Synonymer

anmärkningsvärd: frapperande · notabel · påfallande

mer (5)

Definition

anmärkningsvärd
värd att notera eller uppmärksamma ofta p.g.a. ngn ovänta...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "anmärkningsvärd"

 

"anmärkningsvärd" engelsk översättning

Resultat: 1-24 av 51

anmärkningsvärd {adjektiv}

anmärkningsvärd (värd att uppmärksamma) {adj.} (även: märklig, påfallande, beaktansvärd, märkvärdig)

remarkable {adj.}

Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.

But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.

Fyra hundra miljoner människor har lyfts upp ur fattigdom - en anmärkningsvärd prestation.

Four hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.

Kommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.

The Commission is showing remarkable generosity towards these regions.

(EN) Herr talman! Rådet beslut var ambitiösa, och enigheten anmärkningsvärd.

Mr President, the decisions of the Council were ambitious and the unanimity quite remarkable.

Den anpassningsförmåga som han har visat genom att ändra prioriteringarna är anmärkningsvärd.

He has shown a remarkable capacity to adapt in changing his priorities.

anmärkningsvärd {adj.} (även: påfallande, imponerande, slående, effektfull)

striking {adj.}

Det tycker jag är en anmärkningsvärd siffra.

I think that is a striking figure.

I dag har vi äran att hälsa Guy Verhofstadt, författaren till en kort men anmärkningsvärd bok – ”Europas förenta stater” – som utgör ett betydande bidrag till den aktuella debatten.

Today we have the honour of receiving Mr Verhofstad, the author of a short but striking book – 'The United States of Europe' – which makes a significant contribution to the current debate.

I dag har vi äran att hälsa Guy Verhofstadt, författaren till en kort men anmärkningsvärd bok – ” Europas förenta stater ” – som utgör ett betydande bidrag till den aktuella debatten.

Today we have the honour of receiving Mr Verhofstad, the author of a short but striking book – 'The United States of Europe ' – which makes a significant contribution to the current debate.

anmärkningsvärd (värd att uppmärksamma) {adj.} (även: betydande, framstående, märklig, påfallande)

notable {adj.}

En anmärkningsvärd sak med direktivet är att det har stått för god politik.

A notable thing about this directive is that it has been good politics.

Även här har kommissionens försummelse varit anmärkningsvärd.

Here, too, the Commission has been notable for its omissions.

Det är en anmärkningsvärd förbättring av Nicefördraget, Amsterdamfördraget och alla tidigare fördrag.

It is a notable improvement on the Treaty of Nice, the Treaty of Amsterdam and all the earlier treaties.

anmärkningsvärd {adj.} (även: synbar, påfallande, påtaglig, synlig)

noticeable {adj.}

Men här finns det en anmärkningsvärd skillnad mellan hur man kan diskutera i parlamentet och hur man diskuterar i rådet.

Admittedly, there is a noticeable difference here between the way in which issues can be discussed in Parliament and how they are discussed in the Council.

Finansiella transaktioner kännetecknas av en enorm volymökning och en anmärkningsvärd diskrepans mellan volymen av finansiella transaktioner och den reala ekonomins behov.

Financial transactions are typified by a hefty increase in volume and by a noticeable disparity between the volume of financial transactions and the needs of the real economy.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "anmärkningsvärd":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "anmärkningsvärd" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Ännu mera anmärkningsvärd var förklaringen i utskottet varför detta inte skett.

Even stranger was the explanation in committee as to why it did not do so.

för ECR-gruppen. - (EN) Herr talman! Detta är en anmärkningsvärd debatt.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, this is an extraordinary debate.

Herr ordförande! Världsekonomin befinner sig i en anmärkningsvärd kris.

Mr President, the world economy is undoubtedly caught up in a significant crisis.

Kommissionen visar en anmärkningsvärd generositet mot dessa regioner.

What we are therefore witnessing is a reduction of the scope of Community policies.

Skillnaden i rättsliga förfaranden inom Europeiska unionen är faktiskt ganska anmärkningsvärd.

In fact, in the European Union, the diversity of legislative approaches is quite extraordinary.

Den kanske mest anmärkningsvärda egenskapen hos ordningen tycks vara stödets ojämna fördelning.

Perhaps the most noteworthy feature of the scheme is its uneven distribution of aid.

I sitt sätt att hantera denna kris har Europaparlamentet visat anmärkningsvärd saklighet och mognad.

The European Parliament has displayed commendable composure and maturity in the face of this crisis.

Tester med sådana system visar att det sker en mycket anmärkningsvärd förbättring av välbefinnandet.

Tests on systems of this kind show that their quality of life is much better.

I Frankrike har vi inte glömt kommissionens anmärkningsvärda åtgärder när det gäller varvsindustrin.

In France, we are not ready to forget the Commission's incredible actions concerning the shipyards.

Därför behövs det inte heller någon särskild, anmärkningsvärd insats för att här godkänna detta avtal.

That is why there is no need for a special, outstanding effort to give approval to this Agreement here.

Det ukrainska folket har visat en anmärkningsvärd beslutsamhet i sitt engagemang för demokratiska värden.

These borders exist between civilisations and cultures, and bear no relation to geographical boundaries.

Förra året uppgick den till 179 miljoner euro, vilket inte är någon anmärkningsvärd förbättring på fyra år.

Last year, it was EUR 179 million, which is not much of an improvement over four years.

Om vi ser till ökningen av antalet kvinnor med bröstcancer så finns det också anmärkningsvärda skillnader.

If we look at the growth in the number of women with breast cancer, again there are significant differences.

Bristen på konsekvens i Europeiska kommissionens och rådets åtgärder är anmärkningsvärd.

There is an astonishing lack of consistency in the measures taken by the European Commission and the Council.

Herr ordförande! Jag tycker egentligen att stämningen i diskussionen hittills har varit ganska anmärkningsvärd.

Mr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.

Detta är en ganska anmärkningsvärd situation.

It is quite extraordinary that we have this situation.

När man ser på händelserna under den senaste tiden tycks mig också frågan om bensinpriset särskilt anmärkningsvärd.

With an eye to recent events, the issue of petrol prices also seems to me to be particularly noteworthy.

Sammanlagt har 4, 3 miljarder ecu senarelagts, vilket måste sägas vara en anmärkningsvärd summa.

Altogether, ECU 4.3 billion has been transferred to a later year - a sum which can only be described as substantial.

Det internationella Amsterdamavtalet har inneburit en anmärkningsvärd framgång vad beträffar finansieringen av GUSP.

The International Agreement of Amsterdam offers considerable progress with regard to the financing of the CFSP.

Detta trots att Kina har öppnat sig mot omvärlden och haft en anmärkningsvärd ekonomisk tillväxt.

This is despite the fact that China has opened up to the outside world and has recorded extraordinary economic growth.
 

Definition av ordet anmärkningsvärd på svenska

an`märkningsvärd {adj.}[anmärkningsvärt]
Orled: an-märk-nings--värd
värd att notera eller uppmärksamma ofta p.g.a. ngn oväntad egenskap : det mest anmärkningsvärda med boken är titeln; anmärkningsvärt dåligt väder (adv.)
Hist.: sedan 1789; jfr ty. anmerkungswert med samma bet.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "anmärkningsvärd" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.