Så här skriver du ett CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "thus"

 

"thus" svensk översättning

Resultat: 1-29 av 2258

thus {adverb}

thus {adv.} (även: so, that, then, this)

{adv.}

Only thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.

Bara på vis kan vi garantera den europeiska jordbruksmodellens fortbestånd.

The result would thus match the existing practice in the horizontal directives.

skulle slutresultatet även motsvara linjen i de horisontala direktiven.

The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.

sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.

It is thus important for us to influence this report as much as possible.

Det är således viktigt att vi påverkar detta betänkande mycket som möjligt.

He thus saw no reason for concessions until such time as weapons had been surrendered.

Därför såg han inte något utrymme för eftergifter länge vapnen inte hade återlämnats.

thus {adv.} (även: consequently, then, therefore, so)

alltså {adv.}

Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.

År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.

Thus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.

Kategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.

We have thus checked, and unfortunately your group only allocated you two minutes.

Vi har alltså kontrollerat, och tyvärr har er grupp endast givit er två minuter.

I am thus in favour of free legal assistance to women who are victims of violence.

Jag är alltså för kostnadsfri rättshjälp för kvinnor som faller offer för våld.

This patent thus opens the way for designer humans, for custom-made human beings.

Det här patentet öppnar alltså dörren för designade, skräddarsydda människor.

thus {adv.} (även: consequently, accordingly, therefore, hence)

därför {adv.}

The report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.

I betänkandet föreslås att detta ska ändras och därför röstar vi för betänkandet.

Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.

Låt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.

Thus one of my concerns is the enormous confidence we have in ourselves in Europe.

En av mina farhågor är därför den enorma tilltro vi har till oss själva i Europa.

We thus need an openness that ensures that Europe can be a world-beating economy.

Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.

This is an exceptional situation and thus exceptional responses are required.

Detta är en exceptionell situation och därför krävs det exceptionella åtgärder.

thus {adv.} (även: accordingly, therefore)

således {adv.}

Cooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.

Samarbetet med länder utanför Europa håller således på att bli särskilt viktigt.

This report, despite its author’s opinion, is thus symptomatic of this phenomenon.

Betänkandet är således, vad författaren än må säga, symtomatiskt för detta fenomen.

This report, despite its author’ s opinion, is thus symptomatic of this phenomenon.

Betänkandet är således, vad författaren än må säga, symtomatiskt för detta fenomen.

Thus, every Member State has to find independent methods for solving the situation.

Således måste varje medlemsstat hitta egna metoder för att lösa situationen.

It is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.

I själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.

thus {adv.} (även: this)

så här {adv.}

Thus, as you begin the Presidency, how do you evaluate this project?

Därför undrar jag hur ni här i början av ert ordförandeskap bedömer detta projekt.

It has always been thus and will continue to be so in the future.

har det alltid varit, och så kommer det att fortsätta vara.

Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.

här långt har stor uppmärksamhet ägnats åt banksektorn.

Secondly, on the question of banking charges, what has been the response of the banking community thus far?

För det andra, beträffande frågan om bankavgifter, vad har gensvaret från bankvärlden varit här långt?

Thus, preparations are not being stepped up, and in the globalising world we too will have to pay for that before long.

här förstärker man inte beredskapen, och i en allt mer globaliserad värld drabbar det förr eller senare även oss.

thus {adv.} (även: consequently, accordingly, therefore)

Thus, we are debating important matters which should have been resolved long ago.

Vi diskuterar följaktligen viktiga frågor som borde ha lösts för länge sedan.

Fathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.

Mammor och pappor är följaktligen ”förskoleverksamhetens jämbördiga partner”.

I thus voted in favour of Parliament's resolution, as it supports the idea that:

Följaktligen röstade jag för parlamentets resolution, eftersom den stöder tanken att

Thus, issues far beyond the actual content of the petition have been raised.

Följaktligen har frågor långt bortom den ursprungliga framställningen bringats i dagen.

Those effects must therefore be minimised and the strain on the soil thus reduced.

Dessa effekter måste därför minimeras och påfrestningen på marken följaktligen minskas.

thus {adv.} (även: so)

sålunda {adv.}

A general improvement in the situation can thus be expected within the next few years.

En allmän förbättring av situationen kan sålunda förväntas inom de närmaste åren.

Thus, of necessity, things are moving towards the conciliation procedure.

Sålunda har omständigheterna ovillkorligen lett till ett förlikningsförfarande.

Thus, a need for appropriate analytical methods of control will have to be considered.

Man måste sålunda bedöma behovet av lämpliga analytiska kontrollmetoder.

Thus, we recommend greater stringency when the economic climate is good.

Sålunda rekommenderar vi ökad åtstramning när den ekonomiska situationen är god.

Thus, in France and Italy, we have a commitment to reduce working hours.

I Frankrike och Italien har man sålunda inlett processen med arbetstidsförkortning.

thus {adv.} (även: hereby)

härigenom {adv.}

The four conditions laid down in the 1999 framework directive are thus met.

Härigenom uppfylls de fyra villkor som fastställdes i ramdirektivet 1999.

if we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;

om vi vill ha tillräckligt med livsmedel eftersom det bara är härigenom som vi kan ta itu med kriser,

It was thus made clear that an exclusively competitive approach does not satisfy the interests of their populations.

Härigenom stod det klart att ett rent konkurrensperspektiv inte tillfredsställer befolkningarnas intressen.

A quantified objective to be obtained by the system is thus guaranteed, and the risk of over-allocation avoided.

Härigenom garanteras att man genom detta system uppnår ett kvantitativt mål och undviker risken för att alltför många utsläppsrätter utfärdas.

This would ensure more stable employment in the Azores and thus overcome the economic disadvantages that exist due to the islands' location.

Härigenom kan man försäkra sig om stabilare sysselsättning på Azorerna och övervinna de ekonomiska nackdelar som följer av öns geografiska läge.

thus {adv.} (även: thereby)

The legislative proposals thus also clearly come under the codecision procedure.

sätt faller lagförslagen även klart under medbeslutandeförfarandet.

We can thus refine the quota system and make the destruction of new vessels unnecessary.

sätt kan man förfina systemet med kvoter och förhindra upphuggning av nya båtar.

This supports the emancipation of women, thus aiding the development of poor countries.

Detta främjar kvinnors frigörelse och bidrar sätt till fattiga länders utveckling.

It could thus establish the basis for a global EU policy on this region.

Det kan sätt utgöra grunden för en heltäckande EU-politik i regionen.

The national associations will thus have a few extra tickets available to them.

De nationella förbunden kommer sätt att ha lite fler biljetter till sitt förfogande.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "thus":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "thus" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "thus" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Thus, we do not endorse the approximation of penal legislation in Member States.

Det innebär att vi inte stöder en harmonisering av medlemsstaternas strafflagar.

Thus, this Regulation is the core anti-fraud measure in the agricultural sphere.

Denna förordning utgör därmed kärnan i bedrägeribekämpningen på jordbruksområdet.

European governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.

EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.

Thus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:

Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.

The Council must set priorities, thus giving true shape to the Lisbon Strategy.

Rådet måste göra prioriteringarna och därmed ge Lissabonstrategin en verklig form.

The situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.

På det här viset kan situationen anpassas till motorcyklarnas faktiska kördynamik.

The situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.

Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.

The multifunctionality of the rural regions can thus be strengthened and increased.

Därigenom kan landsbygdens mångfald förstärkas och användas på ett vidgat sätt.

A report that was thus partly supported by our colleagues from the ACP parliaments.

Det var ett betänkande som delvis stöddes av våra kolleger från AVS-parlamenten.

Today we are close to the adoption of this package and thus to achieving this goal.

I dag närmar vi oss stunden då vi kan anta detta paket och därmed uppnå målet.

The first principle is the identification of corridors and thus of the network.

Den första principen är fastställandet av korridorer och därmed av nätverket.

Thus I once again welcome the changes that have been made regarding this fund.

Jag vill än en gång välkomna de ändringar som har gjorts när det gäller denna fond.

Thus, on 3 July, eight Christians were arrested in Xinjiang during a service.

Exempelvis arresterades åtta kristna i Xinjiang den 3 juli under en gudstjänst.

The car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.

Det bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.

Thus, the traditional secrecy of the sound telephone is now truly crumbling.

Därvid är sekretessen i det traditionella telefonsamtalet på väg att brytas.

The Council has thus implemented the provisions discussed at the meeting of 24 July.

Rådet har därmed genomfört de bestämmelser som togs upp vid samrådet den 24 juli.

Thus the Black Sea will become a new coastline for an enlarged and unified Europe.

Därmed kommer Svarta havet att bli en ny kustlinje för ett utvidgat och enat Europa.

However we have not, thus far, received such a proposal for the agricultural sector.

Hittills har vi emellertid inte mottagit något sådant förslag för jordbruksnäringen.

One of my lifelong personal goals in the area of healthcare has thus been fulfilled.

Ett av mina livslånga personliga mål på sjukvårdsområdet har därmed uppnåtts.

Thus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.

EU har exklusiv extern behörighet när det gäller den gemensamma viseringspolitiken.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "thus" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

thump · thumping · thunder · thunderhead · thundering · thunderous · thunderstorm · thunderstruck · thundery · Thursday · thus · Thutmose · thy · thyme · thymus · thyrocalcitonin · thyroid · thyself · Ti · tiara · Tibet

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.