Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "subservient"

 

"subservient" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 23

subservient {adjektiv}

subservient {adj.} (även: humble, obsequious)

underdånig {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "subservient":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "subservient" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The conductor was an official, the customer was not - he was subservient.

Konduktören var en tjänsteman och det var inte kunden - han var underordnad.

Prime Minister Erdoğan, are you a real man or a subservient coward?

Premiärminister Recep Tayyip Erdoğan, är du en riktig man eller en undergiven ynkrygg?

A whole series of measures is being taken to make the state media subservient to the ruling elite.

En hel serie av åtgärder vidtas för att de statliga medierna ska underordnas den styrande eliten.

National interests are made totally subservient to what is perceived to be the EU’s overall interest.

Nationella intressen blir fullständigt underordnade det som anses ligga i EU:s allmänna intresse.

National interests are made totally subservient to what is perceived to be the EU ’ s overall interest.

Nationella intressen blir fullständigt underordnade det som anses ligga i EU: s allmänna intresse.

The new parliament will therefore once again be composed of people subservient to Europe's last dictator.

Det nya parlamentet kommer därför återigen att bestå av personer som är underställda Europas sista diktator.

More peoples loyal and subservient to Rome.

Flera människor som var lojala mot Rom.

In practice, the major powers are gradually imposing their control, with the other governments playing a subservient role.

I praktiken tar de större makterna över kontrollen medan de andra regeringarna spelar en undergiven roll.

It does not address the main concern which is to ensure that Europe has a strong defence and cooperates with NATO, but is not subservient to it.

Det tar inte upp huvudfrågan, att se till att EU har ett starkt försvar och samarbetar med Nato utan att vara underordnat Nato.

The question is whether it will be adhered to by the sector's controlling economic groups, which Community policies are increasingly subservient to.

Frågan är huruvida branschens dominerande ekonomiska grupper, vars intressen i allt högre grad gynnas av gemenskapspolitiken, ansluter sig till den.

They believed that maintaining an alliance with a foreign regime or rather, remaining subservient to it, took precedence over the will of the people.

De ansåg att alliansen med en utländsk regim, eller snarare underordnandet under den, var viktigare än folkets vilja.

We should not be seen as an enemy of the Council and the Commission, nor as a subservient body, but as a willing and equal partner to them.

Vi borde inte ses som en fiende av rådet och kommissionen, inte heller som ett underordnat organ, utan som en beredvillig och jämställd partner till dem.

The report also declares the CFP to be the dominant policy in the EU, with environment and development policies being subservient to it.

I betänkandet framhålls även den gemensamma fiskeripolitiken som den dominerande politiken i EU, medan miljö- och utvecklingspolitiken underordnas denna.

We must never agree to this covert means of undermining UK farmers and placing them in a position so subservient to the rest of the European Union.

Vi får aldrig gå med på denna förtäckta metod att undergräva de brittiska jordbrukarnas ställning och göra dem så underordnade i förhållande till resten av EU.

The first is based on pure self-interest, on attempts to make the environment subservient to the economic and military demands developed within the European Union.

Den första grundas på rent egenintresse, på försök att låta miljön stå tillbaka för de ekonomiska och militära krav som utvecklats inom EU.

In other words, essentially keeping it subservient to the same policies that caused the profound crisis that the workers and peoples of Europe are currently facing.

Med andra ord i huvudsak anpassa budgeten till samma politik som orsakade den djupa kris som Europas arbetare och folk för närvarande står inför.

The Ukrainian people reject the Belarussian model, which is a source of shame for Europe, and also the variant of democracy that is subservient to the President of Russia.

Det ukrainska folket förkastar den vitryska modellen, som är en skam för Europa, och också den variant av demokrati som är underställd Rysslands president.

It is utterly ironic that the European Union institutions are basically in the process of becoming a subservient lapdog to globalisation without restriction or conscience.

Det är totalt paradoxalt att Europeiska unionens institutioner är i färd med att i grund och botten bli den oförfärade och samvetslösa globaliseringens eftergivna medhjälpare.

I would like to challenge Portugal to deliver proof to the contrary, by making commercial interests subservient to human rights, to which so much lip service is being paid.

Jag skulle här vilja utmana Portugal till att bevisa motsatsen, genom att låta ekonomiska intressen underordnas de mänskliga rättigheter som man stöder i ord men inte i handling.

In short, while not seeking global domination, the countries of Europe certainly have a role to play in the world. Their role is far from being a servile or subservient one however.

Kort sagt har européerna helt enkelt en roll att spela i världen, utan att utge sig för att dominera den, men också bortom all underkastelse eller något som helst underdånighetsförhållande.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.