Search for the most beautiful word
solid body
jumbled

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "starvation"

 

"starvation" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 65

starvation {substantiv}

starvation {substantiv} (även: famine)

svält {utr.}

Most deaths occurred after horrific acts of torture, massacre and starvation.

De flesta dödsfallen inträffade efter fruktansvärd tortyr, massakrer och svält.

When you end that count, 80 people in the world will have died of starvation.

När ni har kommit till tio kommer 80 personer i världen att ha dött av svält.

Madam President, by the time I sit down, 16 people will have died of starvation.

(EN) Fru talman! När jag har satt mig ned har sexton människor dött av svält.

Approximately one billion people are in danger of dying from starvation or lack of water.

Ungefär en miljard människor löper risk att dö av svält eller brist på vatten.

in writing. - (SV) It is important that we combat and alleviate starvation.

skriftlig. - Det är viktigt att vi motverkar och lindrar svält.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "starvation":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "starvation" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

For the workers, however, there are starvation wages and permanent austerity.

För arbetarna är det emellertid svältlöner och ständiga åtstramningar som gäller.

(PL) Madam President, today it is hard for us to imagine what mass starvation means.

(PL) Fru talman! Det är i dag svårt att föreställa sig vad massvält innebär.

Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.

Halva befolkningen kommer att överleva på grund av stöd utifrån eller svälta ihjäl.

I couldn't understand the starvation, the destruction, the killing of innocent people.

Jag kunde inte förstå hungersnöden, förstörelsen, dödandet av oskyldiga människor.

To see 400 000 people once again near starvation, it gets me, it gets everyone.

Därför berör det mig att se 400 000 människor hotas av svältdöden, men det berör alla.

One hundred thousand families and twelve million cattle are on the brink of starvation.

Hundratusen familjer och tolv miljoner boskapsdjur riskerar att svälta ihjäl.

Climatic conditions and natural disasters play but a marginal part in mass starvation.

Klimat och naturkatastrofer är bara marginella orsaker till de stora svältkatastroferna.

We now know about countless innocent humans who were condemned to die slowly of starvation.

Numera vet vi att otaliga oskyldiga dömdes att dö en långsam svältdöd.

Bonuses for starvation wages and environmental pollution? That is ironic to say the least!

Premier för hungerlöner och miljöförstöring, det är mer än cyniskt!

I hope that several hundred thousand people in southern Sudan can now be saved from starvation.

Jag hoppas att några hundratusentals människor i södra Sudan nu kan räddas undan hungersnöden.

This may well destabilise the country, increase starvation and negate the progress made.

Det kan mycket väl destabilisera landet, öka svälten och omintetgöra de framsteg som har gjorts.

Baby girls also die through deliberate neglect and starvation.

Flickebarn dör också på grund av medveten vanvård eller utsvältning.

Some 7.2 million Zimbabweans, more than half the population, are living on the brink of starvation.

7,2 miljoner zimbabwier, mer än hälften av befolkningen, riskerar att dö av hunger.

Indeed, famine and death from starvation on a huge scale are being used as weapons of war in Sudan.

Mycket riktigt, herr talman, hungersnöd, hungersnöd i massiv skala som krigsvapen i Sudan.

It is not he who has driven his own people to starvation, but the neo-liberal development model.

Det är inte han som har drivit sitt eget folk i hungersnöd, utan den nyliberala utvecklingsmodellen.

Fourthly, there should never be starvation ever again - either for political or for economic reasons.

För det fjärde borde det aldrig mer förekomma hungersnöd - varken av politiska eller ekonomiska skäl.

As a result of this, more people died in a single country than currently die of starvation worldwide.

Det ledde till att fler människor dog i ett enda land, än vad det för tillfället gör världen över.

Poverty, despair and starvation are the judges of history.

Fattigdom, förtvivlan och hunger är historiens domare.

In our energy-scarce, post-peak oil world, the alternative to reactors is mass starvation.

I en värld där det är ont om energi och oljans glanstid är förbi, är alternativet till reaktorer massvält.

We know that the oil for food programme means that the Iraqi people are being kept on the verge of starvation.

Vi vet att? Olja mot mat? -programmet innebär att det irakiska folket befinner sig på svältgränsen.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "starvation" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.