Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "bostadsort"

 

"bostadsort" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 22

bostadsort {substantiv}

bostadsort {utr.}

home district {substantiv}

bostadsort {utr.}

dwelling-place {substantiv}
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "bostadsort" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag är för att patienter får sjukvård i närheten av sin bostadsort.

I am in favour of patients receiving healthcare close to where they live.

Jag hoppas att kontrollorganet även kommer att fokusera på prisdiskriminering på grund av bostadsort.

I hope that the supervising agency will also focus on price discrimination due to the place of residence.

Detta innebär i själva verket ett krav på bostadsort.

This in effect means a residency requirement.

Rätten att inte diskrimineras på grund av nationalitet eller bostadsort vid tidpunkten för biljettköp.

The right not to be discriminated against according to nationality or place of residence at the time of purchasing a ticket.

Domstolen får förordna att ett vittne eller en sakkunnig skall höras av den behöriga rättsliga myndigheten på hans bostadsort.

The Court of Justice may order that a witness or expert be heard by the judicial authority of his place of permanent residence.

Herr talman! Förra veckan skickade en ung pojke i min bostadsort Apeldoorn ett rörande e-postmeddelande om fred i Mellanöstern.

Last week, a young person from my town, Apeldoorn, sent a touching e-mail about peace in the Middle East.

Slutligen vill jag peka på vikten av de ömsesidiga relationerna mellan medborgare inom ramen för familj, kyrka eller bostadsort.

Finally, I would like to point out the importance of interrelationships between people in family, church or home circles.

Till en början tog man i de sex medlemsstaterna i den dåvarande europeiska gemenskapen ingen hänsyn till deras fasta bostadsort.

Initially, their permanent residence was not taken into consideration by the six Member States of the then European Communities.

Enligt den definition som fastställdes av Maltas författningsdomstol innebär begreppet ”bostadsort” inte fysisk närvaro i landet.

The definition given by the Malta Constitutional court says: 'the word "residence" does not mean physical presence in the country'.

De unga måste oberoende av bostadsort garanteras jämlika möjligheter att få information och komma med i EU: s utbildningsprogram.

Young people must be guaranteed equal opportunities, irrespective of where they live, to obtain information and to have access to EU education programmes.

Faktum är att det kan vara en väldigt vanlig situation om gränsen ligger inom en mil från deras bostadsort och de söker arbete eller även annat.

In fact the situation may be very straightforward if the border is within maybe 10 km of their homes and they are looking for work or indeed other things.

När vi i dag talar om rörlighet i Europa, bör utbildningsorten inte nödvändigtvis vara bunden till företaget eller till förarens bostadsort.

If we are to speak in terms of mobility in Europe these days, the training centre is not necessarily to be tied to the business or to where the driver lives.

Det nya förfarandet kan också innefatta problemen med tillämpning av direktiv 83/183 som reglerar skattebefrielse som beviljas i samband med byte av bostadsort.

The new procedure is also likely to cover problems in implementing Directive 83/183, which deals with the tax exemptions granted when people move house.

Det nya förfarandet kan också innefatta problemen med tillämpning av direktiv 83 / 183 som reglerar skattebefrielse som beviljas i samband med byte av bostadsort.

The new procedure is also likely to cover problems in implementing Directive 83/ 183, which deals with the tax exemptions granted when people move house.

Många invånare i Kosovo har också bedrägligt ändrat sin bostadsort för att kunna få ut ett serbiskt pass så att de kan resa in till EU.

It also seems that many people, even from Kosovo, have fraudulently changed their place of residence in order to obtain a Serbian passport and be entitled to enter the EU.

Jag insisterar på att kravet inte får omfatta någon diskriminering, vare sig mellan distributionskanalerna eller när det gäller bostadsort för turistbyråernas passagerare.

I insist that the requirement have no discrimination either between the distribution channels or according to the place of residence of passengers of tourist agencies.

Det räcker inte att ordet "Europa " är tryckt på dokumentet, innehållet måste också anpassas till fri persontrafik och fritt val av bostadsort.

It is not enough for a document to have the word 'Europe' printed on it: its contents must also be geared to the free movement of persons and the freedom of choice of residence.

Det räcker inte att ordet " Europa " är tryckt på dokumentet, innehållet måste också anpassas till fri persontrafik och fritt val av bostadsort.

It is not enough for a document to have the word 'Europe ' printed on it: its contents must also be geared to the free movement of persons and the freedom of choice of residence.

EU-medborgare bör mutatis mutandis kunna röra sig mellan medlemsstaterna på samma villkor som medlemsstatens egna medborgare när de flyttar och byter bostadsort inom det egna landet.

EU citizens should mutatis mutandis be able to move between Member States on similar terms as nationals of a Member State moving around or changing their place of residence in their own country.

Europas medborgare bör kunna få välja sin bostadsort, sin arbetsplats och sin utbildning, inte bara efter personlig preferens utan också för att utöka sina möjligheter till studier och arbete.

The ordinary people of Europe should be able to choose their place of residence, work and training, not only by personal preference but also in order to extend their opportunities for study or work.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.