Sammanfattning

finns {verb}
exists

finnas {verb}
to be found · to exist · to be · to occur

fin {adjektiv}
high · good · nice · fine · tender · quick · delicate · sweet · brave · noble · grand · acute · bully · dandy · polite · handsome · exquisite · braw

Finn {substantiv}
finländare

utförlig information

Synonymer

finnas: existens · existera · förekomma

fin: finsk · förnäm · förtjusande

mer (17)

Definition

finnas
förekomma (någonstans) i sinnevärlden

Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "finns"

 

"finns" engelsk översättning

Resultat: 1-44 av 47460

finns {verb}

finns {vb}

exists {vb}

Vi har ofta talat om den ojämlikhet som finns i relationerna mellan Europa och USA.

We have often spoken of the imbalance that exists in Euro-American relations.

Den klyftan finns och vi i Bryssel har inte förmått att överbrygga den klyftan.

That chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.

Planen för genomförandet finns, men det är en dyr operation och en stor investering.

This deployment plan exists, but it is a costly operation and a big investment.

Allt som finns är en kapplöpning om statliga stödåtgärder i konkurrensreglernas namn.

All that exists is a race for state aids in the name of the competition rules.

Att det pågår en människosmuggling och att det finns kriminella nätverk är känt.

We know that trafficking in human beings exists and that there are criminal networks.

finnas {verb}

finnas [fanns|har funnits] {vb} (även: förekomma, finnas till, existera, leva)

jag finns (Presens)

I exist (Present)

du finns (Presens)

you exist (Present)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it exists (Present)

vi finns (Presens)

we exist (Present)

ni finns (Presens)

you exist (Present)

de finns (Presens)

they exist (Present)

jag finns (Presens)

I am existing (Present continuous)

du finns (Presens)

you are existing (Present continuous)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it is existing (Present continuous)

vi finns (Presens)

we are existing (Present continuous)

ni finns (Presens)

you are existing (Present continuous)

de finns (Presens)

they are existing (Present continuous)

finnas [fanns|har funnits] {vb} (även: finnas till, vara, ställa sig, stå till)

to be [was|been] {vb}

jag finns (Presens)

I am (Present)

du finns (Presens)

you are (Present)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it is (Present)

vi finns (Presens)

we are (Present)

ni finns (Presens)

you are (Present)

de finns (Presens)

they are (Present)

jag finns (Presens)

I am being (Present continuous)

du finns (Presens)

you are being (Present continuous)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it is being (Present continuous)

vi finns (Presens)

we are being (Present continuous)

ni finns (Presens)

you are being (Present continuous)

de finns (Presens)

they are being (Present continuous)

finnas [fanns|har funnits] {vb} (även: förekomma, ske, äga rum, hända)

jag finns (Presens)

I occur (Present)

du finns (Presens)

you occur (Present)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it occurs (Present)

vi finns (Presens)

we occur (Present)

ni finns (Presens)

you occur (Present)

de finns (Presens)

they occur (Present)

jag finns (Presens)

I am occurring (Present continuous)

du finns (Presens)

you are occurring (Present continuous)

han/hon/den/det finns (Presens)

he/she/it is occurring (Present continuous)

vi finns (Presens)

we are occurring (Present continuous)

ni finns (Presens)

you are occurring (Present continuous)

de finns (Presens)

they are occurring (Present continuous)

fin {adjektiv}

fin {adj.} (även: gäll, hög, gammal, full)

high {adj.}

I mitt lilla land finns den procentuellt största delen av EMAS-certifierade företag.

My small country has the highest percentage of EMAS-certified organisations.

Så ju högre upp i bilden, desto mer bevis finns det för varje kosttillskott.

So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.

Ju högre frekvens desto finare känslighet, men också kortare räckvidd.

The higher the frequency the finer the sensitivity, but the shorter the range.

För detta ändamål finns det ytterst användbara rekommendationer i Wolf Klinz ’ betänkande.

To this end, there are highly useful recommendations in Mr Klinz’ s report.

Detta är en ypperligt förfinad typ av sak, som inte finns i det vilda.

This is a highly refined type of food thing that you do not find in the wild.

fin {adj.} (även: duktig, skicklig, noggrann, lämplig)

good {adj.}

Fin utsikt, men - - inget utslag för kvinnliga livsformer hos Sherminatorns sensorer.

Good view, but... the Sherminator sensors detect no female life-forms in the vicinity.

Det återstår att se om det här paketet kommer att bli en fin födelsedagspresent.

Whether this package will be a good birthday present remains to be seen.

Skulle inte det vara en fin gest gentemot AVS-länderna?

Would that not be an act of good faith with the ACP?

Jag kan se att ni är i fin form i dag, herr kommissionsledamot.

I can see you are on good form today, Commissioner.

Tyskland kan uppvisa en fin tradition med arbetstagare i styrelsen, Frankrike och andra har också bra versioner.

Germany has a fine tradition of workers on the board, France and other places have good versions too.

fin {adj.} (även: vänlig, angenäm, trevlig, sympatisk)

nice {adj.}

Det var en fin modell från ett vetenskapligt perspektiv, men det hör inte hemma i EU.

It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.

Det är en väldigt fin bil för en 20-något år gammal kille i St. Petersburg.

Now that's a nice car for a 20-something year-old kid in St. Petersburg.

Direkt efter undertecknandet gav den kanadensiska regeringen oss alla en fin kulspetspenna.

Immediately after signing, the Canadian Government gave us all a nice ballpoint pen.

Det finns en farm en bit härifrån... och de kanske har en fin svinstia till er!

There is a farm up the road... and they have a nice pigsty for you!

Du ska bjuda mig på middag på en fin restaurang som Mendys.

You're supposed to buy me dinner in a nice restaurant like Mendy's.

fin {adj.} (även: skicklig, härlig, vacker, ren)

fine {adj.}

Det är en stor och fin personlighet inom vårt gemensamma äventyr som nu lämnat oss.

We have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.

Jag delar inte denna uppfattning, men det är en fin övning i intellektuell frihet.

I do not share this view, but it is a fine exercise in intellectual freedom.

Som med all musik måste det vara en fin sång som är lämpligt instrumenterad.

As with all music it needs to be a fine tune and properly orchestrated.

Med hela EU som territorium för segraren måste vi göra en mycket fin avvägning.

With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck.

Det går en mycket fin gräns mellan yttrandefrihet och lagbrott.

There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.

fin {adj.} (även: bräcklig, spröd, mild, mör)

tender {adj.}

Hur kunde någon så fin, rädda er?

How could one so tender have managed it?

Det finns dessutom bestämmelser om direkt tilldelning av kontrakt i avsaknad av anbudsförfaranden eller i nödlägen.

In addition, there are provisions for direct award of contracts in the absence of tenders or in emergencies.

Vi tror inte heller på argumentet att höja tröskelvärdena, eftersom det nu finns så få gränsöverskridande anbud.

Nor are we convinced by the argument for raising the threshold values on the grounds that there are now so few cross-border tenders.

Och ni vet hur det finns folk som, när de inser att sårbarhet och ömhet är viktigt, underkastar sig det och går in i det.

And you know how there are people that, when they realize that vulnerability and tenderness are important, that they surrender and walk into it.

 Anser kommissionen att det finns risk för att upphandlingsförfarandet kan leda till minskat antal tillverkare av hörapparater och att det därför kan bildas oligopol?

 Does the Commission believe that there is a danger that tendering procedures might narrow the range of hearing-aid manufacturers and hence result in oligopoly?

fin {adj.} (även: skarp, häftig, kvick, snabb)

quick {adj.}

Det finns ett viktigt förslag om hur dokument skall kunna utbytas snabbare och effektivare mellan domstolar.

An important proposal has been made as to how the exchange of documents between the courts can be made quicker and more efficient.

Jag är något försiktigare när det gäller att utvidga detta till järnvägar och fartyg, där jag är säker på att det fortfarande finns en del öppna frågor.

I can remember how, in 1998, it was prophesied that Europe’ s oil sector would collapse; yet it ended up being quicker off the mark than the timescale we had proposed.

Ett kryphål finns i dessa avtal, genom vilket ägarna till EU-flottorna har kunnat slutföra ett trålfiske och fylla sina skrov, för att sedan förklara sig ha tekniska problem.

The delays only reduce the European Union’ s credibility in the eyes of other powers such as, in this case, Japan, which are much quicker to fulfil their obligations.

fin {adj.} (även: känslig, mild, delikat, läcker)

delicate {adj.}

För att kunna uppfylla dessa målsättningar måste man göra en fin avvägning.

Fulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.

Det måste göras en fin avvägning och jag vet att föredraganden har försökt göra det i sitt betänkande.

There is a delicate balance to be struck, and I know that in his report the rapporteur has striven towards it.

Slutligen uppnådde kommissionen en fin balans mellan de olika ståndpunkterna och olika åsikterna i vad som anses vara en mycket känslig fråga.

In the end the Commission reached a delicate balance between the different points of view and divergent interests on what is regarded as a very sensitive issue.

fin {adj.} (även: älskvärd, behaglig, väldoftande, härlig)

sweet {adj.}

Hon hungrar efter finare kött.

She hungers for sweeter meats.

fin {adj.} [gam. mod.] (även: djärv, modig, grann, tapper)

brave {adj.}

Det finns människorättsorganisationer som strider med stort mod i Nigeria.

Human rights organisations are bravely fighting in Nigeria.

fin {adj.} (även: ädel, förnäm, adlig)

noble {adj.}

Att behandla utvecklingsfrågor, det är att ta upp en av de ädlaste uppgifter som finns.

To discuss development is to discuss one of the noblest tasks.

fin {adj.} (även: angenäm, trevlig, imponerande, förnäm)

grand {adj.}

fin {adj.} (även: stark, skarp, akut, fyndig)

acute {adj.}

fin {adj.} (även: bra, prima, perfekt)

bully {adj.}

fin {adj.} [vard.] (även: finfin, snobbig, sprättig)

dandy {adj.}

fin {adj.} (även: artig, hövlig, bildad, kultiverad)

polite {adj.}

fin {adj.} (även: vacker, generös, snäll, ansenlig)

handsome {adj.}

Jag skulle vilja säga att det är en mycket fin födelsedagspresent till Romfördragets fyrtioårsdag.

I would call this report a very handsome birthday present marking forty years of the Treaty of Rome.

fin {adj.} (även: häftig, intensiv, känslig, utsökt)

exquisite {adj.}

fin {adj.} (även: vacker, elegant)

braw {adj.} [SCO]

Finn {substantiv}

finländare {utr.}

Finn (from Finland) {substantiv}

Vi har Frontex, vår gränsförvaltningsbyrå, som råkar ledas av en finländare.

We have FRONTEX, our external frontier protection agency, which is headed, incidentally, by a Finn.

Som finländare kan jag säga att det inte skulle ha hindrat Linux från att ha uppfunnits och utvecklats.

As a Finn, I can say it would not have prevented Linux being invented and developed.

Som finländare kan jag personligen tyvärr inte till alla delar stödja resolutionen, även om min grupp gör det.

As a Finn, I cannot myself, unfortunately, support all parts of this resolution, even though my group does so.

Som finländare vet jag att valet av österrikiskan Tumpel-Gugerell även ur denna synvinkel är rätt beslut.

As a Finn, I know that the choice of Mrs Tumpel-Gugerel, an Austrian, was the right decision from this point of view also.

Som finländare beklagar jag detta.

As a Finn, I regret that.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "finnas":

Synonymer (svenska) till "fin":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "finns" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "finns" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Här finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.

Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.

I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.

For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.

* Riktningskontrollerna finns endast i gränssnitten för arabiska och hebreiska.

* Directionality controls are only available in the Arabic and Hebrew interfaces.

Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.

There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.

Herr kommissionär, finns det någon tidsplan för nedläggningen av kärnkraftverket?

Is there a timetable for the decommissioning of this nuclear plant, Commissioner?

Ju storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.

The greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.

Den Skandinaviska resemarknadens i särklass bästa adressregister finns hos oss.

Trade visitors and the public will be worked on in a variety of effective ways.

Finns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?

Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?

Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.

Now there is another group which does not want to vote without previous debate.

Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!

But there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!

Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?

Is there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?

Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.

There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.

Det finns mer information om filter i Information om import - och exportfilter.

For further information on filters see Information on Import and Export Filters.

Det finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.

There are still considerable shortcomings, both at community and national levels.

Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.

Mr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.

Vi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.

We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.

I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.

In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.

Sammanfattningsvis finns det på Irland många exempel på kvinnor i ledande roller.

In conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.

I dokumentet finns en tidsplan för slutförandet av de pågående förhandlingarna.

The document includes a timetable for the completion of the current negotiations.

Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.

We all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
 

Definition av ordet finnas på svenska

finn`as {verb}[fanns funnits, pres. finns äv. finnes]
Orled: finn-as
förekomma (någonstans) i sinnevärlden : det måste finnas jobb; det finns inga spöken
Bet. nyanser:
a)spec. leva: han finns inte längre; finnas till
b)med angivande av position förekomma på viss plats: tavlan finns i galleriet
c)om abstrakta företeelser: det finns inget skäl att misströsta
Konstr.: finnas (ADVL)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. finnas
 

Definition av ordet fin på svenska

fin {adj.}[fint]
1som har hög kvalitet : fina viner; fint tyg; fina betyg; fin gemenskap mellan generationerna; de finaste kännarna av konst
Bet. nyanser:
a)spec. som passar till fest: finklädd; finskor; ta på sig fina kläder
b)spec. äv. fördelaktig: göra en fin affär; en fin chans
c)spec. äv. mänskligt högtstående: en av de finaste människor jag träffat
d)med allmänt positiv innebörd bra, utmärkt: det är fint, fortsätt så!
Konstr.: fin (för ngn) (att+INF), fin (i el. på ngt)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fin; av fornfra. fin, urspr. 'avslutad; fulländad'; till lat. finis 'gräns'
2mycket tunn : finbladig; finkalibrig; finlemmad; finstilt; fin tråd; ett fint blyertsstreck
Bet. nyanser:
a)som består av små partiklar: ett fint duggregn; fin sand
b)utvidgat om abstrakta företeelser som kräver ett skärpt sinne för att uppfattas: en fin nyans; jag förstod nog vinken fast den var fin; fin ironi
Hist.: sedan 1733
3som har hög social ställning : en flicka av fin familj; fin uppfostran
Bet. nyans: med negativ bibetydelse struntförnäm: är han för fin för att hämta posten själv?
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

finmaskig · finmekanik · finmotorik · finna · finnar · finnas · finne · finner · finnes · finnig · finns · finpapper · finputsa · finputsning · finrum · finsäkring · finsk · finska · finskor · finskt · finslipa

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.