Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Engelsk-svensk översättning av "to strive"

 

"to strive" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 376

to strive {verb}

sträva [strävade|har strävat] (anstränga sig, sträva efter) {vb}

Amongst other issues, the Union must strive to ensure energy security for Europe.

Unionen måste bland annat sträva efter att garantera en energitrygghet för Europa.

To this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.

Därför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.

We should also strive to ensure that India is better represented at the IMF.

Vi bör också sträva efter att se till att Indien får fler företrädare i IMF.

We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.

Vi skall dessutom inte sträva efter mer utan bättre genomtänkt lagstiftning.

This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.

Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
bemöda sig (anstränga sig, sträva efter) {vb}

This is one of the Commission's priorities for 2008 and in this regard it will strive for close collaboration with Parliament and the Council.

Det här är en av kommissionens prioriteringar för 2008 och i detta avseende kommer kommissionen att bemöda sig om ett nära samarbete med parlamentet och rådet.

Mr President, the European Union - and Parliament within it, of course - must strive to avoid a new conflict in an area which is already troubled enough.

Herr talman, Europeiska unionen - och alltså även parlamentet - måste bemöda sig om att undvika en ny konflikt i ett område som redan i sig är ganska konfliktfyllt.

Overall, food aid provided in the form of grants will represent not less than 80% of a member' s contributions and members will strive to raise this percentage even higher.

Totalt sett måste minst 80 procent av livsmedelsbiståndet lämnas i form av sådana gåvor, och medlemmarna skall bemöda sig om att höja denna procentsats.

Last but not least, I would like to point out that the EU should strive for the widest ratification and implementation of the Rome Statute in relations with those countries that have not yet done so.

Sist men inte minst vill jag påpeka att EU bör bemöda sig om den mest omfattande ratificeringen och tillämpningen av Romstadgan i relationerna med de länder som ännu inte gjort detta.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "strive":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "to strive" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to strive" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.

Vi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.

Together we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.

Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.

All people of good will strive for peace and conciliation between all nations.

Alla välmenande människor strävar efter fred och förlikning mellan alla nationer.

The Union will have to strive hard to combat transnational criminal networks.

EU måste satsa mycket hårt för att bekämpa de transnationella kriminella nätverken.

It is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.

Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.

EU policy should strive to improve the situation of the country and its people.

EU:s politik bör syfta till att förbättra situationen för landet och dess invånare.

This is unattainable at present for certain reasons, but we should strive towards it.

Detta är av vissa anledningar ännu inte uppnåeligt i dag, men det bör eftersträvas.

Respect for other cultural values is of course very much worth striving for.

Respekten för andra kulturella värden är givetvis mycket eftersträvansvärt.

It is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.

Det visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.

All parties strove to bring the process to a successful conclusion swiftly.

Kommissionen är för ett balanserat och noggrant genomförande av den reformerade pakten.

Those who strive towards freer world trade should not impose new rules at the same time.

Min grupp anser det helt oacceptabelt att detta skulle göras utan att villkor ställs.

They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.

De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.

But striving for maximum profit can also derail sustainable development.

Men en strävan efter vinstmaximering kan också upplösa en hållbar utveckling.

We must also strive to achieve a fairer system of trade with third-world countries.

Vi måste också eftersträva ett mer rättvist handelssystem med länderna i tredje världen.

In general, I agree that we should strive for maximum transparency in these processes.

Generellt håller jag med om att vi bör eftersträva maximal öppenhet i dessa förfaranden.

Those who strive towards freer world trade should not impose new rules at the same time.

De som strävar efter en friare världshandel bör inte samtidigt införa nya regler.

Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.

Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.

I am very committed to this, and we must strive to achieve it together.

Jag är mycket engagerad i detta, och vi måste kämpa för att uppnå det tillsammans.

The citizens ' Europe we are striving for must establish such recourse.

Det medborgarnas Europa, som eftersträvas, måste skapa sådana möjligheter.

We can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it.

Vi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta på att bemästra den.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.