Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "verbal"

 

"verbal" svensk översättning

Resultat: 1-27 av 97

verbal {adjektiv}

verbal {adj.} (även: oral)

muntlig {adj.}

This was explained to Belarus in the verbal notes sent by the Commission on 8 May.

Detta förklarades för Vitryssland i de register över muntlig kommunikation som kommissionen sände den 8 maj.

They are all well and good but verbal questions have a charm of their own because they raise supplementary questions and answers.

Skriftliga frågor är bra men en muntlig fråga har andra fördelar eftersom den ger upphov till följdfrågor som i sin tur besvaras etc.

Verbal assurances given in good faith, I fully accept, are not what will be used by judges in the event of court challenges in the future.

Muntlig försäkran som ges i god tro, vilket jag helt och fullt accepterar, är inte vad domare kommer att gå efter vid rättstvister i framtiden.

Whereas I have not yet got a written report from that particular inspection, I have a verbal report to the effect that the findings are satisfactory.

Då jag inte ännu erhållit någon skriftlig rapport från den inspektionen har jag en muntlig rapport som visar att resultaten är tillfredsställande.

Within the oral question there were six specific questions and there was also an additional verbal question which was: will the Council discuss this with Parliament?

Den muntliga frågan omfattar sex specifika frågor, och dessutom en muntlig följdfråga som lyder: kommer rådet att diskutera detta med parlamentet?

verbal {adj.} (även: linguistic, linguistically)

språklig {adj.}

verbal {adj.}

verbal {adj.}

Mere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.

Enbart verbal kritik av totalitära och diktatoriska regimer är inte längre nog.

We obviously do not associate ourselves with such a verbal masquerade on such a dramatic subject.

Vi medverkar självklart inte i en dylik verbal maskerad om en så allvarlig fråga.

I therefore believe that the verbal concern about gender aspects is not sufficient.

Jag tror alltså att verbal oro över könsaspekter inte räcker.

Yet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.

Verbal inflation, inflationen i grandiosa och illusoriska mål, är dock precis lika skadlig som monetär inflation.

I think that our culture is so intensely focused on verbal information that we're almost blinded to the value of doodling.

Jag tror att vår kultur är så intensivt fokuserad på verbal information att vi är nästan blind för värdet av att klottra.

verbal {adjektiv}

verbal {adj.}

verbal {adj.} (även: språklig, muntlig)

Mere verbal criticism of totalitarian and dictatorial regimes is no longer enough.

Enbart verbal kritik av totalitära och diktatoriska regimer är inte längre nog.

We obviously do not associate ourselves with such a verbal masquerade on such a dramatic subject.

Vi medverkar självklart inte i en dylik verbal maskerad om en så allvarlig fråga.

I therefore believe that the verbal concern about gender aspects is not sufficient.

Jag tror alltså att verbal oro över könsaspekter inte räcker.

Yet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.

Verbal inflation, inflationen i grandiosa och illusoriska mål, är dock precis lika skadlig som monetär inflation.

I think that our culture is so intensely focused on verbal information that we're almost blinded to the value of doodling.

Jag tror att vår kultur är så intensivt fokuserad på verbal information att vi är nästan blind för värdet av att klottra.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "verbal":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "verbal" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "verbal" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mr President, you did not really answer my question because you said 'verbal' .

Herr ordförande! Ni svarade inte riktigt på min fråga eftersom ni sade " muntligt" .

In particular, however, we should note the matter of verbal communication.

Men vi måste särskilt vara uppmärksamma på problemet med den verbala kommunikationen.

There are, I am afraid to say, a large number of verbal, and we must not tolerate them.

Det sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.

There are, I am afraid to say, a large number of verbal , and we must not tolerate them.

Det sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.

If they come out, they encounter verbal or even physical aggression.

Om de avslöjar sin sexuella läggning blir de verbalt och till och med fysiskt attackerade.

And, you know, it is dangerous to keep the issue of employment merely at the verbal level.

Annars finns det risk för att åtgärderna förblir bara fagert tal.

Could the Commissioner say how many third countries never replied to that note verbale?

Skulle kommissionären kunna säga hur många tredje länder som aldrig svarade på den verbala noten?

We should express – and not only verbally – our solidarity with the Ukrainian people.

Vi bör lämna dörren öppen för Ukrainas europeiska strävanden.

And then there's a verbal mind, they know every fact about everything.

Dessa vet allt, om allt. ~~~ En annan grej är känselproblem.

Dialogue implies that there be two people, two languages, two verbal approaches.

En dialog förutsätter två personer, två språk och två tal.

This is evidence of the way verbal violence leads to physical violence.

Det visar hur det verbala våldet leder till fysiskt våld.

The EU must respond, not simply verbally but also in the form of action.

EU måste reagera, inte bara i ord utan också i handling.

It is all about verbal violence that has turned into violence on the streets and resulted in four deaths.

Det handlar om verbalt våld som har övergått i gatuvåld och orsakat fyra dödsfall.

The protest is only verbal and is never backed up by any action.

Protesten förblir ord som aldrig följs av handlingar.

These people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.

Dessa personer utsätts för verbala och fysiska övergrepp och förföljs även rättsligt av påhittade skäl.

Despite the verbal outpourings in Sharm el-Sheikh and Jerusalem, nothing has yet been done in this respect.

Trots diskussionerna i Sharm el-Sheikh och Jerusalem har inget ännu gjorts i detta hänseende.

I come from a country in which for over 45 years attempts were made to cast a verbal spell over the economy.

Det är just därför att Europeiska kommissionen är för sådana åtgärder som vi kommer att stödja den.

If Members wish to indicate their presence verbally but do not want to vote, they have every right to do so.

Om kollegerna personligen vill påvisa att de är närvarande men inte vill rösta så är det deras rättighet.

Verbal abuse is hurled at some of our fellow citizens, and real forms of discrimination are emerging.

Vissa av våra medborgare utsätts för verbala attacker, och verkliga former av diskriminering börjar visa sig.

And in that non-verbal portion, there's some serious magic.

I den icke-verbala delen finns en del viktig magi.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

ventricle · ventriloquism · ventriloquist · ventriloquy · venture · venturesome · venue · Venus · veracity · verb · verbal · verbally · verbatim · verbiage · verbose · verbosity · verdant · verdict · verdure · verge · vergence

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.