our aims, in particular towards the generality of developing countries.

Intäkten från avgifterna bör i första hand användas till upprensning enligt principen att förorenaren skall betala.

The proceeds from fees should, most importantly, be used for clearing up in accordance with the 'polluter pays' principle.

Intäkten från avgifterna bör i första hand användas till upprensning enligt principen att förorenaren skall betala.

The proceeds from fees should, most importantly, be used for clearing up in accordance with the 'polluter pays ' principle.

Vi besökte Aralsjön och såg i första hand de miljömässiga problem som finns.

We visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.

Vi besökte vårdinrättningar i första hand, och det krävs verkligen stora förbättringar.

We saw health establishments at first hand and a lot of improvement is indeed necessary.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "i första hand" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "i första hand" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Men hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.

How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.

Det är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.

Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.

Herr ordförande! Skogspolitiken bör i första hand vara en nationell angelägenhet.

Mr President, forestry policy ought first and foremost to be a national matter.

Vi säger alltid att vi vill ha det bästa, vi vill ha hälsoskydd i första hand.

We always say that we want the best, and most of all we want to protect health.

Vi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.

Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.

Dessa fiskeriavtal borde i första hand förhandlas fram av fiskeriindustrin självt.

These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.

Jag vill i första hand tacka föredraganden så hjärtligt för hennes betänkande.

First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.

Det är då i första hand ett rättsutlåtande snarare än ett politiskt utlåtande.

That is, then, in the first instance, a legal opinion rather than a political one.

Herr talman! I första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.

Mr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.

Enligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.

At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.

Dessa friheter gäller och måste också gälla i första hand unionens medborgare.

These freedoms concern, as they must, the citizens of the Union first and foremost.

Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.

It is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.

Därtill anser jag att man i första hand bör beskatta användandet, inte ägandet.

I also believe that use, rather than ownership, should be taxed in the first place.

För detta talar i första hand att målet med systemet med miljöpoäng nästan uppnåtts.

First, because the objective of the ecopoint system has more or less been achieved.

ECB stöder sig i sin politik i första hand på regleringen av penningmängden.

The ECB bases its policy predominantly on the regulation of the money supply.

Nu handlar det i första hand om förmågan att helt genomföra och tillämpa det.

Now we are looking primarily at the ability to enforce and apply it in full.

Ett pris som paradoxalt nog i första hand kommer att hamna på konsumenternas axlar.

It is a price which, paradoxically, will primarily be borne by the consumer.

Det var i första hand ett tekniskt problem och inte nödvändigtvis ett politiskt.

This was primarily a technical problem and not necessarily one about policy.

Det är mot dem som vi i första hand skall vara lojala i alla beslut vi fattar.

It is to them that we owe our first allegiance in all the decisions we take.

Jag måste naturligtvis i första hand bemöta de kritiska synpunkter som har framförts.

Naturally I shall begin by responding to the critical comments that have been made.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

hyttbåt · hyttventil · hyvel · hyvelmaskin · hyvelspån · hyvla · hyvlare · hyvleri · H II-region · I · i-första-hand · iaf · iakta · iaktagande · iaktta · iakttaga · iakttagande · iakttagare · iakttagbar · iakttagelse · iakttagelseförmåga

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.