Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "viral"

 

"viral" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 37

viral {adjektiv}

viral {adj.} [med.]

virus- {adj.} [med.]

Viral and fungal infections are also a threat to domestic bees.

Virus och svampinfektioner utgör också risker för tambina.

A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...

En mystisk plåga eller virus, tycks ha

For example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.

Man kan exempelvis förbättra växters kvalitet och skördeutfall genom att utveckla sorter som är resistenta mot bakterie-, virus- och svampsjukdomar.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "viral" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The numbers are significant and high in comparison to other viral diseases such as AIDS.

Antalet är redan betydande och jämförbart i storleksordning med virussjukdomar, som AIDS.

   Mr President, avian flu, like other viral infections, can be very dangerous.

   – Herr talman! Fågelinfluensa kan precis som andra virusinfektioner vara mycket farlig.

On the topic of vaccines and anti-virals, it is indeed true that there are concerns.

När det gäller vaccin och antivirala läkemedel är det verkligen sant att det finns problem.

Well, you die, so your viral load goes to zero.

Ja, du dör, så att din virusmängd ligger på noll.

It is, therefore, extremely important that we set the necessary targets and cover these states with anti-viral drugs.

Det är därför ytterst viktigt att vi ställer upp de nödvändiga målen och förser dessa stater med antivirala läkemedel.

So if we're going to study viral chatter, we need to get to these populations who have intensive contact with wild animals.

Så ska man studera "viral chatter" måste man komma i kontakt med dem som har mycket kontakt med vilda djur.

Obviously, international cooperation is necessary in connection with, for example, viral epidemics and complex medical issues.

Det finns givetvis inget viktigare än hälsan och att skydda den ligger utan undantag i allas intresse.

This especially applies to haemophiliacs who remember that non-remuneration in no way protected them against viral contamination.

Dessa personer är blödarsjuka som minns att gratis blod inte på något sätt har kunnat skydda dem mot virussmitta.

Your viral load comes down.

Din virusmängd blir lägre.

We did this through the European Network for Diagnostics of 'Imported' Viral Diseases, which is funded under the public health programme.

Vi gjorde det via det europeiska nätverket för diagnostik av ”importerade” virussjukdomar, som finansieras via folkhälsoprogrammet.

The EU has twice recently faced the problem of a dangerous viral infection. Not enough has been learned from the experience.

Två gånger på senare tid har EU stött på problemet med en farlig virusinfektion, men man har inte lärt sig tillräckligt av den erfarenheten.

As far as anti-viral drugs are concerned, plans to acquire them and the way in which they are used does not appear to be satisfactory enough.

När det gäller antivirala läkemedel tycks planerna för att förvärva dem och det sätt som de används på inte vara tillräckligt bra.

A further aim – subject to strict scientific provisos at first – must be to control the viral load of the waters.

Ytterligare ett mål – som till att börja med underkastas strikta vetenskapliga bestämmelser – måste vara att kontrollera virusmängden i vattnen.

Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.

Det inte ens företagets egna anställda vet är att de massiva vinsterna genereras av: militär teknologi, genetiska experiment och biologiska vapen.

The present viral infection, known as SARS, has caused a veritable wave of panic throughout the world in case it spreads quickly.

Den aktuella virusinfektion som går under namnet SAL håller på att skapa en verklig våg av panik i hela världen, av rädsla för en snabb spridning.

However, at present scientists do not consider that the development of anti-viral treatments would effectively reduce the losses caused by this disease.

För närvarande anser dock forskarna inte att utveckling av antiviral behandling verkligen skulle minska förlusterna på grund av sjukdomen.

We do not know the causative agent of the viral infection in question. It was probably formed when an animal virus, a coronavirus, mutated.

De etiologiska faktorerna bakom den aktuella virusinfektionen är fortfarande okända, men sannolikt är upphovet en mutation av ett djurvirus, coronaviruset.

Commissioner, I am sorry about the position of certain Member States who are reacting to the creation of a stockpile of anti-viral drugs.

Herr kommissionsledamot! Jag är ledsen för den ståndpunkt som vissa medlemsstater har intagit till inrättandet av ett beredskapslager för antivirala läkemedel.

Mr President, ladies and gentlemen, in the common position 35 % of the ECU 100m are allocated to research on BSE, vaccines and viral diseases.

Herr ordförande, ärade ledamöter, i den gemensamma ståndpunkten är 35 av de 100 miljonerna ecu avsedda för forskning kring ESB, vaccin och smittsamma sjukdomar.

They are affected by more than one million accidents each year, which also implicate serious health risks, such as viral infections, hepatitis C, AIDS and so forth.

De anställda drabbas av över en miljon olyckor varje år, vilka även medför allvarliga hälsorisker, som virusinfektioner, hepatit C, aids och så vidare.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: snabb bearbetning och leverans, volanger, holkärm, axelbandslös, vinterträdgård

Snarlika ord

viola · violation · violator · violence · violent · violently · violet · violin · viper · virago · viral · virgin · virginity · Virgo · virile · virility · virtual · virtually · virtue · virtuous · virulent

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.