Search for the most beautiful word
nicosia
thresholds

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "woodland"

 

"woodland" svensk översättning

Resultat: 1-28 av 49

woodland {substantiv}

woodland {substantiv} (även: woodlands)

skogsmark {utr.}

Create a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;

Att utarbeta ett gemenskapsprogram för skydd av skog och skogsmark mot brand.

Most of that woodland? two thirds? is made up of pines, used only in construction.

På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.

Most of that woodland ? two thirds ? is made up of pines, used only in construction.

På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.

We must go much further, and the Commission has to reconsider its Forest Focus proposal, which is completely inadequate for preventing damage to woodland.

Vi måste gå mycket längre, och kommissionen måste se över sitt förslag om Forest Focus, som är fullständigt otillräckligt när det gäller att förebygga skador på skogsmark.

   – Mr President, forest fires are indeed a scourge which destroys thousands of hectares of woodland throughout the European Union every year, especially in southern countries.

   – Herr talman! Skogsbränder är ett verkligt gissel som förstör tusentals hektar skogsmark i Europeiska unionen varje år, särskilt i länderna i syd.

woodland {substantiv} (även: woodlands)

skogsbygd {utr.}

woodland {substantiv} (även: woodlands)

skogsland {neut.}

In addition, longer dry spells increase the likelihood of fires, which we can address by thinning out woodland to minimise the fire load.

Dessutom ökar längre torrperioder sannolikheten för bränder. Det kan vi bara bemöta genom att tunna ut skogsland för att minimera brandriskfaktorn.

woodland {substantiv} (även: woodlands)

skogstrakt {utr.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "woodland":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "woodland" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We must have access to woodlands, meadows, beaches and the shores of lakes.

Man måste ha tillträde till skogar och ängar, till havs- och sjöstränder.

One third of Portugal's land area of 90 000 square kilometres is given over to woodland.

En tredjedel av Portugals landyta på 90 000 kvadratkilometer är täckt av skog.

For now, I only want to refer to Mr Otila's report on forests and woodland.

Här vill jag bara fästa uppmärksamhet på Otilas betänkande om skogarna.

Vegetation and woodland is being destroyed throughout the world, including in central Africa.

Överallt i världen förstörs växtlighet och skogar, så även i Centralafrika.

Forty-two per cent of the entire area of the European Union is covered in forests and woodland.

skriftlig. - (IT) Fyrtiotvå procent av hela EU:s areal täcks av skogar och trädbevuxen mark.

Various figures have been quoted: 5 % of the total land area, 11 % of woodland.

Olika siffror har nämnts: fem procent av den totala landytan, och elva procent av skogsarealerna.

1.What it is currently doing — or what does it plan to do — to protect native woodland?

1.Vilka åtgärder genomför eller tänker kommissionen genomföra för att bevara den inhemska skogen?

Various figures have been quoted: 5% of the total land area, 11% of woodland.

Olika siffror har nämnts: fem procent av den totala landytan, och elva procent av skogsarealerna.

External quality is one of the factors which determines the quality of the woodland of the future.

Den yttre kvaliteten är en av de faktorer som avgör den framtida skogens kvalitet.

In Poland enormous areas of woodland can be protected against pests only by spraying from the air.

I Polen kan enorma skogsområden bara skyddas mot skadedjur genom flygbesprutning.

Let the ships sail but keep sufficient force in the woodlands.

Låt skeppen gå, men behåll tillräckligt med styrkor i skogen.

The fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5 % of our national woodland.

Bränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.

The fires, which affected 15 of our 18 districts, wiped out 5% of our national woodland.

Bränderna, som härjade i 15 av våra 18 distrikt, utplånade fem procent av vårt nationella skogsbestånd.

It is also clear that Mediterranean woodland is at much greater risk than northern European woodland.

Det är också uppenbart att skogarna i Medelhavsområdet löper mycket större risk än skogarna i norra Europa.

There is also a large presence of juniper bushes in these woodlands.

Enbusken förekommer också rikligt i dessa snårskogar.

In Poland, vast stretches of woodland may only be protected against pests by treatment applied from the air.

I Polen kanske skogssträckor bara kan skyddas mot skadedjur med behandling från luften.

That latter statistic is equivalent to 5% of the total land area of Portugal and almost 11% of its woodland.

Detta utgör fem procent av Portugals totala territorium och nära elva procent av dess skogsareal.

That latter statistic is equivalent to 5 % of the total land area of Portugal and almost 11 % of its woodland.

Detta utgör fem procent av Portugals totala territorium och nära elva procent av dess skogsareal.

Over the last few years, we have seen the appearance of much development and exploitation of woodland areas.

För övrigt har vi de senaste åren sett många exempel på hur skogsområden utrustats och anpassats för fritidsändamål.

Over the last few decades, Portuguese woodland has been chaotically managed, as the Commissioner has already said here.

De senaste decennierna har skogarna i Portugal vårdats på ett kaotiskt sätt, vilket kommissionsledamoten redan har sagt.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "woodland" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.