Sammanfattning

förfrågan {substantiv}
enquiry · inquiry

utförlig information

Synonymer

förfrågan: fråga · förfrågning

Definition

förfrågan
begäran om upplysning vanl. av mer formellt slag och sälla...

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "förfrågan"

 

"förfrågan" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 148

förfrågan {substantiv}

förfrågan {utr.} (även: undersökning, efterforskning, förhör, utredning)

enquiry {substantiv}

Jag ber att kommissionen svarar på ombudsmannens förfrågan i samma fråga.

I would ask the Commission to reply to the Ombudsman’s enquiry about the same issue.

Ordförandeskapet och kommissionen har sänt en officiell förfrågan i ärendet till de amerikanska myndigheterna.

The Presidency and the Commission have sent the US authorities an official enquiry on the matter.

Just nu pågår en offentlig förfrågan om att utvidga Heathrow flygplats till nästan dubbla storleken jämfört med idag.

At the moment there is a public enquiry into the expansion of Heathrow Airport to almost twice its present size.

Vi har alltså uppmärksammat frågan på ett antal olika sätt, och vi väntar på Förenta staternas svar på denna förfrågan.

We have thus focused attention on the issue in a number of ways, and we are awaiting an answer to this enquiry from the United States.

Varje handling skall prövas enskilt och vid varje ny förfrågan från allmänheten skall en ny prövning ske.

Every document must be examined on its own merits, and a new examination must take place in response to each new enquiry from the public.

förfrågan (bestämd form) {enb. sing.} (även: undersökning, förfrågning, efterlysning, efterforskning)

inquiry {substantiv}

Men för att detta skall bli möjligt behöver vi troligen en förfrågan från Europaparlamentet.

Before it can do that, though, we may need a parliamentary inquiry.

Studenterna har två alternativ att söka VFU-plats utanför Norrbotten. 1. Via VFU-administratör, på Hälsovetenskap, göra en förfrågan till verksamheten.

Students have two options to apply for placement outside Norrbotten. 1. Through internship administrator, at the department,  making an inquiry to the business.

Jag har en vädjan till er, herr Cook och herr Santer, om att ni tar med er en brådskande förfrågan från Europaparlamentet till Cardiff.

I would like to make two requests, to you, Mr Cook, and to you, Mr Santer, two requests to take an urgent inquiry from the European Parliament with you to Cardiff.

Se nedan punkt 2. Studenterna har två alternativ att söka VFU-plats utanför Norrbotten: 1. Via VFU-administratör, på Hälsovetenskap, göra en förfrågan till verksamheten.

See below paragraph 2. Students have two options to apply for placement outside Norrbotten: 1. Through internship administrator of Sciences, make an inquiry to the business.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "förfrågan":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "förfrågan" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "förfrågan" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Detta är det korrekta sättet att hantera saker när ombudsmannen gör en förfrågan.

This is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.

Google rekommenderar att du använder högst fem omdirigeringar för varje förfrågan.

Google recommends that you use fewer than five redirects for each request.

Vi har en särskild förfrågan från UNHCR att de inte ska nämnas i resolutionsförslaget.

We have a specific request from the UNHCR that it not be mentioned in the resolution.

. – Om Europaparlamentet kommer med en sådan förfrågan ska vi absolut överväga den.

If the European Parliament makes such a request, we are certainly ready to consider it.

Som svar på min förfrågan besökte han mig den 2 mars och jag ställde specifika frågor.

In response to my request he came to see me on 2 March and I raised specific questions.

Om vi får en sådan förfrågan kommer vi att undersöka detta så fort som möjligt.

If we receive such a request, we will examine it as quickly as possible.

Mest informativ är föredragandens förfrågan, som finns i betänkandets motivering.

Most revealing in this respect is the rapporteur's question in the explanatory statement.

Skulle ni kunna ange vilket datum denna förfrågan gjordes, som andra före mig har frågat?

Could you tell us the date when it was requested, as others have asked?

För det första svarar Europeiska unionen på en särskild förfrågan från Förenta nationerna.

Firstly, the European Union is responding to a specific request from the United Nations.

Således skall jag där med nöje hålla ett anförande på förfrågan från de bägge ordförandena.

I am glad to have the opportunity of addressing it at the invitation of both chairmen.

   – Herr talman! Jag skall med glädje svara på den förfrågan som jag har fått.

   Mr President, I shall be pleased to answer the request put to me.

   . – Om Europaparlamentet kommer med en sådan förfrågan ska vi absolut överväga den.

   . If the European Parliament makes such a request, we are certainly ready to consider it.

Det där därför inte möjligt att för närvarande ge ett positivt svar på ovanstående förfrågan.

It is not therefore possible at the moment to give a favourable response to the above request.

Säljaren kontaktar dig när han eller hon har fått din förfrågan och erbjuder olika alternativ.

Once the seller receives your request, they should contact you with available options.

(EN) Med all respekt så tillkännagav er personal att min förfrågan hade noterats.

With respect, your staff indicated that my request had been noted.

Kursansvarig lärare skall alltid kontaktas innan förfrågan sker om VFU utanför Norrbotten.

Teacher should always be contacted before the request is made for placement outside Norrbotten.

Felen brukar ha att göra med själva servern, inte med förfrågan.

These errors tend to be with the server itself, not with the request.

Jag har dock en fråga, eller snarare en förfrågan och ett förslag, till Europeiska kommissionen.

I do, however, have a question, or rather a request and a proposal, for the European Commission.

Herr ordförande! Förfrågan om markuttag tar jag som anledning till att påpeka ett par tre saker.

Mr President, the question about set-aside prompts me to mention two or three things.

Den begärda webbsidan har inte ändrats sedan den senaste förfrågan.

The requested page hasn't been modified since the last request.
 

Definition av ordet förfrågan på svenska

förfrå´gan subst., best. f.
, n-genus; som plur. kan användas
Orled: för-fråg-an
begäran om upplysning vanl. av mer formellt slag och sällan av ren vetgirighet : vi har fått en förfrågan från Kanada om vi kan exportera dit
Konstr.: en förfrågan (av el. från ngn) (om ngt)
Hist.: sedan 1714
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.