Synonymer

framstående: ansedd · berömd · lysande

mer (5)

Definition

framstående
som har goda kvaliteter eller erkänd ställning vanl. inom ...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "framstående"

 

"framstående" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 176

framstående {adjektiv}

framstående {adj.} (även: hög, mäktig, väldig, stor)

great {adj.}

Vissa stater som förföljer meningsmotståndare anses vara framstående demokratier.

Certain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.

Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.

In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.

Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.

Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.

Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.

Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.

Den framstående grekiske filosofen Platon sade att bara de döda har sett krigets slut.

A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.

framstående {adj.} (även: lysande, utmärkt, berömd, ryktbar)

Min framstående kollega, professor Tim Congdon, har gjort en skrivelse om detta.

My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.

De behöver den "europeiska själen", som en framstående spansk professor en gång sade.

They need a 'European soul' , as a distinguished Spanish professor once said.

Det är när allt kommer omkring ett av de mest framstående universiteten i mitt hemland.

It is, after all, one of my own country's most distinguished universities.

De behöver den " europeiska själen ", som en framstående spansk professor en gång sade.

They need a 'European soul ', as a distinguished Spanish professor once said.

Han hade en framstående karriär i Bryssel och lade grunden till den inre marknaden.

He had a distinguished career in Brussels, laying the foundation for the single market.

framstående {adj.} (även: skicklig, fin, härlig, vacker)

fine {adj.}

Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.

Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.

Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.

Finally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.

Det ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.

The Hungarian people are an ethnic minority with a fine history and splendid traditions.

Jag är djupt oroad eftersom jag fruktar att en mycket framstående socialgrupp nu kommer att falla samman.

I am very deeply concerned because I fear that a very fine social group will go to rack and ruin.

Även innan januari inkluderade du de politiska grupperna när du sammanställde dina prioriteringar, och utsåg Enikő Győri, en av våra framstående före detta kolleger, till EU-minister.

Even before January, you included the political groups when defining your priorities, and naturally chose Mrs Győri, one of our very fine former colleagues, as Minister for EU Affairs.

framstående {adj.} (även: ofullständig, utomordentlig, enastående, framträdande)

outstanding {adj.}

Landet har en proeuropeisk premiärminister och en framstående proeuropeisk president.

It has a pro-European prime minister and an outstanding pro-European president.

Inrättandet av konventet förblev dock den enda framstående prestationen.

The inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.

Våra hjärtan och själar säger oss att ni kommer att bli en framstående kommissionär.

Our hearts and souls tell us you will be an outstanding Commissioner.

EU har gett världen fler framstående forskare än alla andra kontinenter tillsammans.

Europe has given the world more outstanding scholars than all the other continents combined.

Sex framstående journalister och människorättsaktivister har dödats på mindre än åtta månader.

Six outstanding journalists and human rights activists dead in less than eight months.

framstående {adj.} (även: betydande, anmärkningsvärd, märklig, påfallande)

notable {adj.}

Det är också en allmännyttig tjänst som har en framstående geografisk dimension.

It is also a public service which has a notable territorial aspect to it.

författare. - (CS) Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Egypten är utan tvekan det mest framstående av arabländerna.

author. - (CS) Madam Commissioner, ladies and gentlemen, Egypt is without doubt the most notable of the Arab countries.

För några år sedan åt jag middag tillsammans med ett visst framstående stort företag som beskrev de små företagen som snyltgäster.

There was one notable large business I had dinner with a few years ago that described small businesses as freeloaders.

Jag vill påpeka att evenemanget Europeisk kulturhuvudstad är det mest framstående bland de program som lyfter fram den kulturella enheten på vår kontinent.

I should like to state that the European Capitals of Culture programme is the most notable of the programmes emphasising the cultural unity of our continent.

   – Bortsett från de universella personligheterna Vasco da Gama och Magellan räknas Pombal, den lusitanske Richelieu, till en av Portugals framstående politiker.

   In addition to the universal figures of Vasco da Gama and Magellan, Portugal’s notable politicians included Pombal, the Lusitanian Richelieu.

framstående {adj.} (även: utmärkt, ansedd, utomordentlig, eminent)

eminent {adj.}

Detta är U Win Tin, en framstående journalist och ledare för Nationella förbundet för demokrati.

This is U Win Tin, an eminent journalist and leader of the National League for Democracy.

Många framstående forskare från hela världen undertecknade Manhattandeklarationen den 4 mars i år.

Many eminent scientists from around the world signed the Manhattan Declaration on 4 March this year.

Kommissionen har hjälpt till att främja nätverksbyggandet mellan framstående experter på detta område.

The Commission has helped to foster network-creation between eminent specialists in the field.

I det här avseendet kommer Europeiska polisakademin (Cepol) att ha en framstående roll och en viktig uppgift.

An eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.

Denna betydelsefulla grupp som hyser några av våra mest framstående arkitekter kommer att få detta erkännande.

This significant group containing some of our most eminent architects will receive this recognition.

framstående {adj.} (även: känd, iögonfallande, slående)

conspicuous {adj.}

framstående {adj.} (även: egendomlig, ovanlig, säregen, sällsynt)

singular {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "framstående":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "framstående" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "framstående" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.

We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.

Under de två senaste åren har vi uppnått vissa framstående konkreta resultat.

In the last two years, we have reached a number of substantial, concrete results.

Jag anser att EIT kan bli ett framstående flaggskepp för innovation inom EU.

I believe that the EIT can be a flagship of excellence in innovation for Europe.

Lech Wałęsa är den mest framstående personifieringen av solidaritet och dess framgång.

Lech Wałę sa is the most prominent personification of Solidarity and its success.

Lech Wałęsa är den mest framstående personifieringen av solidaritet och dess framgång.

Lech Wałęsa is the most prominent personification of Solidarity and its success.

Hon är gift med Alexander Kazulin, en framstående motståndare till Alexander Lukaszenko.

She is the wife of Mr Alexander Kazulin, a prominent opponent of Mr Lukaszenko.

För tre år sedan inledde vi tävlingen ”Framstående europeiska resmål” (Eden).

Three years ago, we launched the European Destinations of Excellence (EDEN) competition.

Kommissionär Fischler, i kommissionen har du säkerligen tillgång till framstående fackfolk.

Commissioner, I am sure that you have excellent specialist staff at the Commission.

Det finns vissa enskilda framstående kompetenscentrum, men ingen samordning.

There are some individual beacons of excellence, but no coordination.

Först då kan EU spela en ledande roll i världen som en framstående global civil maktfaktor.

Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.

Framstående personer i det moldaviska samhället kräver en förklaring.

Prominent persons in Moldovan society are asking for an explanation.

Framstående regeringsföreträdare från EU arbetar för att nå en fördelaktig lösning.

Prominent government representatives from the EU are working to achieve a positive solution.

Nå, under Mobutu-regimen fanns ett samarbete mellan de mer framstående oppositionspolitikerna.

Under the Mobutu regime cooperation existed between the able opposition people.

Detta bekräftas nu också av olika vallonska politiker och framstående ekonomer.

This is now also being corroborated by various Wallonian politicians and prominent economists.

Våra två besökare är framstående ledare för den demokratiska oppositionsrörelsen i Vitryssland.

Our two visitors are prominent leaders in the democratic opposition movement in Belarus.

Jag tror inte att det utskottet skulle tycka om att hon har uppnått en så framstående position.

I think that committee would not like the fact that she has broken through the glass ceiling.

Det ungerska folket är en etnisk minoritet med en framstående historia och utmärkta traditioner.

Do not try to tell me that this resolution is about anything else.

Åtgärder mot klimatförändringar och för energisäkerhet har gjort ert ordförandeskap framstående.

Action on climate change and energy security had made yours a noteworthy Presidency.

Ännu allvarligare blir det när framstående politiker har nära kontakter med extremistiska rörelser.

It gets even worse when prominent politicians maintain close ties with extremist groups.

Tvärtom intar den en framstående plats på våra dagordningar.

On the contrary, it continues to feature prominently on our agendas.
 

Definition av ordet framstående på svenska

fram`stående adj., ingen böjning
Orled: fram--stå-ende
som har goda kvaliteter eller erkänd ställning vanl. inom visst område: en framstående musiker; framstående gäster
Bet. nyans: ibl. med konstruktionsväxling: en man i framstående ställning
Konstr.: framstående (i ngt), framstående (i el. på att+INF)
Hist.: sedan 1815
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.