Synonymer

efterlysa: efterfråga

Definition

efterlysa
offentligt be om hjälp med att återfinna ngn el. ngt; ofta...

Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "efterlysa"

 

"efterlysa" engelsk översättning

Resultat: 1-24 av 56

efterlysa {verb}

efterlysa {vb} (även: begära, fråga efter, söka, vilja)

Jag skulle i detta sammanhang även vilja efterlysa ett närmare samarbete med Kap Verde.

I also want to call for a closer relationship in this context with Cape Verde.

Vi vill förbättra möjligheterna att utbyta personuppgifter för att spåra efterlysa personer.

We want to improve the opportunities to exchange personal information for the purposes of tracing wanted persons.

Om vi vill stärka Frontex kan vi inte bara efterlysa förändringar och komma med förslag, utan vi måste också lägga fram en lagstiftning.

If we want to strengthen Frontex, we cannot just call for things to happen and just make proposals, we must also put legislation on the table.

Herr talman! Jag vill också tacka kommissionären för svaret och i likhet med andra kvinnor efterlysa siffrorna för fördelningen mellan män och kvinnor.

Mr President, I also want to thank the Commissioner for his answer and, in common with other women, request the figures showing how posts are distributed between men and women.

efterlysa {vb} (även: dregla, dribbla, dribbla med, drypa)

efterlysa {vb} (även: pladdra, snacka)

efterlysa {vb} (även: begära, be om, kräva, uppmana)

Det är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.

It is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.

Sedan bör han efterlysa en öppen och omfattande debatt om Pakistans framtid.

He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.

Jag skulle i detta sammanhang även vilja efterlysa ett närmare samarbete med Kap Verde.

I also want to call for a closer relationship in this context with Cape Verde.

Jag menar att president Bush gör rätt i att efterlysa en FN-resolution i frågan nu.

I believe that President Bush is right to call for a UN resolution on this subject now.

För det andra bör vi efterlysa nya impulser till den stillastående situationen på Cypern.

Secondly, we should call for new momentum on the stalled situation in Cyprus.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "efterlysa":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "efterlysa" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Tillsammans måste vi efterlysa och arbeta för ett europeiskt svar på finanskrisen.

Together we must call and work for a European response to the financial crisis.

Sedan bör han efterlysa en öppen och omfattande debatt om Pakistans framtid.

He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.

Kommer rådet att efterlysa en internationell konvention om vapenhandel?

and (b) marking, registration and tracing of small arms and light weapons?

För det andra bör vi efterlysa nya impulser till den stillastående situationen på Cypern.

Secondly, we should call for new momentum on the stalled situation in Cyprus.

Jag tror att vi i stället måste efterlysa en radikal förändring av öppenhetskulturen.

Instead, I believe that we should call on a radical change in the culture of transparency.

De kommer hit för att efterlysa lagstiftning som kommer att ge dem denna rörelsefrihet.

They come to ask for the kind of legislation that will allow them this freedom of movement.

Hon är välkänd när det gäller att efterlysa ökad öppenhet och insyn.

She has a great history of challenging for greater openness and transparency.

Det är dock för tidigt att efterlysa forskning för att främja reglering.

However, the call for research to promote regulation is premature.

Hur många gånger ska vi höra ordförandeskapet, som till exempel det svenska, efterlysa resultat?

How many times are we to see the Presidency, for example the Swedish Presidency, seeking results?

Redan i höstas hörde vi Bernard Kouchner efterlysa civilpolis.

Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.

Jag vill svara ministern med att efterlysa mer sunt förnuft.

I would respond to the Minister with a call for more common sense.

Jag tror att flera ledamöter här i kväll kommer att efterlysa sådana försäkringar från kommissionen.

I think there will be Members tonight who will be seeking that reassurance from the Commission.

Jag hade goda skäl att efterlysa honom som saknad den 12 oktober.

I had good reason for posting him as missing on 12 October.

Därför vill jag verkligen efterlysa en långsiktig strategi här.

I therefore really must ask for a long-term approach here.

Vidare måste vi, som föregående talare påpekade, på samma gång efterlysa en allmän dialog.

Furthermore, we must, at the same time, call for a general dialogue, as the previous speaker pointed out.

Vad vi bör efterlysa är att det sociala programmet respekteras på samma sätt och jag ber kommissionen...

What we should call for is for the social agenda to be equally respected and I call upon the Commission...

Vad vi bör efterlysa är att det sociala programmet respekteras på samma sätt och jag ber kommissionen ...

What we should call for is for the social agenda to be equally respected and I call upon the Commission ...

Jag vill på en punkt efterlysa större flexibilitet.

In one respect, I would like to make a request for more flexibility.

Vårt parlament var också mycket aktivt i detta avseende genom att efterlysa att ömsesidigt bistånd sattes in.

Our Parliament was also very active in this respect in asking for that mutual assistance to be put in place.

Jag vill efterlysa åtgärder som speciellt riktar sig till dem som är arbetslösa och som hjälper dem här och nu.

I would like to see measures specifically focused on those who are unemployed and which help them here and now.
 

Definition av ordet efterlysa på svenska

ef`terlysa {verb}[efterlyste efterlyst, pres. efterlyser]
Orled: efter--lys-er
Subst.: efterlysande, efterlysning
offentligt be om hjälp med att återfinna ngn el. ngt; ofta tillsammans med en beskrivning av personen el. föremålet i fråga: polisen efterlyser 27-årige NN; en borttappad bankbok är efterlyst; vara efterlyst i radio
Bet. nyans: allmännare be eller kräva att få: en del skolfolk efterlyser fasta normer; företaget efterlyser kunniga administratörer; efterlysa en förklaring
Konstr.: efterlysa ngn el. ngt
Hist.: sedan 1719
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det svensk-tyska lexikonet.