Synonymer

grunda: anlägga · basera · bilda

mer (12)

Definition

grunda
skapa grund för (ngt) som vanl. är underförstått; särsk...

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "grunda"

 

"grunda" engelsk översättning

Resultat: 1-48 av 263

grunda {verb}

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: inrätta, etablera, förankra, utröna)

Det skulle ligga i Europeiska unionens intresse att grunda en internationell organisation.

It would be to the European Union's benefit to establish an international organisation.

Det skulle ligga i Europeiska unionens intresse att grunda en internationell organisation.

It would be to the European Union' s benefit to establish an international organisation.

Man kan kanske fastställa ett visst samband för att i förekommande fall kunna grunda sin misstanke.

It may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.

Vi kommer att grunda vårt slutliga ställningstagande till Sterckx-betänkandet på resultaten av omröstningen om ändringsförslagen i plenum.

We will establish our final position on the Sterckx report on the basis of the results of the vote on the amendments in plenary.

Målet är att dra nytta av forskning vid universitetsinstitutioner, att grunda innovativa företag och att stimulera tillväxt inom de redan befintliga.

The aim is to draw on research in university departments, to establish incubator companies and stimulate growth in those that are already established.

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: stödja, basera)

Låt oss diskutera och debattera - och grunda våra argument på vetenskapliga fakta.

So let us discuss and debate, and base our arguments on science and facts.

Vi vill grunda våra handlingar på, och agera utifrån, deras förväntningar och intressen.

We want to base our actions on and deliver on their expectations and concerns.

Låt oss ta itu med verkligheten och grunda våra beslut på vetenskapliga rön.

Let us face reality and base our decisions on scientific considerations.

Konsumenterna måste ha tillgång till korrekt information som de kan grunda sina beslut på.

Consumers must have access to accurate information on which to base their decisions.

Så låt oss grunda vår kritik på fakta och inte inta en orättvis hållning gentemot kineserna.

So let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: anlägga, lita på, förlita sig på, skapa)

Endast på detta sätt kan vi bygga den slags legitima struktur som viktiga lösningar som konstitutionsfördraget kan grunda sig på.

Only that way can we build the sort of legitimate structure on which major solutions like the Constitutional Treaty can rest.

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: basera, upprätta, gjuta, instifta)

Vi är inte här för att grunda EU på nytt; låt oss använda en annan beräkningsmodell.

We are not here to re-found the EU. When we do, let us use different calculations.

Den 13 juli var det med anledning av Medelhavstoppmötet som sammankallades för att grunda en union för Medelhavsområdet.

On 13 July the occasion was the Mediterranean Summit called to found the Union for the Mediterranean.

Precis som det inte var lätt att grunda ett universitet i Böhmen som kunde jämföra sig med Sorbonne, är det inte lätt att ta över EU-ordförandeskapet från Frankrike.

Just as it was not easy to found a university in Bohemia to compare with the Sorbonne, it is not easy to take over the EU presidency from France.

Vår aktion i Mellanöstern, det har jag redan sagt, fortsätter grunda sig på verkställandet av den roadmap, som vi återfinner i Mitchellkommissionens rekommendationer.

As I have already stated, our campaign in the Middle East is still based on the implementation of the roadmap, as can be found in the recommendation of the Mitchell committee.

När jag ser mig om i kammaren ser jag två ledamöter som hjälpte till att grunda flerpartikampanjen mot truppminor för en tid sedan, då jag var en ny ledamot i detta parlament.

I look around the Chamber and I see one or two Members who helped to found the All-Party Campaign Against Landmines some time ago, when I was a new Member of this Parliament.

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: stödja, förse med botten, förse med fot, bottna)

Det är dessutom nödvändigt med en ingående utvärdering av dessa instrument, vilken måste grunda sig på en " nerifrån och upp " -metod.

Furthermore, a detailed evaluation of these instruments based on a bottom-up approach is needed.

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: upprätta, bilda, utgöra, inrätta)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: inrätta, införa, vidta)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: basera, förse med botten, bygga, lägga ned)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: upphöja, ställa upp, anlägga, bygga)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: instruera, fylla, preparera, grundmåla)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: påstå, basera)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: stödja, basera)

grunda [grundade|har grundat] {vb} (även: stödja, basera)

grunda [grundade|har grundat] (målning) {vb}

to clearcole (painting) {vb}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "grunda":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "grunda" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det är ett viktigt val för samhället som borde grunda den europeiska identiteten.

This is a crucial choice of society which is fundamental to European identity.

Konsumentpolitiken bör grunda sig på att säkra en hög nivå på konsumentskyddet.

Consumer policy should be based on guaranteeing high levels of consumer protection.

Vi är inte här för att grunda EU på nytt; låt oss använda en annan beräkningsmodell.

We are not here to re-found the EU. When we do, let us use different calculations.

Den måste växa och grunda sig på våra medborgares verkliga farhågor och uppfattningar.

It must grow and be rooted in the genuine fears and perceptions of our citizens.

Låt oss diskutera och debattera - och grunda våra argument på vetenskapliga fakta.

So let us discuss and debate, and base our arguments on science and facts.

I betänkandet presenteras en lovande idé om att grunda en europeisk diplomatutbildning.

The report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.

Ingen lagstiftning bör någonsin grunda sig på känslor, eftersom ingen vill ha det så.

No legislation should ever be based on emotions, because that is not what anyone wants.

Med distansarbete kan man grunda nya arbetstillfällen även i glesbygden.

Teleworking can also create new job opportunities in sparsely populated areas.

Låt oss ta itu med verkligheten och grunda våra beslut på vetenskapliga rön.

Let us face reality and base our decisions on scientific considerations.

- (ES) Herr talman! Alla debatter om invandring måste grunda sig på minst fyra faktorer.

- (ES) Mr President, any debate on immigration must be based on at least four facts.

Att grunda dessa åtgärder på etiska normer är ett steg i rätt riktning.

Basing these measures on a code of ethics is a step in the right direction.

I första hand måste utnämningar grunda sig på kandidatens förtjänster.

First and foremost, appointments must be based on the candidate' s merits.

På så vis kommer vi inte att grunda vårt beslut på kön utan på kompetens.

And thus, we will decide not on the basis of gender, but on the basis of their competence.

Denna strategi måste grunda sig på erkännandet av mångfalden inom denna region.

This strategy must be based on recognition of the diversity which exists within the region.

Lösningen på Vojvodina-frågan måste grunda sig på långsiktig acceptans och tolerans.

The solution to the Vojvodina question must be based on long-term acceptance and tolerance.

De måste grunda sig på målen för hög kvalitet, god valuta för pengarna och allmän tillgång.

It must be based on the aims of high quality, good value for money and universal access.

Så låt oss grunda vår kritik på fakta och inte inta en orättvis hållning gentemot kineserna.

So let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.

I första hand måste utnämningar grunda sig på kandidatens förtjänster.

This is how it was described in your document and I think that this clause should be retained.

Utvecklingen av dessa nätverk bör inte enbart grunda sig på frivilliga eller enstaka åtgärder.

What is missing is the recognition of their work, at both a legal and social level.

Utvecklingen av dessa nätverk bör inte enbart grunda sig på frivilliga eller enstaka åtgärder.

The development of these networks should not be based merely on voluntary or one-off actions.
 

Definition av ordet grunda på svenska

grun`da {verb}[grundade grundat]
Orled: grund-ar
Subst.: grundande, grundning
1skapa grund för (ngt) som vanl. är underförstått; särsk. om att grundmåla : grunda med vit målarfärg
Konstr.: grunda (ngt) med ngt
Hist.: sedan 1735; fornsv. grunda 'grundlägga; basera'
2få att börja fungera som en enhet särsk. med avs. på, organisation, lära e.d. : skolan grundades av en stor filantrop; firman är grundad 1923
Konstr.: grunda ngt
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
3(ofta perf. part.) låta få som utgångspunkt : ett samhälle grundat på demokratiska ideal
Bet. nyanser:
a)ofta med tonvikt på orsakssammanhang, motivering e.d.: hon grundar sin uppfattning på vad NN sagt henne
b)refl. med tonvikt på handlingen e.d. ha som utgångspunkt: ett beslut som grundar sig på noggranna överväganden
Konstr.: grunda ngt (på ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

grubbleri · gruff · grumla · grumlig · grumlighet · grumling · grums · grumsa · grumsig · grund · grunda · grundackord · grundad · grundämne · grundämnen · grundande · grundar · grundare · grundat · grundavdrag · grundavgift

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.