Engelsk-svensk översättning av "to strive"

EN to strive Svensk översättning

to strive {vb}

EN to strive
volume_up
[strove|striven] {verb}

to strive
volume_up
sträva [strävade|har strävat] {vb} (anstränga sig, sträva efter)
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
Europaparlamentet bör förstås sträva efter ypperlig lagstiftning.
This is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
There is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Dessutom måste Turkiet sträva efter goda relationer med sina grannar.
to strive
volume_up
bemöda sig {vb} (anstränga sig, sträva efter)
This is one of the Commission's priorities for 2008 and in this regard it will strive for close collaboration with Parliament and the Council.
Det här är en av kommissionens prioriteringar för 2008 och i detta avseende kommer kommissionen att bemöda sig om ett nära samarbete med parlamentet och rådet.
Mr President, the European Union - and Parliament within it, of course - must strive to avoid a new conflict in an area which is already troubled enough.
Herr talman, Europeiska unionen - och alltså även parlamentet - måste bemöda sig om att undvika en ny konflikt i ett område som redan i sig är ganska konfliktfyllt.
Overall, food aid provided in the form of grants will represent not less than 80% of a member' s contributions and members will strive to raise this percentage even higher.
Totalt sett måste minst 80 procent av livsmedelsbiståndet lämnas i form av sådana gåvor, och medlemmarna skall bemöda sig om att höja denna procentsats.

Användningsexempel för "to strive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.
Vi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Det är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.
EnglishEU policy should strive to improve the situation of the country and its people.
EU:s politik bör syfta till att förbättra situationen för landet och dess invånare.
EnglishThe Union will have to strive hard to combat transnational criminal networks.
EU måste satsa mycket hårt för att bekämpa de transnationella kriminella nätverken.
EnglishIt is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
Det visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.
EnglishThis is unattainable at present for certain reasons, but we should strive towards it.
Detta är av vissa anledningar ännu inte uppnåeligt i dag, men det bör eftersträvas.
EnglishWe can no longer prevent it, but we can hope and strive to control it.
Vi kan inte längre stoppa den, men vi kan hoppas och arbeta på att bemästra den.
EnglishOne could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
Man kan fråga sig exakt vilken uppgörelse EU ska eftersträva i Durban.
EnglishWe must also strive to achieve a fairer system of trade with third-world countries.
Vi måste också eftersträva ett mer rättvist handelssystem med länderna i tredje världen.
EnglishI am very committed to this, and we must strive to achieve it together.
Jag är mycket engagerad i detta, och vi måste kämpa för att uppnå det tillsammans.
EnglishThose who strive towards freer world trade should not impose new rules at the same time.
Min grupp anser det helt oacceptabelt att detta skulle göras utan att villkor ställs.
EnglishIn other words, we must stand shoulder to shoulder as equal partners and strive for success.
Detta innebär att vi som likvärdiga partner gemensamt kämpar för våra framgångar.
EnglishIn general, I agree that we should strive for maximum transparency in these processes.
Generellt håller jag med om att vi bör eftersträva maximal öppenhet i dessa förfaranden.
EnglishWomen, journalists, national and religious minorities all strive for their rights.
Kvinnor, journalister, nationella och religiösa minoriteter kämpar alla för sina rättigheter.
EnglishWe must strive to achieve the best results regarding these grey areas.
Vi måste försöka få bästa möjliga resultat när det gäller dessa gråzoner.
EnglishThirdly, we must strive manfully - or perhaps womanfully - to see that new obstacles do not arise.
För det tredje måste vi förebygga nya skiljelinjer så långt det bara är möjligt.
EnglishFirstly, we must strive for closer coordination of economic policies.
Till att börja med måste vi verka för en bättre samordning av den ekonomiska politiken.
EnglishWe should therefore strive to ensure a steady increase in the quality of services in this area.
Därför bör vi ständigt försöka skapa bättre kvalitet i tjänsterna inom detta område.
EnglishA holistic health definition is to strive for all of the people.
En holistisk hälsodefinition är att eftersträva i allt arbete med människor.