Synonymer

berörd: påverkad

Definition

berörd
som kan komma att beröras av ngt förh. e.d.

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-engelsk översättning av "berörd"

 

"berörd" engelsk översättning

Resultat: 1-24 av 1100

berörd {adjektiv}

berörd {adj.} (även: partisk, intresserad, involverad, hugad)

interested {adj.}

EU är själv en berörd part och vill göra Kosovo till ett verkligt Unmik-protektorat.

The EU is an interested party itself and wants to make Kosovo a virtual UNMIK protectorate.

Är det möjligt att vara både domare och berörd part?

Is it possible to be both judge and interested party?

När det gäller medbeslutandeförfarandet lägger vi inte bara fram en reform av rådet som sådan, utan vi är berörd part i frågan.

With regard to codecision, we are not just dealing with a reform of the Council as such, but we are an interested party in the matter.

Denna information bör ställas till de europeiska myndigheternas förfogande, både till de statliga myndigheterna och hamnmyndigheterna, samt till berörd allmänhet.

This information must be made available to the European, State and port authorities, and to interested members of the public.

Alla andra nationella irländska rådgivande kommittéer som är inblandade i EG-programmet har en bred representation från alla berörd parter och består av 12 till 16 medlemmar.

Every other Irish national advisory committee involved in the EC programme has a broad representation from all interested parties and has 12 to 16 members.

berörd {adj.} (även: bekymrad, orolig, engagerad, ledsen)

concerned {adj.}

"Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?

But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?

" Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?

But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?

Därför är det viktigt att låta berörd utskottsordförande få ordet.

That it why it is important to give the floor to the chairman of the committee concerned.

Det faktum att jag röstade emot betyder inte att jag inte är berörd av dessa frågor.

The fact that I voted against does not mean to say that I am not concerned about these issues.

Det är helt och hållet berörd medlemsstats sak att besluta.

Those choices are entirely up to the Member State concerned.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "berörd":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "berörd" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Således har jag gett nödvändiga instruktioner i frågan till berörda avdelningar.

I have consequently given the necessary instructions to the relevant services.

Globaliseringen berördes också – av David Casa, Elisa Ferreira och Marian Harkin.

Globalisation was touched upon as well – by Mr Casa, Mrs Ferreira, and Mrs Harkin.

Otvivelaktigt är den fransk-belgiska affär som just berördes en viktig fråga.

Admittedly, the French and Belgian case referred to earlier is an important one.

Det är hög tid att de berörda parlamentsutskotten ser närmare på denna fråga.

It is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.

Jag bara nämner några av de områden som ni berörde vid det senaste toppmötet.

I am just mentioning some of the areas you touched upon at the most recent Summit.

För att skydda den berörda befolkningen får den ojämna belastningen inte kvarstå.

This unfair burden must also be stopped to protect the populations involved.

Vi måste samarbeta med dem som är närmast berörda: konsumenterna och näringslivet.

We have to join forces with those who have most involvement: consumers and industry.

Vi driver aktivt och beslutsamt linjen att uppmärksamma de frågor som ni berörde.

There is an active and determined policy to focus on the issues you have touched on.

Det är därför inte mer än rimligt att tillfredsställa alla berörda parters oro.

It is therefore only fair to do justice to the concerns of all the parties involved.

De berörda parterna var antingen fullständigt emot en sådan teknik eller för en dito.

Stakeholders were either totally against this technology or in favour of it.

Vi anser därför att alla berörda parters engagemang är av mycket stor vikt.

That is why we think that the involvement of all the stakeholders is very important.

Vissa grupper har gjort sig skyldiga till grova förenklingar av de berörda problemen.

Some groups have been guilty of gross over-simplification about the problems involved.

vilka möten den berörde kommissionsledamoten hade med dessa myndigheter,

what meetings has the competent Commissioner had with those authorities;

Syftet med detta är att öka programmets genomslagskraft i berörda grupper.

The aim of this is to increase the programme's impact on the groups involved.

De fyra berörda läkemedlen används inte i några antibiotika för människor.

The four antibiotics in question are not used for any human antibiotic drugs.

Jag har kunnat konstatera att kompromissviljan hos alla berörda har vuxit med tiden.

I noticed that everyone became more willing to compromise as time went by.

Parterna som är direkt berörda av konflikten är primärt ansvariga för det.

The parties directly involved in the conflict are primarily to blame in this respect.

Det viktigaste är att dataskyddet kan garanteras för de berörda personerna.

The most important is that data protection be guaranteed for the individuals involved.

Kan det vara för att avtalet bara berörde de direkta intressena hos två länder?

Can this be because the agreement directly served the interests of only two countries?

Sedan år 1996 har fångstmöjligheterna i det berörda området sjunkit avsevärt.

Since 1996 the opportunities to catch fish in the area in question have fallen sharply.
 

Definition av ordet berörd på svenska

berö´rd {adj.}[berört]
Orled: be-rör-da
särsk. som kan komma att beröras av ngt förh. e.d. <formellt>: byggnadsplanen har skickats ut till de berörda parterna
Bet. nyanser:
a)ofta utan artikel: SJ räknar med stöd från berörda kommuner
b)förr ibl. med funktion av ett slags pronomen ovannämnd(a) <föråldr.>
Hist.: sedan 1547
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "berörd" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det svensk-engelska lexikonet.