Sammanfattning

anspråk {substantiv}
claim · demand · interest · call · requirement · pretense · pretension · pretence · arrogation

utförlig information

Synonymer

anspråk: fordran · krav · mena

Definition

anspråk
krav för egen räkning på materiella värden, jur. rättig...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "anspråk"

 

"anspråk" engelsk översättning

Resultat: 1-31 av 427

anspråk {substantiv}

anspråk {neut.} [näring.] (även: anfordran, fordran, ianspråkstagande, reklamation)

claim {substantiv} [näring.]

I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.

Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.

För det tredje, varför gör EU anspråk på fler och fler befogenheter i sociala frågor?

Why, thirdly, is Europe laying claim to more and more powers in social matters?

Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare.

The Convention cannot therefore claim to represent the citizens of Europe.

Jag gör inte anspråk på . Vi fick hela förslagspaketet från kommissionen förra veckan.

I will not claim We had the whole package of proposals last week from the Commission.

Kan länder som Ryssland eller Ukraina i framtiden också göra anspråk på medlemsskap?

Will countries like Russia or the Ukraine in future be able to lay claim to membership?

anspråk {neut.} [näring.] (även: anfordran, yrkande, fordran)

demand {substantiv} [näring.]

Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.

I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.

Den ökade tillgången på proteiner kommer dessutom mycket väl att tas i anspråk av den förväntade stora efterfrågan.

Furthermore, the forecasted strong demand for proteins will easily absorb the increase in the available quantities of proteins.

Varje intressent har ett berättigat anspråk på att hans intressen skyddas och för en rättvis reglering av detta krävs medling.

Those in favour of the directive can legitimately demand that their interests be protected, and mediation is required if a fair regulations are to be devised.

Detta innebär att socialsystemen i allt högre utsträckning tagits i anspråk, medan de medel som ställs till förfogande för dess finansiering blivit allt knappare.

This means that welfare systems have been subject to increasing demand, while the funds allocated to them have been increasingly restricted.

Vi gör inte anspråk på att vara " primus inter pares" men vi förväntar oss och kräver att behandlas som en jämlike bland jämlikar inom de europeiska institutionerna.

We do not claim the status of 'primus inter pares' but we expect and demand to be treated as an equal among equals in the European institutions.

anspråk {neut.} (även: insats, andel, rätt, intresse)

interest {substantiv}

När det verkligen gällde valde även han utan betänkligheter nationella intressen före religiösa anspråk.

When it came down to it, he, too, opted resolutely to put the national interest before religious requirements.

Jag är tveksam till huruvida andra länder kan göra anspråk på detsamma, trots att de ignorerar vår lagstiftning om uppgiftsskydd.

The United States has a legitimate interest in this instance, that being in the defence of their country.

Ni gör anspråk på rätten att avgöra om det ligger i Europeiska unionens intresse eller inte att parlamentet informeras om ett händelseförlopp.

You are claiming for yourself the right to decide whether informing Parliament about a procedure is in the European Union's interest or not.

Ni gör anspråk på rätten att avgöra om det ligger i Europeiska unionens intresse eller inte att parlamentet informeras om ett händelseförlopp.

You are claiming for yourself the right to decide whether informing Parliament about a procedure is in the European Union' s interest or not.

Ett nytt slags styre krävs för detta känsliga område på vår jord, där alla världens medborgare känner att de har ett intresse eller anspråk.

A new style of governance is needed for this fragile area of our globe in which every citizen of the world feels they have an interest or a stake.

anspråk {neut.} (även: krav, begäran, efterfrågan, fordran)

demand {substantiv}

anspråk {neut.} (även: påstående, jordlott, rätt, krav)

claim {substantiv}

anspråk {neut.} (även: upprop, krav, telefonsamtal, rop)

call {substantiv}

Då skall den skadelidande kunna ta detta ersättningsorgan i anspråk sitt eget land.

Then the victim should be able to call upon this compensation body in his own country.

Att vända bort blicken är att kasta bort våra egna rättigheter och vårt anspråk på att kalla oss civiliserade.

To look the other way is to throw away our own rights and our claim to call ourselves civilised.

Herr talman! Efter min kollega Souchets utmärkta inlägg vill jag bara ta en minut i anspråk för att framföra två vädjanden.

Mr President, following Mr Souchet's superb speech, I would simply, in one minute, like to call for two things.

Ni säger att det här europeiska responscentrumet fungerar, men gjorde till exempel Spanien några anspråk på hjälp när katastrofen med Prestige inträffade?

You say that this EU Response Centre is operational, but did Spain, for example, call on it for help at the time of the Prestige disaster?

Jag tycker nog att omröstning med namnupprop gör anspråk på det politiska ansvaret hos ledamöterna i denna kammare på ett ovanligt sätt och att vi därför bör meddelas detta i förväg.

It seems to me that a roll-call vote engages the political responsibility of Members of this House in a way that is unusual and we should be given notice of that.

anspråk {neut.} (även: behov, krav, fordran)

requirement {substantiv}

Om vi som européer inte formulerar det som ett moraliskt anspråk, har vi faktiskt misslyckats med vårt uppdrag.

And if we in Europe do not treat that as a moral requirement, then we in Europe will have failed.

Kommissionens första respons var begränsad till 30 miljoner euro, vilket kommissionsledamot Barnier själv tyckte låg mycket lägre än förväntningarna och anspråken.

The Commission’ s first response was confined to EUR 30 million, which Commissioner Barnier himself recognised as falling well short of expectations and requirements.

EU måste i sin politik möta kraven och anspråken från de människor som är direkt berörda av den, och först i raden står de europeiska städerna och kommunerna som utgör en betydande del av EU.

European policy must address the requirements and the demands of those whom it immediately affects, and first in line are towns and communities, which represent a significant proportion of the EU.

anspråk {neut.} (även: förevändning, undanflykt)

pretense {substantiv} [USA]

anspråk {neut.} (även: krav, yrkande, anspråksfullhet, aspiration)

pretension {substantiv}

Men då glömmer man religionernas anspråk på sanningen.

But this ignores the pretension to truth on the part of religions.

Jugoslavien. Detta anspråk är både bedrägligt och fruktlöst.

This pretension is both dishonest and vain.

Liksom tidigare var fallet i Sovjetunionen och Kina, förskaffar detta anspråk USA rätten att själv göra allt det som de inte tillåter andra att göra.

Like the Soviet Union and China in the past, the US derive from this pretension the right to do everything they do not allow others to do.

anspråk {neut.} (även: förevändning, undanflykt)

pretence {substantiv} [GBR]

Så mycket för Sinn Féins anspråk på att vara ett vanligt politiskt parti.

So much for Sinn Féin’ s pretence to be a normal political party.

Så mycket för Sinn Féins anspråk på att vara ett vanligt politiskt parti.

So much for Sinn Féin’s pretence to be a normal political party.

anspråk {neut.} (även: krav)

arrogation {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "anspråk":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "anspråk" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "anspråk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mänskliga rättigheter verkar ha tagit en hel del tid i anspråk, och det med rätta.

Human rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.

Annars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.

Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.

År 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.

In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.

Jag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.

So I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.

Parlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.

Parliament ’ s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.

Det är en fråga som har tagit allmänhetens fantasi i anspråk i många av våra länder.

It is an issue that has caught the public imagination in many of our countries.

Parlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.

Parliament’s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.

Det betänkande vi i dag föreläggs gör anspråk på att vara modernt och frigjort.

. (FR) The report we are examining today tries to be modern and libertarian.

Det handlar om att motarbeta varje stat som gör anspråk på rätten att annektera land.

It is about opposing any state arrogating to itself the right to annex land.

Fru talman! Jag beklagar att jag måste ta er uppmärksamhet i anspråk ett ögonblick.

Madam President, I am sorry to have to request your attention for a moment.

Med dialogen gör vi inte heller anspråk på överdriven samstämmighet eller styrning.

Neither does the dialogue intend excessive consensus nor authoritarianism.

Med andra ord gör vi anspråk på att välja ut regimer, och inte att erkänna stater.

In other words, our aim is to choose regimes rather than recognise states.

Utgifterna för GJP tar inte längre den största delen av gemenskapens pengar i anspråk.

Expenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.

För femtielfte gången säger vi: Sluta göra anspråk på att ni kan ge världen lektioner.

For the umpteenth time we say: stop pretending that you can give lessons to the world.

I år har endast elva procent av fondens 500 miljoner euro tagits i anspråk.

This year, only 11% of the 500 million euros available has been requested.

Bland annat har SEM 2000 tagit 23 tjänster i anspråk, varav 8 på A2-nivå.

SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.

Solidaritet betyder inte heller att man skall ta mer hjälp än nödvändigt i anspråk.

Moreover, solidarity does not mean taking more assistance than necessary.

Herr talman! Jag skall inte utnyttja situationen till att ta ytterligare tid i anspråk.

Mr President, I shall not take advantage of the situation by taking up more time.

Men det skulle även kunna gälla andra frågor, som medicinska anspråk och produktansvar.

But it could also apply in other matters, such as medical claims and product liability.

Låt oss göra det möjligt för dem att föra fram sina krav och anspråk här i parlamentet.

Let us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
 

Definition av ordet anspråk på svenska

an`språk {subst.}[anspråket, plur. anspråk, best. plur. anspråken]
Orled: an--språk-et
1krav för egen räkning på materiella värden, jur. rättigheter, allmänt erkännande e.d. : anspråksfull; anspråkslös; löneanspråk; Iraks anspråk på området; han gjorde anspråk på hela arvet
Bet. nyans: ngt utvidgat: bibliografin gör inte anspråk på fullständighet
Konstr.: anspråk (på ngt el. ngn)
Hist.: sedan ca 1630; av lågty. ansprake med samma bet., eg. 'tal till ngn'
2(i vissa uttr.) utnyttjande: verksamheten tog alla hans krafter i anspråk; hon tog tre timmar i anspråk för sin redogörelse; ta ngns tid i anspråk
Konstr.: i anspråk
Hist.: sedan 1829
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.