Search for the most beautiful word
vintage
degenerately

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "scholar"

 

"scholar" svensk översättning

Resultat: 1-26 av 31

scholar {substantiv}

scholar {substantiv} (även: research-worker, scientist, researcher, research scientist)

forskare {utr.}

About a decade or two ago, a wonderful scholar named Howard Gruber went back and looked at Darwin's notebooks from this period.

För en tio, tjugo år sedan, gick en beundransvärd forskare vid namn Howard Gruber tillbaka och undersökte Darwin's anteckningar från den perioden.

Mr President, I would like to welcome the Commission's proposal to set up a programme to encourage student and scholar mobility around the world.

Herr talman! Jag skulle vilja välkomna kommissionens förslag att upprätta ett program som uppmuntrar rörlighet bland studenter och forskare runtom i världen.

scholar {substantiv} (även: researcher, scientist)

scholar {substantiv}

lärd person {utr.}

Although he is a rigorous scholar recognised for being straightforward and highly competent, he has declared himself in favour of policies that are utterly unacceptable.

Även om han är en mycket lärd person och känd för att vara uppriktig och ytterst kompetent har han sagt att han ställer sig bakom politik som är helt oacceptabel.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "scholar":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "scholar" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "scholar" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Arrangements for the exchange of research results and scholars have been established with:

Arrangements for the exchange of research results and scholars have been established with:

The EU's scheme for studying abroad is named after Erasmus, a 16th century scholar.

EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.

The Graduate School is a place where linguists and literary scholars collaborate and exchange ideas.

Forskarskolan är en plats där språkvetare och litteraturforskare talar med varandra och samarbetar.

Visiting scholar at Stockholm University     (Department of Linguistics)          96.09.01 – 04.04.23 

Gästforskare vid Stockholms universitet     (Institutionen för lingvistik)          96.09.02 – 04.04.23 

Visiting scholar at Uppsala University     (FUMS, Department of Scandinavian languages)          94.10.17

Gästforskare vid Uppsala universitet     (FUMS, Nordiska språk)          94.10.17

Please feel free to read and use SPARC Author’s Addendum ((Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

Läs gärna och använd  SPARC Author´s Addendum (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

Visiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          98.08.20 – 99.06.18

Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          98.08.20 – 99.06.18

Visiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          97.01.01 – 04.02.28 

Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          97.01.01 – 04.02.28 

The graduate school is also an environment in which linguists and literary scholars, both general and specialized, meet and interact.

Forskarskolan är också en miljö där språkvetare och litteraturvetare, både allmänna och särspråkliga, möts och samverkar.

I'm sort of a scholar

En sorts student.

1.How does it intend to support scholarly research in the humanities in general and archaeological activities in particular?

1.Hur tänker kommissionen förstärka forskningen inom de humanistiska vetenskaperna i allmänhet och inom den arkeologiska verksamheten i synnerhet?

As a feminist scholar incurably informed by posthumanist ethics I want to bring the humanities and natural sciences in conversation with each other.

Speciellt vad gäller den intima relationen mellan det humana och det naturliga.

Three scholars from the Department of Civil, Environmental and Natural resources engineering were Awarded for Best PhD Thesis, Dissertation and Thesis.

Tre stipendiater från Institutionen Samhällsbyggnad och naturresurser belönades för bästa Licentiatuppsats, Doktorsavhandling och Examensarbete.

Inspired by scholarly and practical efforts to involve citizens in decisions about science, I examine the role of climate science in democratic societies.

Om vi accepterar att klimatforskningen har politiska effekter, bör den i så fall underkastas demokratiska normer?

Allow me, as a scholar of sport and a former Austrian national coach, to make my observations on European sport from a quite specific perspective.

Tillåt mig, att i min egenskap av idrottsvetenskapsman och tidigare landslagstränare från Österrike betrakta idrotten ur ett alldeles specifikt perspektiv.

Even chess and the flying of kites have been banned as un-Islamic, though there are many Islamic scholars who would contest such interpretations of the Koran.

Även schack och drakflygning har bannlysts som icke islamiska aktiviteter, även om många islamiska lärda skulle bestrida sådana tolkningar av koranen.

That idea only came into being 300 years later, and most Islamic scholars see it as the equivalent of people with wings sitting on clouds and strumming harps.

Den idén föddes först 300 år senare, och de flesta av islams lärde ser det som motsvarigheten till folk med vingar som sitter på moln och spelar harpa.

Averroës was a brilliant scholar but, at the same time, he was a symbol of failure - the result of trying to combine Greek philosophy with Islam.

Averroës var en lysande bildad person. Samtidigt är han en symbol för ett misslyckande: misslyckandet som bestod i att vilja blanda den grekiska filosofin med islam.

There is a great deal of very interesting work of a scholarly and scientific kind and there could be more if it was known that this was properly under consideration.

Det finns en stor mängd mycket intressant akademiskt och vetenskapligt material och det skulle kunna bli mer om det var känt att detta beaktades i egentlig mening.

Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, Mrs Lichtenberger, I shall reply to you in Italian because I know that you are a scholar of my mother tongue.

kommissionens vice ordförande. - (IT) Fru talman, Eva Lichtenberger!
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.