Svensk-engelsk översättning av "gärning"

SV gärning Engelsk översättning

gärning {utr.}

SV gärning
volume_up
{utrum}

gärning (även: åtgärd, handling, nummer, lag)
volume_up
act {substantiv}
Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.
Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
Ett original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.
The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Allt hänger förstås på inspektionerna och på hur vi kan ta förorenarna på bar gärning.
Everything hinges, of course, on inspections and on the way in which we catch the polluters in the act.
gärning (även: handling, verk, dåd, avtal)
volume_up
deed {substantiv}
Eftersom denna gärning har begåtts skulle vi ha önskat att omröstningen hade genomförts under omständigheter som helt överensstämt med standardförfarandet.
However, since the deed has been done, we would have liked the vote to have been conducted in circumstances which complied fully with the standard procedure.
gärning (även: verk, uppgift, jobb, arbete)
volume_up
work {substantiv}
Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker.
We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.

trending_flat
"bedrift"

gärning (även: prestation, insats, bedrift, utförande)
volume_up
achievement {substantiv}
Hon fullföljer en storartad gärning i familjens Kempes namn genom sitt författarskap.
She is pursuing a magnificent achievement in the family Kempes name through her writing.
Den internationella kampanjen för förbud mot landminor tilldelades Nobels fredspris 1997 som ett erkännande av denna gärning.
The International Campaign to Ban Landmines was awarded the Nobel Peace Prize in 1997 to acknowledge this achievement.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att höjdpunkten i hans gärning, detta direktiv, går igenom med stabilt stöd från parlamentet.
I hope with all my heart that his crowning achievement, this directive, will go through with solid support from Parliament.

Synonymer (svenska) till "gärning":

gärning

Användningsexempel för "gärning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag uppmanar palestinierna att inte ta till våld för att hämnas Ariel Sharons olagliga gärning.
The question is, do the Commission and Council accept their political priorities?
SwedishHär måste alla, som har undertecknat Daytonavtalet äntligen skrida till gärning.
And it is time for everyone who signed the Dayton peace agreement to start putting it into action.
SwedishHur många terrorister har stoppats på bar gärning tack vare det befintliga tillfälliga avtalet?
How many terrorists have been stopped in their tracks on the basis of the existing interim agreement?
SwedishDetta skulle i så fall omöjliggöra ECPAT, som inte har sin huvudsakliga gärning i utvecklingsländerna.
That would rule out ECPAT, which does not carry on its main activities in the developing countries.
SwedishRädd att vi tagits på bar gärning, inte sant, Ellis?
' Fraid we've been caught red-handed, right, Ellis?
SwedishPå engelska kan man säga: " ni tog oss på bar gärning, herrn, vi skulle ha gjort det men vi gjorde det inte" .
In English you could say: ' It's a fair cop, Guv'nor, you've caught us; we should have done it and we didn't' .
SwedishPå engelska kan man säga: " ni tog oss på bar gärning, herrn, vi skulle ha gjort det men vi gjorde det inte ".
In English you could say: ' It's a fair cop, Guv'nor, you 've caught us; we should have done it and we did n't '.
SwedishVi skulle ha granskat det orimliga avledandet av begreppet på bar gärning som dessa myndigheter genomfört.
We ought to have studied the outrageous reversal of the concept of flagrante delicto which those authorities committed.
SwedishDärtill måste man ha tillräckliga grunder, eftersom parlamentet annars skulle göra sig skyldigt till en obefogad gärning.
There must be sufficient grounds for it, as, otherwise, Parliament will be guilty of unwarranted action.
SwedishNär det handlar om en straffbar gärning kan människor vända sig till polisen eller vidta andra rättsliga åtgärder.
In the case of a criminal offence, people can ask for the support of the police, or can take other legal action.
SwedishNär vi talar om en straffbar gärning måste vi också tänka på situationen i kriminalvårdsanstalter och fängelser.
When we talk about a criminal offence, we also need to think about the situation in correctional facilities and prisons.
SwedishJag uppmanar därför myndigheterna att frige de internerade omedelbart, om de inte är anklagade för en allmänt erkänd straffbar gärning.
I call on the authorities to release those detainees immediately, unless they are charged with a recognisable criminal offence.
SwedishJag anser att även de medlemsstater som i dag är emot kriminalisering av sexköp skulle kunna införa detta som en straffbar gärning.
And I think even the Member States that today are against criminalizing the buying of sex could introduce this as a criminal offence.
SwedishJag ansåg i den här debatten att denne store fredsman, en oförtröttlig pilgrim, förtjänade att få sin gärning hyllad.
My feeling, on the occasion of this debate, is that it is worth paying tribute to the actions of this great man of peace, this indefatigable pilgrim.
SwedishDet bör inte ha någon betydelse för hanteringen av sådant våld som en straffbar gärning om våldet sker i offentlig eller privat miljö.
Whether such violence occurs in a public environment or in a private environment should not be relevant in tackling such violence as a criminal offence.
SwedishDe som gav sina liv för frihet och demokrati i Irak kommer att stå outplånligt inristade i vårt minne när vi går vidare med vår politiska gärning.
The memory of those who gave their lives for freedom and democracy in Iraq will be indelibly engraved in our minds as we pursue our political undertaking.
SwedishVi ansåg att det var ett perfekt mål, och därför försökte vi uppmuntra er i denna gärning, även om vi begärde att det skulle ske i öppenhet.
We realized that this was a very good aim, and therefore we tried to encourage you in this action, although we asked that it might be done in a transparent manner.
SwedishDet är situationen då avfallshantering görs till en straffbar gärning i ett land och då avfallet i fråga sedan transporteras till ett annat land.
That is the situation in which the disposal of certain waste is made a criminal offence in one country, and the waste in question is then shipped to another country.
SwedishStigmatisering och hets mot folkgrupp på grund av religiös åskådning är brott i Frankrike och denna situation är jämförbar med att gripas på bar gärning.
Stigmatisation and incitement to hatred on the grounds of religious affiliations are considered offences in France and this situation is equivalent to flagrante delicto.
SwedishStigmatisering och hets mot folkgrupp på grund av religiös åskådning är brott i Frankrike, och denna situation är att jämföra med att gripas på bar gärning.
Stigmatisation and incitement to hatred on the grounds of religious affiliations are considered offences in France and this situation is equivalent to flagrante delicto.