Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "föräldraledig"

 

"föräldraledig" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 33

föräldraledig {adjektiv}

Avdelningschef (föräldraledig) telefon: 013-28 5768 e-post: johan.gilbertsson@liu.se

Head of Division (on parental leave) Telephone: +46 (0)13 285768 Email: johan.gilbertsson@liu.se

Avdelningschef Systeminfrastruktur (föräldraledig) telefon: 013-28 5768 e-post: johan.gilbertsson@liu.se

Head of division, System Infrastructure (on parental leave) Telephone: +46 (0)13 285768 Email: johan.gilbertsson@liu.se
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "föräldraledig" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Medlemsstaterna måste tillhandahålla barnomsorg och erbjuda föräldraledighet.

The Member States must make child care available and offer parental leave.

Jag vill bara påminna om vårt enhälliga bifall till föräldraledighet.

I am merely thinking of our unanimous agreement in favour of parental leave.

Elin Johansson (Föräldraledig) Lokalplanering telefon: 013-28 29 46 e-post: elin.johansson@liu.se

Elin Johansson (on leave) Premises planning Telephone: + 46 (0) 13 28 2946 Email: elin.johansson@liu.se

Pappans närvaro, strävan efter att pappan inte skall missgynnas om han tar föräldraledigt har erkänts.

The presence of the father and the need for the father not to be penalised if he takes leave are recognised.

Arbetstidsbestämmelser, föräldraledighet och andra betydelsefulla nationella frågor skall EU inte styra över.

The EU should not have control over working time regulations, parental leave and other significant national issues.

I många medlemsstater har medborgarna svårt för att också mannen kan begära föräldraledighet.

In many Member States, the public is struggling with the notion that the husband can also apply for parental leave.

Kan rådet precisera hur man inom gemenskapsrätten skiljer mellan föräldraledighet, mammaledighet och pappaledighet?

Can the Council specify how Community law distinguishes between parental leave, maternity leave and paternity leave?

I förslaget till direktiv har vi infogat värnandet av tryggheten vid moderskap och nödvändigheten av föräldraledighet.

We have incorporated the right to paid maternity leave and parental leave into the draft directive.

Jag är gläder mig också särskilt över att rätten till föräldraledighet förstärks, för kvinnor liksom för män.

I am also particularly delighted that the right to parental leave is being strengthened, and for women as well as men.

Kan kommissionen precisera hur man inom gemenskapsrätten skiljer mellan föräldraledighet, mammaledighet och pappaledighet?

Can the Commission specify how Community law distinguishes between parental leave, maternity leave and paternity leave?

Möjligheten till föräldraledighet inom ramen för förkortad arbetstid är ett förslag vars tillämpning skulle förbli verkningslös.

The possibility of parental leave associated with a reduction in working hours is a proposal which would be ineffective in practice.

Jag vill särskilt nämna att båda föräldrarna nu har rätt att återgå till sitt arbete eller en likvärdig tjänst efter föräldraledighet.

I wish particularly to mention that both parents are now entitled to return to the same, or similar, jobs following parental leave.

Direktiv 96 / 34 om föräldraledighet hade inte antagits när förslaget förelades rådet, men det bör nu vara med.

The parental leave Directive 96/ 34 was not adopted when the proposal was submitted to the Council but it should now be included in the scope.

En av de mest centrala frågorna är de nya reglerna mot diskriminering av kvinnor, dvs. rätten att kunna återgå till arbete efter föräldraledighet.

One of the key issues is the new regulations on discrimination against women, namely the right to return to work after parental leave.

Trots att medlemsstaterna under de senaste åren har ägnat alltmer uppmärksamhet åt föräldraledighet och barnomsorg tror jag att det behövs mer än så.

Although Member States have paid increasing attention to parental leave and childcare over the past few years, I think that more is needed.

Då kan vi också utveckla en kultur där ditt betalda och obetalda arbete, ditt lönepaketet, din föräldraledighet och din pension inte avgörs av ditt kön.

We might also then develop a culture where your paid and unpaid work, your pay packet, your parental leave and your pension are not determined by your sex.

Alla familjefrågor - mammaledighet, adoption och föräldraledighet vid adoption, och Gud skall veta att dessa frågor är viktiga för oss - har erkänts.

All family-related issues, such as maternity leave, adoption and also adoption leave - and God knows how important these are for us - have been recognised.

Om vi ser på möjligheterna att ta föräldraledigt vid de europeiska institutionerna, men framför allt att ta pappaledigt, så ser vi att situationen är sorglig.

If we look at opportunities for maternity leave in the European institutions, we see that the situation is depressing.

På samma sätt bör kommissionen ta hänsyn till de betydande skillnaderna mellan begreppen och politiken för föräldraledighet, utnyttjandet av rättigheterna osv.

Similarly, the Commission should take account of the significant differences in concepts and policies concerning parental leave, use of rights and so forth.

Fäder bör få en omistlig rätt till föräldraledighet efter barnets födelse eller tiden efter en adoption, utan att förlora några anställningsrättigheter.

Fathers should therefore be granted an inalienable right to parental leave following childbirth or the adoption of a child, without losing any employment rights.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.