Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Engelsk-svensk översättning av "sufficient"

 

"sufficient" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 2057

sufficient {adjektiv}

sufficient {adj.}

tillräcklig {adj.} [form.]

They also improve maternal health when combined with sufficient sex education.

De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.

This can only be achieved by sufficient levels of investment in each Member State.

Detta kan bara åstadkommas genom tillräcklig finansiering i varje medlemsstat.

And we will do all of this with sufficient majorities to continue moving forward.

Och vi kommer att göra allt detta med tillräcklig majoritet för att gå vidare.

We had disagreements over Iraq because of a lack of sufficient political will.

Vi var oense om Irakfrågan på grund av att vi saknade tillräcklig politisk vilja.

I believe the transitional period of two years for barometers is quite sufficient.

Jag anser att övergångsperioden på två år för barometrar är fullt tillräcklig.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "sufficient" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "sufficient" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.

Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.

This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.

Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.

The EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.

Enbart EU under en andra åtagandeperiod är varken tillräckligt eller trovärdigt.

Further, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.

Vidare har man i några kommentarer låtit förstå att bidraget inte är tillräckligt.

It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.

Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.

The second is that the amount available from these funds is not always sufficient.

Den andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.

It is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.

Det påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.

Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.

Inbilla er inte att en svag samordning av nationalekonomiska strategier räcker.

The level of global food production today is already sufficient to feed everyone.

Den globala livsmedelsproduktionen är i dag så omfattande att den kan livnära alla.

There are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.

Det finns alltså tillräckligt med anledningar till detta initiativbetänkande.

Turning to whether what we have put forward is too ambitious or is not sufficient.

Är då de förslag vi har lagt fram alltför ambitiösa eller inte ambitiösa nog?

Amending a directive to solve the problem posed by these rulings is not sufficient.

Att ändra ett direktiv för att lösa det problem som domarna skapat räcker inte.

Has sufficient work been done on trust between human beings in those thirty years?

Har förtroendet mellan människorna byggts upp tillräckligt under dessa 30 år?

At the same time Parliament has secured sufficient funding for its priorities.

Samtidigt har parlamentet säkrat tillräckliga anslag för sina prioriteringar.

But will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?

Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?

Article 230(4) of the Treaty already provides for this and is therefore sufficient.

I artikel 230.4 i fördraget föreskrivs detta redan och det är därför tillräckligt.

I believe that there are sufficient safeguards in place to protect all interests.

Jag anser att det finns tillräckliga garantier för att skydda alla intressen.

We might consider this option if sufficient and substantial progress is made.

Vi kanske kan överväga detta alternativ om vi gör tillräckligt långtgående framsteg.

There must therefore be sufficient budget resources for the whole of this process.

Därför måste det finnas tillräckligt med budgetmedel för hela denna process.

However, for the least developed countries, market access is not sufficient.

För de minst utvecklade länderna räcker det dock inte endast med marknadstillträde.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

suddenly · Sudeten · Sudetenland · Sudetes · suds · suede · suet · sufferer · suffering · sufficiency · sufficient · sufficiently · suffixes · suffocatingly · suffocation · suffrage · suffragette · Sufism · sugar · sugarless · suggested

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.