Engelsk-svensk översättning av "thus"

EN thus Svensk översättning

EN thus
volume_up
{adverb}

thus (även: then, this, that, so)
volume_up
{adv.}
The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.
sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.
The result would thus match the existing practice in the horizontal directives.
skulle slutresultatet även motsvara linjen i de horisontala direktiven.
It is thus important for us to influence this report as much as possible.
Det är således viktigt att vi påverkar detta betänkande mycket som möjligt.
thus (även: accordingly, consequently, hence, wherefore)
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Överenskommelsen leder därför inte till att obligatorisk ursprungsmärkning införs.
Thus, we consider imperative the application of the principle of precaution.
Vi anser därför att det är nödvändigt att tillämpa försiktighetsprincipen.
This is an exceptional situation and thus exceptional responses are required.
Detta är en exceptionell situation och därför krävs det exceptionella åtgärder.
thus (även: consequently, so, then, therefore)
Thus the problem of understanding the interests of the general public is still there.
Alltså existerar fortfarande problemet om förståelsen av den allmänna opinionen.
Welcome thus to this 'Barcelona Process: Union for the Mediterranean'.
Välkomna alltså till denna ”Barcelonaprocessen: En union för Medelshavsområdet”.
Thus the proposal would solve the financial problem threatening eastward enlargement.
Förslaget skulle alltså lösa det finansieringsproblem som hotar östutvidgningen.
thus (även: accordingly, therefore)
Thus, it includes researchers within the scope of the recommendation.
Han har således inbegripit forskare i rekommendationens tillämpningsområde.
These amendments were adopted, thus introducing a number of improvements.
Dessa ändringsförslag antogs och ett antal förbättringar infördes således.
Specific training programmes should thus be developed for these professionals.
Särskilda utbildningsprogram bör således utformas för denna personal.
thus (även: accordingly, consequently, therefore)
This is thus our third guiding principle: the precautionary principle.
Det är följaktligen den tredje princip som vägleder oss: försiktighetsprincipen.
That is in conflict with the principle of equality and is thus illegal.
Detta strider mot principen om jämställdhet och är följaktligen olagligt.
Thus, hitting the Polish shipyards is at odds with the Lisbon Strategy.
Att slå mot de polska varven strider följaktligen mot Lissabonstrategin.
thus (även: so)
Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.
Sålunda har omständigheterna ovillkorligen lett till ett förlikningsförfarande.
(Parliament's calendar of part-sessions for 2004 was thus established)
(Parlamentets sammanträdeskalender för 2004 fastställdes sålunda.)
The regulation thus proposes abolishment of the 'exequatur' procedure.
I förordningen föreslås sålunda att det s.k. exekvaturförfarandet avskaffas.
thus (även: this)
Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.
här långt har stor uppmärksamhet ägnats åt banksektorn.
Thus, as you begin the Presidency, how do you evaluate this project?
Därför undrar jag hur ni här i början av ert ordförandeskap bedömer detta projekt.
Secondly, on the question of banking charges, what has been the response of the banking community thus far?
För det andra, beträffande frågan om bankavgifter, vad har gensvaret från bankvärlden varit här långt?
thus (även: hereby)
The four conditions laid down in the 1999 framework directive are thus met.
Härigenom uppfylls de fyra villkor som fastställdes i ramdirektivet 1999.
if we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
om vi vill ha tillräckligt med livsmedel eftersom det bara är härigenom som vi kan ta itu med kriser,
It was thus made clear that an exclusively competitive approach does not satisfy the interests of their populations.
Härigenom stod det klart att ett rent konkurrensperspektiv inte tillfredsställer befolkningarnas intressen.
thus (även: thereby)
The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.
sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.
Thus, we would contribute to the security of passengers who use airlines' services.
sätt skulle vi öka säkerheten för flygbolagens passagerare.
European nationality thus acquires a specific and deeper meaning.
sätt får den europeiska nationaliteten en särskild och fördjupad mening.

Synonymer (engelska) till "thus":

thus

Användningsexempel för "thus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThus, we do not endorse the approximation of penal legislation in Member States.
Det innebär att vi inte stöder en harmonisering av medlemsstaternas strafflagar.
EnglishThus, this Regulation is the core anti-fraud measure in the agricultural sphere.
Denna förordning utgör därmed kärnan i bedrägeribekämpningen på jordbruksområdet.
EnglishEuropean governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.
EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.
EnglishThe Council must set priorities, thus giving true shape to the Lisbon Strategy.
Rådet måste göra prioriteringarna och därmed ge Lissabonstrategin en verklig form.
EnglishThe car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
Det bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
EnglishA report that was thus partly supported by our colleagues from the ACP parliaments.
Det var ett betänkande som delvis stöddes av våra kolleger från AVS-parlamenten.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
EnglishThe situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.
På det här viset kan situationen anpassas till motorcyklarnas faktiska kördynamik.
EnglishThe multifunctionality of the rural regions can thus be strengthened and increased.
Därigenom kan landsbygdens mångfald förstärkas och användas på ett vidgat sätt.
EnglishThus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
EnglishThe first principle is the identification of corridors and thus of the network.
Den första principen är fastställandet av korridorer och därmed av nätverket.
EnglishThus, on 3 July, eight Christians were arrested in Xinjiang during a service.
Exempelvis arresterades åtta kristna i Xinjiang den 3 juli under en gudstjänst.
EnglishThe Council has thus implemented the provisions discussed at the meeting of 24 July.
Rådet har därmed genomfört de bestämmelser som togs upp vid samrådet den 24 juli.
EnglishThe steps taken thus far have, owing to the basis of the agreement, been modest.
De steg som hittills tagits har beroende på avtalsbasis varit anspråkslösa.
EnglishToday we are close to the adoption of this package and thus to achieving this goal.
I dag närmar vi oss stunden då vi kan anta detta paket och därmed uppnå målet.
EnglishThus I once again welcome the changes that have been made regarding this fund.
Jag vill än en gång välkomna de ändringar som har gjorts när det gäller denna fond.
EnglishThus the Black Sea will become a new coastline for an enlarged and unified Europe.
Därmed kommer Svarta havet att bli en ny kustlinje för ett utvidgat och enat Europa.
EnglishThe motto chosen by the Hungarian Presidency is thus a very appropriate and good one.
Det motto som det ungerska ordförandeskapet har valt är väldigt lämpligt och bra.
EnglishIt thus contributes to the easier and smoother movement of citizens within the Union.
Det bidrar därmed till att göra medborgarnas rörlighet smidigare och lättare i EU.
EnglishThus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
EU har exklusiv extern behörighet när det gäller den gemensamma viseringspolitiken.