Engelsk-svensk översättning av "sufficient"

EN sufficient Svensk översättning

EN sufficient
volume_up
{adjektiv}

sufficient
volume_up
tillräcklig {adj.} [form.]
The compromise on a stricter version of the category ‘sufficient’ is to be welcomed.
Kompromissen om en strängare version av kategorin ”tillräcklig” bör välkomnas.
This is a very important and necessary measure, but it is not sufficient.
Åtgärden är som sagt mycket viktig och nödvändig - den är dock inte tillräcklig.
They also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.

Användningsexempel för "sufficient" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
Enbart EU under en andra åtagandeperiod är varken tillräckligt eller trovärdigt.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
EnglishFurther, several comments have implied that the level of aid is not sufficient.
Vidare har man i några kommentarer låtit förstå att bidraget inte är tillräckligt.
EnglishThe second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
Den andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.
EnglishDo not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
Inbilla er inte att en svag samordning av nationalekonomiska strategier räcker.
EnglishThe level of global food production today is already sufficient to feed everyone.
Den globala livsmedelsproduktionen är i dag så omfattande att den kan livnära alla.
EnglishThere are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
Det finns alltså tillräckligt med anledningar till detta initiativbetänkande.
EnglishWe have heard from two speakers on this item and I think that is sufficient.
Vi har hört två talare yttra sig i denna fråga och det tror jag är tillräckligt.
EnglishAmending a directive to solve the problem posed by these rulings is not sufficient.
Att ändra ett direktiv för att lösa det problem som domarna skapat räcker inte.
EnglishIt is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Det påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Det krävs emellertid tillräckligt med tid för att dessa åtgärder ska vidtas.
EnglishIt would seem that there is now a sufficient number who desire a compromise.
Det förefaller som om det nu finns tillräckligt många som vill ha en kompromiss.
EnglishArticle 230(4) of the Treaty already provides for this and is therefore sufficient.
I artikel 230.4 i fördraget föreskrivs detta redan och det är därför tillräckligt.
EnglishIt is what philosophers would call a necessary but not sufficient condition.
Den är vad filosoferna skulle kalla ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor.
EnglishHas sufficient work been done on trust between human beings in those thirty years?
Har förtroendet mellan människorna byggts upp tillräckligt under dessa 30 år?
EnglishTurning to whether what we have put forward is too ambitious or is not sufficient.
Är då de förslag vi har lagt fram alltför ambitiösa eller inte ambitiösa nog?
EnglishWe are not self-sufficient in fish in the Union, only 50 % self-sufficient.
Vi är inte självförsörjande när det gäller fisk i unionen, bara till 50 procent.
EnglishIt is not sufficient to let people into the EU, because what is to happen then?
Att bara släppa in folk i EU är inte tillräckligt, för vad ska hända sedan?