Svensk-engelsk översättning av "framstående"

SV framstående Engelsk översättning

framstående {adj.}

SV framstående
play_circle_outline
{adjektiv}

framstående (även: utmärkt, utomordentlig, berömd, lysande)
Min framstående kollega, professor Tim Congdon, har gjort en skrivelse om detta.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
Som den framstående kollega han är, har han bemödat sig om att förbättra kommissionens förslag.
This distinguished colleague endeavoured to improve the Commission' s proposals.
Som den framstående kollega han är, har han bemödat sig om att förbättra kommissionens förslag.
This distinguished colleague endeavoured to improve the Commission's proposals.
framstående (även: enastående, utomordentlig, ofullständig, framträdande)
Inrättandet av konventet förblev dock den enda framstående prestationen.
The inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
Landet har en proeuropeisk premiärminister och en framstående proeuropeisk president.
It has a pro-European prime minister and an outstanding pro-European president.
Våra hjärtan och själar säger oss att ni kommer att bli en framstående kommissionär.
Our hearts and souls tell us you will be an outstanding Commissioner.
framstående (även: betydelsefull, betydande, ivrig, hög)
Vissa stater som förföljer meningsmotståndare anses vara framstående demokratier.
Certain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Den framstående grekiske filosofen Platon sade att bara de döda har sett krigets slut.
A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.
framstående (även: iögonfallande, slående, känd)
framstående (även: betydande, påfallande, märklig, anmärkningsvärd)
Det är också en allmännyttig tjänst som har en framstående geografisk dimension.
It is also a public service which has a notable territorial aspect to it.
Egypten är utan tvekan det mest framstående av arabländerna.
. - (CS) Madam Commissioner, ladies and gentlemen, Egypt is without doubt the most notable of the Arab countries.
För några år sedan åt jag middag tillsammans med ett visst framstående stort företag som beskrev de små företagen som snyltgäster.
There was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.
framstående (även: utmärkt, tunn, ståtlig, elegant)
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Det ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.
The Hungarian people are an ethnic minority with a fine history and splendid traditions.
framstående (även: ansedd, enastående, utmärkt, utomordentlig)
Detta är U Win Tin, en framstående journalist och ledare för Nationella förbundet för demokrati.
This is U Win Tin, an eminent journalist and leader of the National League for Democracy.
Kommissionen har hjälpt till att främja nätverksbyggandet mellan framstående experter på detta område.
The Commission has helped to foster network-creation between eminent specialists in the field.
I det här avseendet kommer Europeiska polisakademin (Cepol) att ha en framstående roll och en viktig uppgift.
An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.
framstående (även: egendomlig, unik, sällsynt, ovanlig)

Synonymer (svenska) till "framstående":

framstående

Användningsexempel för "framstående" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishUnder de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.
In the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.
SwedishJag anser att EIT kan bli ett framstående flaggskepp för innovation inom EU.
I believe that the EIT can be a flagship of excellence in innovation for Europe.
SwedishLech Wałęsa är den mest framstående personifieringen av solidaritet och dess framgång.
Lech Wałęsa is the most prominent personification of Solidarity and its success.
SwedishLech Wałęsa är den mest framstående personifieringen av solidaritet och dess framgång.
Lech Wałę sa is the most prominent personification of Solidarity and its success.
SwedishHon är gift med Alexander Kazulin, en framstående motståndare till Alexander Lukaszenko.
She is the wife of Mr Alexander Kazulin, a prominent opponent of Mr Lukaszenko.
SwedishFör tre år sedan inledde vi tävlingen ”Framstående europeiska resmål” (Eden).
Three years ago, we launched the European Destinations of Excellence (EDEN) competition.
SwedishFörst då kan EU spela en ledande roll i världen som en framstående global civil maktfaktor.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
SwedishKommissionär Fischler, i kommissionen har du säkerligen tillgång till framstående fackfolk.
Commissioner, I am sure that you have excellent specialist staff at the Commission.
SwedishNå, under Mobutu-regimen fanns ett samarbete mellan de mer framstående oppositionspolitikerna.
Under the Mobutu regime cooperation existed between the able opposition people.
SwedishDetta bekräftas nu också av olika vallonska politiker och framstående ekonomer.
This is now also being corroborated by various Wallonian politicians and prominent economists.
SwedishDet finns vissa enskilda framstående kompetenscentrum, men ingen samordning.
There are some individual beacons of excellence, but no coordination.
SwedishFramstående regeringsföreträdare från EU arbetar för att nå en fördelaktig lösning.
Prominent government representatives from the EU are working to achieve a positive solution.
SwedishÅtgärder mot klimatförändringar och för energisäkerhet har gjort ert ordförandeskap framstående.
Action on climate change and energy security had made yours a noteworthy Presidency.
SwedishVåra två besökare är framstående ledare för den demokratiska oppositionsrörelsen i Vitryssland.
Our two visitors are prominent leaders in the democratic opposition movement in Belarus.
SwedishFramstående personer i det moldaviska samhället kräver en förklaring.
Prominent persons in Moldovan society are asking for an explanation.
SwedishÄnnu allvarligare blir det när framstående politiker har nära kontakter med extremistiska rörelser.
It gets even worse when prominent politicians maintain close ties with extremist groups.
SwedishJag tror inte att det utskottet skulle tycka om att hon har uppnått en så framstående position.
I think that committee would not like the fact that she has broken through the glass ceiling.
SwedishDet ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.
Do not try to tell me that this resolution is about anything else.
SwedishTvärtom intar den en framstående plats på våra dagordningar.
On the contrary, it continues to feature prominently on our agendas.