Så här skriver du ett CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "resemblance"

 

"resemblance" svensk översättning

Resultat: 1-20 av 20

resemblance {substantiv}

resemblance {substantiv} (även: kinship, similarity, assimilation, affinity)

likhet {utr.}

It bears a dangerous resemblance to the information campaign on the harmful effects of smoking.

Det har en farlig likhet med informationskampanjen om de skadliga effekterna av rökning.

I want to ask a follow-up question which bears some resemblance to the one Mr Sjöstedt asked. We both come from Sweden.

Jag vill ställa en följdfråga som har en viss likhet med den Sjöstedt ställde.

The developments in Kyrgyzstan are, in themselves, memorable; there is a striking resemblance to what we saw in Ukraine.

Utvecklingen i Kirgizistan är minnesvärd i sig och det finns en slående likhet med vad som hände i Ukraina.

resemblance {substantiv} (även: harmony, correspondence, consonance, consistency)

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "resemblance" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Any resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.

Varje jämförelse med här närvarande personer är naturligtvis tagen ur luften.

It bears little resemblance to democracy, and still less to a social Europe that is equipped to face the future.

Det liknar knappast demokrati, och än mindre ett socialt Europa som är utrustat för att möta framtiden.

Mr. Stephano bears absolutely no resemblance to Count Olaf.

Herr Stephano ser inte alls ut som Greve Olaf.

Industrial policy in the 21st century no longer bears any resemblance to what used to be called industrial policy.

2000-talets industripolitik liknar inte alls det som brukade kallas industripolitik.

The polluter has paid a small fine which never bears any resemblance to the actual clear-up costs of a site.

Förorenaren har betalat ett mindre bötesbelopp som inte på något sätt motsvarar de verkliga kostnaderna för sanering.

Today's CAP no longer bears any resemblance to the policy of forty years ago; it has been fundamentally reformed.

Dagens gemensamma jordbrukspolitik har ingenting att göra med den som fanns för 40 år sedan, den är radikalt förändrad.

Today' s CAP no longer bears any resemblance to the policy of forty years ago; it has been fundamentally reformed.

Dagens gemensamma jordbrukspolitik har ingenting att göra med den som fanns för 40 år sedan, den är radikalt förändrad.

The developments in Kyrgyzstan are, in themselves, memorable; there is a striking resemblance to what we saw in Ukraine.

Vilka initiativ som delvis syftar till att stödja utvecklingen i Kirgizistan kan vi se fram emot under de kommande åren?

I guess there is a certain family resemblance.

Jag ser att det finns vissa släktdrag.

In many cases, people end up paying a lot more than they originally expected, as the advertised fare bears little resemblance to the final cost.

Ofta får människor till slut betala mycket mer än vad de hade räknat med eftersom det angivna priset inte ens är i närheten av den slutliga kostnaden.

It bears quite a lot of resemblance to the Committee on Budgets' proposal, and it is an amount I would assess as defensible from a budgeting point of view.

Detta påminner ganska mycket om budgetutskottets förslag och är ett belopp jag skulle bedöma som försvarbart från en budgetsynpunkt.

It bears quite a lot of resemblance to the Committee on Budgets ' proposal, and it is an amount I would assess as defensible from a budgeting point of view.

Detta påminner ganska mycket om budgetutskottets förslag och är ett belopp jag skulle bedöma som försvarbart från en budgetsynpunkt.

The Estonian language is closely related to Finnish, but bears no resemblance to the languages of the other Baltic republics, Latvia and Lithuania, or to Russian.

Estniska är nära släkt med finska, men det liknar inte alls språken i de andra baltiska länderna Lettland och Litauen, och inte heller ryska.

Mr Lange was, however, luckier than Mr Schulz, because the film was a remake of ‘Gone with the Wind’, because of the resemblance between Mr Lange and Clark Gable.

Lange hade dock större tur än Schulz, för det rörde sig nu om en nyinspelning av ”Borta med vinden”, på grund av likheten mellan Bernd Lange och Clark Gable.

Prime Minister Blair, who leaves 10 Downing Street today, maintains that the draft reform Treaty bears little resemblance to the constitutional text that preceded it.

Premiärminister Blair, som lämnar 10 Downing Street i dag, hävdar att förslaget till reformfördrag inte har några större likheter med den konstitutionstext som föregick det.

The work done by the EU technocrats over a period of years, aimed at realising the ideology of freedom, security and justice, has proved to bear a striking resemblance to the Tower of Babel.

Det arbete som EU:s teknokrater utfört under en rad år och som syftar till att förvekliga ideologin frihet, säkerhet och rättvisa har visat sig ha slående likheter med Babels torn.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.