Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Engelsk-svensk översättning av "vocation"

 

"vocation" svensk översättning

Resultat: 1-25 av 63

vocation {substantiv}

vocation {substantiv} (även: profession, occupation, entrant, career)

yrke {neut.}

(Laughter) It's a very relaxing vocation.

(skratt) Det är ett yrke som får en att slappna av.

vocation {substantiv} (även: calling)

kall {neut.}

It becomes a vocation when it helps others - when the Goliaths come to the aid of the Davids.

Det blir ett kall när det tjänar andra - när Goliat kommer till Davids hjälp.

For my fishermen, fishing is more than a job, it is a way of life, a tradition, even a vocation.

För mina fiskare är fiske mer än ett jobb. Det är en livsstil, en tradition och till och med ett kall.

Their vocation includes the home, the family, marriage, children and work, but it does not include a power struggle with men.

Deras kall inbegriper hemmet, familjen, giftermål, barn och arbete. Däremot inbegriper det inte en maktkamp med män.

This is Europe's vocation.

Detta är EU:s kall.

I hope that the project will continue in a sustainable form and that my country, in line with its universalist vocation, will collaborate in it with renewed commitment.

Jag hoppas att projektet kommer att fortsätta i en bärkraftig form och att mitt land i enlighet med sitt universella kall kommer att delta med förnyat engagemang.

vocation {substantiv} (även: mission, invitation, call, calling)

kallelse {utr.}

We, in this House, look forward to the fulfilment of Romania's European vocation.

Parlamentet ser fram emot att Rumänien förverkligar sin europeiska kallelse.

To do so is not only Europe’s vocation, but also in its interests.

Att göra detta är inte bara EU:s kallelse, utan det ligger också i dess intresse.

We recognize Turkey's European vocation, and the need to draw her into the enlargement process.

Vi erkänner Turkiets europeiska kallelse och behovet av att få med landet i utvidgningsprocessen.

That is our vocation, that is the purpose of our political union.

Det är vår kallelse; det är syftet med vår politiska union.

In effect, Europe's vocation is to develop itself, unite itself.

Det är faktiskt Europas kallelse att utvecklas, att enas.

vocation {substantiv} (även: genius, faculty, turn, aptitude)

fallenhet {utr.}

We consider that Malta has a natural vocation, both in terms of its democratic institutions and respect for human rights, to form an integral part of the European Union.

Vi anser att Malta har en naturlig fallenhet, både när det gäller dess demokratiska institutioner och respekten för de mänskliga rättigheterna, att bli en integrerad del av Europeiska unionen.

vocation {substantiv} (även: calling)

livsuppgift {utr.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "vocation":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "vocation" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Firstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation.

För det första kommer parlamentets ELDR-grupp hit p.g.a. ett europeiskt engagemang.

The European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.

Den europeiska viljan till fred i Mellanöstern är starkare än någonsin.

This is especially true for connections to Strasbourg, a city with an international vocation.

Detta gäller särskilt anslutningar till Strasbourg, en stad med internationella ambitioner.

The parties must know that their natural vocation is to be in Europe.

Parterna måste veta att de av naturen är ägnade att tillhöra EU.

Today, nobody denies these three countries ' natural vocation to enter the European Union.

Idag bestrider ingen dessa tre länders naturliga strävan att bli medlemmar av Europeiska unionen.

Today, nobody denies these three countries' natural vocation to enter the European Union.

Idag bestrider ingen dessa tre länders naturliga strävan att bli medlemmar av Europeiska unionen.

Their hair has to be dealt with eventually... and it is our job, it is our vocation to be ready.

Håret måste fixas nån gång och det är vår sak att vara redo.

The Balkans' natural vocation is to join the European Union.

Balkans naturliga böjelse är att gå med i Europeiska unionen.

We have a role to play on the international stage, a position to occupy, a vocation to live up to.

Vi har en roll att spela på den internationella scenen, en plats att uppta och en uppgift att fullgöra.

Our message must be clear: all candidate countries have a vocation for membership of the European Union.

I Europeiska rådet i december bör vi ha alla kandidatländerna i åtanke.

The Thessaloniki Summit of 21 June 2003 clearly emphasised the European vocation of the Western Balkans.

Vid toppmötet i Thessaloniki den 21 juni 2003 betonades EU:s engagemang för västra Balkan kraftigt.

Although enlargement has a political vocation, it must also be a source of impetus and growth.

Även om utvidgningen har en politisk innebörd måste den också utgöra en källa till stimulans och tillväxt.

Turkey's vocation within Europe, however, is a debate of great interest within the international community.

Turkiets " europeisering " är emellertid en fråga av stort intresse för hela det internationella samfundet.

We want to preserve the competitiveness and exporting vocation of our farming while developing rural areas.

Vi vill både bevara vårt konkurrenskraftiga och exportorienterade jordbruk samt utveckla landsbygden.

Turkey' s vocation within Europe, however, is a debate of great interest within the international community.

Turkiets " europeisering" är emellertid en fråga av stort intresse för hela det internationella samfundet.

We must establish cooperation and pre-accession structures that match up to these countries' European vocation.

Vi måste utveckla samarbets- och föranslutningsstrukturer i enlighet med dessa länders europeiska uppdrag.

We must establish cooperation and pre-accession structures that match up to these countries ' European vocation.

Vi måste utveckla samarbets- och föranslutningsstrukturer i enlighet med dessa länders europeiska uppdrag.

Whose vocation is it to be a member of the European Union?

Vem är behörig att ta del i Europeiska unionen?

This would be to forget our responsibilities with regard to these countries and to forget our vocation in the world.

Det skulle vara att glömma vårt ansvar gentemot dessa länder och vår uppgift i världen.

Last, but not least, I would like to thank my colleague, Mr Coelho, for his sense of vocation in dealing with this matter.

Sist men inte minst vill jag tack min kollega, Carlos Coelho, för hans engagemang under arbetet i den här frågan.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

vitriol · vitrophyre · vituperative · vivacious · vivacity · vivid · vixen · vocabulary · vocal · vocalisation · vocation · vocational · vociferous · vodka · vogue · voice · voiceless · void · voidable · voidage · voiding

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.