Svensk-engelsk översättning av "anspråk"

SV anspråk Engelsk översättning

anspråk {neut.}

SV anspråk
play_circle_outline
{neutrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

anspråk (även: krav)
anspråk (även: krav, fordran, behov)
Om vi som européer inte formulerar det som ett moraliskt anspråk, har vi faktiskt misslyckats med vårt uppdrag.
And if we in Europe do not treat that as a moral requirement, then we in Europe will have failed.
Jag bad dem också att meddela oss om de har några ytterligare ekonomiska anspråk.
I also asked them to notify us of any additional financial requirements they might have.
När det verkligen gällde valde även han utan betänkligheter nationella intressen före religiösa anspråk.
When it came down to it, he, too, opted resolutely to put the national interest before religious requirements.
anspråk (även: krav, efterfrågan, begäran, fordran)
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Miljöskydd ställer stora anspråk på nationalekonomiska insatser.
Environmental protection demands great economic efforts.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
anspråk (även: förevändning, undanflykt)
play_circle_outline
pretence {substantiv} [GBR]
Så mycket för Sinn Féins anspråk på att vara ett vanligt politiskt parti.
So much for Sinn Féin’s pretence to be a normal political party.
Så mycket för Sinn Féins anspråk på att vara ett vanligt politiskt parti.
So much for Sinn Féin’ s pretence to be a normal political party.
anspråk (även: krav, telefonsamtal, fordran, rop)
play_circle_outline
call {substantiv}
Då skall den skadelidande kunna ta detta ersättningsorgan i anspråk sitt eget land.
Then the victim should be able to call upon this compensation body in his own country.
Att vända bort blicken är att kasta bort våra egna rättigheter och vårt anspråk på att kalla oss civiliserade.
To look the other way is to throw away our own rights and our claim to call ourselves civilised.
Den kan därför inte tas i anspråk av några få, eller till och med monopoliseras.
This means that it is not something to be called upon just by a few, or even monopolized.
anspråk (även: andel, insats, engagemang, rätt)
När det verkligen gällde valde även han utan betänkligheter nationella intressen före religiösa anspråk.
When it came down to it, he, too, opted resolutely to put the national interest before religious requirements.
Jag är tveksam till huruvida andra länder kan göra anspråk på detsamma, trots att de ignorerar vår lagstiftning om uppgiftsskydd.
The United States has a legitimate interest in this instance, that being in the defence of their country.
Men också gemensamma intressen är ett värdefullt instrument för att driva igenom rättmätiga anspråk.
However, in politics conformity of interests is a valuable means of achieving legitimate demands.
anspråk (även: krav, yrkande, aspiration, anspråksfullhet)
Men då glömmer man religionernas anspråk på sanningen.
But this ignores the pretension to truth on the part of religions.
Detta anspråk är både bedrägligt och fruktlöst.
This pretension is both dishonest and vain.
Annars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
anspråk (även: krav, begäran, fordran, påstående)
play_circle_outline
claim {substantiv}
Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare.
The Convention cannot therefore claim to represent the citizens of Europe.
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
För det tredje, varför gör EU anspråk på fler och fler befogenheter i sociala frågor?
Why, thirdly, is Europe laying claim to more and more powers in social matters?
anspråk (även: förevändning, undanflykt)
play_circle_outline
pretense {substantiv} [USA]

2. näringsliv

anspråk (även: yrkande, anfordran, fordran)
play_circle_outline
demand {substantiv} [näring.]
Jag håller med om att vi inte får göra anspråk på det mycket dyrköpta privilegiet att euron ska vara en reservvaluta.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Miljöskydd ställer stora anspråk på nationalekonomiska insatser.
Environmental protection demands great economic efforts.
En bred samstämmighet kommer säkert leda till att våra anspråk och åtgärder får effekt.
A broad consensus will no doubt give our demands and our actions more force.
anspråk (även: fordran, yrkande, anfordran, reklamation)
play_circle_outline
claim {substantiv} [näring.]
Konventet kan därför inte göra anspråk på att representera Europas medborgare.
The Convention cannot therefore claim to represent the citizens of Europe.
I dag överger det europeiska projektet alla anspråk på demokratisk legitimitet.
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
För det tredje, varför gör EU anspråk på fler och fler befogenheter i sociala frågor?
Why, thirdly, is Europe laying claim to more and more powers in social matters?

Synonymer (svenska) till "anspråk":

anspråk

Användningsexempel för "anspråk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishgöra anspråk
Swedishfritt från alla anspråk vid haveri
SwedishÅr 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
SwedishJag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.
So I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
SwedishMänskliga rättigheter verkar ha tagit en hel del tid i anspråk, och det med rätta.
Human rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.
SwedishParlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.
Parliament’s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.
SwedishDet är en fråga som har tagit allmänhetens fantasi i anspråk i många av våra länder.
It is an issue that has caught the public imagination in many of our countries.
SwedishDet betänkande vi i dag föreläggs gör anspråk på att vara modernt och frigjort.
. (FR) The report we are examining today tries to be modern and libertarian.
SwedishParlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.
Parliament ’ s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.
SwedishJag skall inte utnyttja situationen till att ta ytterligare tid i anspråk.
Mr President, I shall not take advantage of the situation by taking up more time.
SwedishMed andra ord gör vi anspråk på att välja ut regimer, och inte att erkänna stater.
In other words, our aim is to choose regimes rather than recognise states.
SwedishBland annat har SEM 2000 tagit 23 tjänster i anspråk, varav 8 på A2-nivå.
SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
SwedishUtgifterna för GJP tar inte längre den största delen av gemenskapens pengar i anspråk.
Expenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.
SwedishJag beklagar att jag måste ta er uppmärksamhet i anspråk ett ögonblick.
Madam President, I am sorry to have to request your attention for a moment.
SwedishMed dialogen gör vi inte heller anspråk på överdriven samstämmighet eller styrning.
Neither does the dialogue intend excessive consensus nor authoritarianism.
SwedishMed utvidgningen kommer också fler länder att göra anspråk på budgeten.
Also, with a view to enlargement, more countries will make a bid for the budget.
SwedishDet handlar om att motarbeta varje stat som gör anspråk på rätten att annektera land.
It is about opposing any state arrogating to itself the right to annex land.
SwedishSolidaritet betyder inte heller att man skall ta mer hjälp än nödvändigt i anspråk.
Moreover, solidarity does not mean taking more assistance than necessary.
SwedishDetta ligger alltså långt över gränsvärdet för att ta solidaritetsfonden i anspråk.
This, therefore, significantly exceeds the threshold for mobilising the Solidarity Fund.