Sammanfattning

fordon {substantiv}
vehicle

utförlig information

Synonymer

fordon: farkost · fortskaffningsmedel · färdmedel

mer (6)

Definition

fordon
(ej rälsbundet) hjälpmedel för transport på marken

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "fordon"

 

"fordon" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 604

fordon {substantiv}

fordon {neut.} (även: vagn, bindemedel, fortskaffningsmedel, förmedlare)

vehicle {substantiv}

Vätebränsleceller är ett av de lovande experimentella drivsystemen för fordon.

Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.

Du måste registrera ditt fordon inom en vecka efter att du fört in det till Sverige.

You must register your vehicle within 1 week of importing it into Sweden.

Kort sagt, målet är ett kontrakt per kund, en instrumentlåda per fordon.

In short, the objective is one contract per customer, one box per vehicle.

Denna extra kostnad blir sannolikt i genomsnitt 3 eller 4 cent per fordon och kilometer.

This additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.

En viloperiod i ett fordon kan inte betraktas som en viloperiod av flera skäl.

A rest period on a vehicle cannot be considered as a rest period for a number of reasons.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "fordon":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "fordon" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "fordon" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Sedan har vi gränsvärden, och när det gäller bilar har vi mer miljövänliga fordon.

Then we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.

Detta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .

This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .

Vi måste börja med effektiviteten för byggnader, fordon, kylskåp och så vidare.

We must begin with the efficiency of buildings, vehicles, fridges and so on.

Trängsel orsakas av alla fordon, och framför allt av en bristfällig infrastruktur.

Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.

Vi talar mycket om att minska koldioxidutsläppen från fordon, särskilt lastbilar.

We talk a lot about reducing CO2 produced by vehicles, particularly trucks.

Dessa fordon ska inte vara tillgängliga för unga människor som knappt fyllt arton år.

Such vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.

Tusentals fordon står stilla eftersom det inte finns någon användning för dem.

Thousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.

bättre integrering av infrastrukturen för transport med fordon och fordon emellan,

better integration of the transport infrastructure with vehicles and between vehicles;

Utan lämplig infrastruktur kommer vätgasdrivna fordon att förbli ovanliga.

Without appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.

Av de fordon som var i dåligt skick kom en betydande del från tredje land.

A considerable number of the vehicles in bad condition were from non-member countries.

Detta faktum märks mindre av allmänheten eftersom de flesta inte köper tunga fordon.

This fact is less noticed by the public as most people do not buy heavy-duty vehicles.

(PT) Herr talman! Jag välkomnar meddelandet nyligen om rena och effektiva fordon.

(PT) Mr President, I welcome the recent communication on clean and efficient vehicles.

Dessa system är viktiga för att kontrollera utsläppen när fordon används.

These systems are important for controlling emissions while vehicles are being used.

Annars kommer vi inte att få energisparande tekniska apparater, hus, bilar eller fordon.

Otherwise we will not have energy-saving technical devices, houses, cars and vehicles.

Till och med fordon med registreringsnummer utfärdade inom EU har ett igenkänningsvärde.

Even the registration numbers of vehicles licensed in the EU have a recognition value.

Det finns bara ett sätt att få fart på marknaden för kommersiella fordon igen.

There is only one way to get the commercial vehicles market going again.

Vi måste hitta den miljövänligaste tekniken för framdrivning av fordon.

We need to find the most environmentally friendly propulsion technology for vehicles.

Direktiv 2002/51/EG föreskrivs utsläppsnormer för fordon av detta slag.

Directive 2002/51/EClays down emission standards for vehicles of this type.

Däremot kan jag stödja ändringsförslag 109 som föreskriver en skälig gräns på 50 fordon.

Yet, I could support amendment 109, which provides for a reasonable limit of 50 vehicles.

Fotgängare och cyklister är försvarslösa mot och ofta hotade av fordon.

Pedestrians and cyclists are defenceless and often threatened by vehicles.
 

Definition av ordet fordon på svenska

fo`rdon {subst.}[fordonet, plur. fordon, best. plur. fordonen]
Orled: for--don-et
(ej rälsbundet) hjälpmedel för transport på marken : fordonsförare; lastfordon; släpfordon; utryckningsfordon; bilar, bussar och andra fordon; inget fordon kan ta sig fram på vägen
Bet. nyans: i jur. sammanhang äv. om häst med ryttare
Hist.: sedan 1794
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "fordon" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.