Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "bunden till"

 

"bunden till" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 39

bunden till {adjektiv}

bunden till {adj.}

bound to {adj.}

Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.

Because I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.

vara bunden till

to be bound to

För det tredje, den handlingsfrihet som medlemsstaternas beviljas måste vara bunden till att reformer genomförs i goda tider.

Thirdly, the flexibility accorded to the Member States should be bound to reforms they have carried out in good times.

Denna varelsen är bunden till mig.

This creature is bound to me.

Här kommer du vistas här...... bunden till din sorg, under de bleknande träden...... tills hela världen har förändrats...... och de långa år ditt liv har använt.

Here you will dwell...... bound to you grief, under the fading trees...... until all the world has changed...... and the long years of your life are utterly spent.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "bunden till" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "bunden till" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Människans hälsa är oskiljaktigt bunden till den miljö som omger henne.

People's health is inseparably linked to the environment around them.

Storleken på gemenskapens bidrag är dock bunden till strukturfondens regler.

The amount of the Community's contribution is, however, bound by the rules of the Structural Funds.

Organbrist är alltför ofta bunden till olaglig organhandel.

The organ shortage is all too often linked with organ trafficking.

En examen är inte alltid bunden till en viss studieform.

A degree or diploma is not always linked to a particular form of study.

Det är detta mål jag känner mig bunden till, det är därför vi har vidtagit ett antal åtgärder.

It is to this objective that I feel an attachment, this is why we have taken a certain number of measures.

Det har utan tvekan konsekvenser för den sociala tryggheten som i stor utsträckning är bunden till arbete.

This has undeniable repercussions on social protection which is tied in with labour to a large extent.

Men som Italien har visat är det inte alltid så bra att vara så tryggt bunden till euron.

However, as Italy has shown, sometimes being bound so securely to the euro is not quite such a good thing.

En helt oberoende OLAF som delvis är bunden till kommissionen är inte heller någon lösning.

But a fully independent OLAF or Anti-Fraud Office, semi-linked to the Commission, is not the answer either.

Idén med att sammanfoga hjälpaktioner, återhämtnings- och utvecklingsbistånd är inte bara bunden till kommissionen.

The linking relief, rehabilitation and development is not confined to the Commission.

Om medlemsländerna önskar gå längre, kan de införa en modulering som är bunden till arbetsinsatsen.

Should Member States wish to go further, they can introduce a system of modulation based on the number of employees.

Men jag är bunden till att följa lagar och förordningar.

However, I am bound by law and legislation.

Satellitkommunikation är inte bunden till några gränser, vilket gör det uppenbart att frågan måste lösas på europeisk nivå.

The need for Community solutions is obviously justified by the cross-border nature of satellite communications.

Den kortfristiga hjälpen måste vara helt klart bunden till det villkoret att vi säger att vi vill veta vart vår hjälp tar vägen.

Short term aid must be quite clearly subject to the condition that we say we want to know where our aid is ending up.

Rätten att vistas i naturen får absolut inte vara bunden till äganderätten, allemansrätten måste tryggas.

The right to roam the countryside must in no case be connected to rights of ownership, and public right of access must be secured.

Det var ett tecken på en ekonomisk och social kris som också var bunden till EU: s politik, det vill säga frihandelspolitik.

That was the sign of an economic and social crisis that was also related to European policies, that is to say free-trade policies.

Det var ett tecken på en ekonomisk och social kris som också var bunden till EU:s politik, det vill säga frihandelspolitik.

That was the sign of an economic and social crisis that was also related to European policies, that is to say free-trade policies.

Kommissionen tar hänsyn till allt, men den är bunden till fördragets bestämmelser och vill att dess ord tolkas på detta sätt.

The Commission shows respect all around but is bound by the formalities of the Treaty and wishes its words to be interpreted in that way.

Ni sade nyss att ni har skrivit under, eller att den föregående kommissionen skrev under, ett sådant avtal och att ni är bunden till det.

You have just said that you signed, or the previous Commission signed, such an agreement and that you are therefore bound by it.

Deras framtid är nu bunden till Europeiska unionen, och EU har inte ännu skapat en vision och lojalitet som är jämförbar med nationalstaten.

Their future is now tied to the European Union, and the EU has not yet achieved a vision and loyalty comparable to the nation-state.

I den förhandsinformation som ges innan ett avtal ingås ska det anges om en konsument är bunden till ett kontrakt under en specificerad tidsperiod.

Precontract information must indicate whether a consumer is tied to a contract for a specific period of time.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

bulna · bulnad · bult · bulta · bultande · bulvan · bumerang · bumling · bums · bunden · bunden-till · bundis · bundsförvant · bungalow · bunio · bunke · bunker · bunkerolja · bunkra · bunt · bunta

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.