Synonymer

betalning: ersättning · pröjsa

Definition

betalning
(överlämnande av) visst värde i utbyte mot ngt om ngt vä...

Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "betalning"

 

"betalning" engelsk översättning

Resultat: 1-34 av 189

betalning {substantiv}

betalning {utr.} (även: amortering, lön, straff, inbetalning)

payment {substantiv}

Uppskjuten betalning av kapital, reserver och avsättningar i Europeiska centralbanken

Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank

Den avgörande skillnaden är att det kommer att vara baserat på en fast årlig betalning.

The fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.

Idén med årliga delbetalningar för betalning av engångsbelopp är en möjlig lösning.

The idea of annual instalments for the payment of one-off amounts is a possible solution.

Vi fäster särskild vikt vid frågan om betalning och betalningssystem.

We lay particular emphasis on the question of a payment and payment systems.

Konsumenten kommer också att ha rätt att avsluta avtalet före varje årlig betalning.

The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.

betalning {utr.} (även: lön, löning, avlöning)

pay {substantiv}

Lika betalning för lika arbete på samma plats måste vara den allmänna principen.

Equal pay for equal work in the same place must be the overriding principle.

Jag är emot förslaget att förlänga mammaledigheten till 20 veckor med full betalning.

I am opposed to the project of extending maternity leave to 20 weeks with full pay.

Principen med lika betalning för lika arbete är självfallet viktig för oss.

The principle of equal pay for equal work is, of course, important to us.

Men se upp - sen betalning är inte samma sak som långsam betalning.

But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.

Kvinnorna garanteras en minimiperiod av mammaledighet, hädanefter med full betalning.

Women are guaranteed a minimum duration of maternity leave, which will henceforth be on full pay.

betalning {utr.} [handel]

settlement {substantiv} [handel]

Betalning: datumet för vilket de hittills upplupna räntorna ska beräknas.

Settlement: the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Betalning: datumet för värdepappersköpet.

Settlement: the date of purchase of the security.

Betalning: datum för värdepappersköpet.

Settlement: the date of purchase of the security.

Det handlar inte om slutlig betalning.

It is not about final settlement.

Betalning: förfallodagen.

Settlement: the maturity date.

betalning {utr.} (även: lossning, kvitto, skott, utsläpp)

discharge {substantiv}

betalning {utr.} (även: belöning, faktor, hänsyn, avvägning)

consideration {substantiv}

betalning {utr.} [vard.] (även: vedergällning, utdelning, utbyte, upplösning)

payoff {substantiv}

betalning {utr.} (även: administration, undanröjande, likvidering, avveckling)

liquidation {substantiv}

Jag kan peka på tre enskilda firmor från Irland som trätt i likvidation på grund av sen betalning från kommissionen för kontrakt som dessa firmor fullgjort i Ryssland.

I can point to three individual small firms from Ireland that went into liquidation because of the late payment by the Commission for contracts those firms completed in Russia.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "betalning":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "betalning" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "betalning" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Kabinpersonalen arbetar fler timmar för lägre betalning och det måste försämra säkerheten.

Cabin crews are working longer hours for less money and that must compromise safety.

Alla instämmer i grunden med principen om betalning av de verkliga kostnaderna.

Everyone essentially agrees to the principle of paying the true costs.

Att vi alltså går från subventioner till betalning för utförda tjänster.

In other words, we should stop paying subsidies and start paying for the services provided.

Men för att ändra några ord i nämnda handling, ville de ha 500 pund sterling i betalning.

But to vary a couple of words in the self-same document, they proposed to charge me GBP 500.

Slutvärde (valfritt) är det framtida värdet som ska bli över när alla betalningar är gjorda.

FV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made.

Det gäller exempelvis Portugal där kvinnor endast har rätt till 16 veckor med full betalning.

This is the case in Portugal, where women are only entitled to 16 weeks fully paid.

Slutvärde (valfritt) är det framtida värde som ska ha uppnåtts när alla betalningar är gjorda.

FV (optional) is the future value, which is reached at the end of the last period.

Organisationen Trees for Travel planterar mot betalning träd efter varje flygresa som ni gjort.

For a fee, the organisation Trees for Travel plants trees after each plane trip you make.

Sioux vägrade att acceptera betalningen med mobiliserande rop, "Black Hills är inte till salu."

The Sioux refused the money with the rallying cry, "The Black Hills are not for sale."

För det första understryker jag att företag måste få sin betalning inom 30 dagar.

First example: I call for companies to be paid within 30 days.

Om den betalningen försvinner så måste de söka ett annat jobb.

If they lose this money they will have to look for alternative work.

Dessutom vill vi ha en miljon euro extra för Europeiska unionens betalningar av främjande åtgärder.

In addition, we want EUR 23 million extra for control and prevention.

Beräknar den konstanta räntesatsen för en investering vid regelbundna betalningar.

Returns the constant interest rate per period of an annuity.

All eventuell betalning bör enligt vår åsikt endast erläggas för kostnaden och besväret med att donera.

Any payments made must in our view be only for the expense and inconvenience of donating.

(PL) Herr talman! Detta är inte det enda område där betalning efterfrågas för tjänster som inte utförts.

(PL) Mr President, this is not the only area in which payments are requested for services not provided.

Olyckligtvis uppgår ansökningarna om att erhålla betalning från dessa fonder totalt till 1,75 miljarder PLN.

Unfortunately, applications to receive payments from these funds amount to a total of PLN 1.75 billion.

En annan sak som naturligtvis har en stark inverkan är frågan om betalningarna för socialförsäkringssystemet.

Another point which is of course very relevant is the question of social security contributions.

Det blev det ett jättelikt gräl om betalningarna.

There was a dreadful row over this, as regards the contributions.

Slutvärde (valfritt) är det slutliga värde (framtida värde) som ska ha uppnåtts när alla betalningar är gjorda.

FV (optional) is the desired value (future value) at the end of the periods.

Utan pengar från väst skulle ju Ryssland redan vid månadens slut tvingas inställa sina betalningar.

Without western money, Russia would in fact be unable to finance this war by no later than the end of the month.
 

Definition av ordet betalning på svenska

beta´lning {subst.}[betalningen betalningar]
Orled: be-tal-ning-en
(överlämnande av) visst värde i utbyte mot ngt om ngt värde i pengar e.d. som lämnas i utbyte mot vara, tjänst etc.; äv. i förskott el. efterskott : betalningsbalans; betalningstid; betalningsvillkor; betalningen måste ske senast den 30; betalningen för uppdraget dröjer; kontant betalning; betalning in natura; betalning i omärkta sedlar i små valörer; smuggla människor över gränsen mot betalning; hur blir det med betalningen?
Konstr.: betalning (av ngt) (för ngt) (till ngn)
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. betalning
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "betalning" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.