Search for the most beautiful word
wood worm
photomechanics

VOTE NOW

Svensk-engelsk översättning av "hälsningar"

 

"hälsningar" engelsk översättning

Resultat: 1-23 av 28

hälsningar {substantiv}

hälsningar (i brev) {plur.}

love (in letters) {substantiv}

Hälsa din mamma att Ray skickar varma hälsningar.

Listen, you tell your mom that Ray sends his love and kisses.

hälsningar {enb. plur.}

regards {enb. plur.}

Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.

Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.

Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.

I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.

Jag är säker på att vi alla beklagar att Vecchi inte kan vara här och vi skickar våra bästa hälsningar till hans familj och hoppas att allt går väl.

I am sure we all regret the fact that Mr Vecchi cannot be here, and we send our best regards to his family and hope all goes well.

Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.

Herr talman! Jag vill också framföra mina hälsningar till herr Karlsson och tacka honom för hans presentation och för allt hans arbete under de gångna åren.

Mr President, I would also like to pass on my best regards to Mr Karlsson, thank him for his presentation and all the work he has done over the past few years.

hälsningar {plur.}

greetings {plur.}

Vill ni, herr talman, framföra hälsningar och lyckönskningar från detta parlament?

Will you, Mr President, send this Parliament's greetings and best wishes?

Jag vill sända mina hälsningar till Andrej Sannikov och de andra som sitter i fängelse.

I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.

Jag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.

Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.

Jag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.

Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.

   – Herr talman, herr kommissionär, mina hälsningar till kommissionen!

   – Mr President, Commissioner, my greetings to the Commission.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "hälsningar" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "hälsningar" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag ber er framföra hälsningar till herr Schulz, som inte längre finns här.

I would ask you to convey my good wishes to Mr Schulz, who is no longer here.

Tack för era hälsningar och för att ni skickade telegrammet i morse.

Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.

Han kan inte närvara här i dag, men han har bett mig att framföra hans varma hälsningar.

He is unable to be here today and I am to pass on his best wishes.

Mina hjärtligaste hälsningar till kollegerna på åhörarläktaren!

I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.

Jag talar som representant för Danuta Hübner som har blivit tvungen att resa till Rumänien och som sänder er sina hälsningar.

I am speaking on behalf of Mrs Hübner, who has had to go to Romania, and she sends you her best wishes.

Hälsningar... ... så jag sa:

So I said, If you talk to me

Bästa hälsningar, Vera Mason.

" Best wishes, Vera Mason. "

Med socialistiska hälsningar

With socialist salutations.

Sedan skulle jag bara vilja tacka mina kolleger för deras vänskap, deras stöd och deras hälsningar de senaste veckorna.

Having said that, I would just say thank you to my colleagues for their friendship, their support and their messages in recent weeks.

Med hälsningar från höga Norden och från Sverige vill jag å gröna gruppens vägnar instämma i alla de vackra ord som har sagts till er här i dag.

On behalf of the Green Group, I should like to join in the chorus of praise heaped upon you today.

Det vore inte rättvist att sluta utan några särskilda hälsningar till våra kommissionärer för det kurage och fasthet dessa förhandlingar är ett prov på.

It would not be fair to end without paying special tribute to our Commissioners for the courage and firmness they showed in these negotiations.

Jag ska verkligen vidarebefordra era hälsningar till min kollega, Stavros Dimas, om att han ska krya på sig så att han inom kort kan vara med er i utskottet.

I will certainly pass your best wishes to my colleague, Stavros Dimas, for his recovery so that he might join you in the committee shortly.

Fru talman! Jag skulle vilja tillfoga mina hälsningar och mina gratulationer till ordförandeskapet för dess framgångsrika genomförande av toppmötet i Lissabon.

Madam President, I wish to add my warm welcome and congratulations to the presidency on the successful achievement of the Lisbon Summit.

Vi återgäldar självfallet era hälsningar, och vad gäller rådet kommer vi att vara beredda att på trettondagsafton leverera stora säckar med kol om de är olydiga!

We do of course return your good wishes, and, as for the Council, we will be ready on Twelfth Night to deliver great sacks of coal if they are naughty!

Jag skulle först av allt vilja fråga er om ni kan framföra våra varma hälsningar till Neelie Kroes. Vi hoppas att hon tillfrisknar snabbt eftersom vi förstått att hon halkat.

We hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.

I detta sammanhang vill jag, utöver de hälsningar som kammaren sänt, sända mina hälsningar med förhoppning om ett snabbt återhämtande, också till premiärminister Xanana Gusmão.

Here I wish to add my best wishes to those already sent by the House for a speedy recovery, and also to Prime Minister Xanana Gusmão.

för PPE-DE-gruppen. - (EN) Fru talman! Inledningsvis ska vi kanske först sända våra varma hälsningar till kommissionsledamot Stavros Dimas och önska honom ett snabbt tillfrisknande.

on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, perhaps first we could send our good wishes to Commissioner Dimas and wish him a speedy recovery.

Han bad oss också att framföra sina vördnadsfulla hälsningar till er, fru talman, och till huset som en helhet och hoppades att han i sinom tid skulle kunna besöka Europaparlamentet.

He also asked us to extend his respects to you, Madam President, and to the House as a whole, and hoped that in due course he would be able to visit the European Parliament.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: äppelsyra, snabb bearbetning och leverans, volanger, holkärm, axelbandslös

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.