Engelsk-svensk översättning av "request"

EN request Svensk översättning

request {substantiv}

EN request
volume_up
{substantiv}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

request (även: claim, suit)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
Request for consultation of the Committee of the Regions - Citizens initiative (vote)
Begäran om samråd med Regionkommittén - Medborgarinitiativ (omröstning)
request (även: desire, desiderata)
The Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
Mr Swoboda, I willingly take note of your statement and your request.
Jag noterar gärna ert uttalande och ert önskemål.
Policies vary by seller, so they may or may not be able to accommodate your request.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla dina önskemål.
request (även: pleasure, wish)
I would specifically request that this should be done if at all possible.
Det är denna ledamots uttryckliga önskan att det skall rättas till, om det går.
Perhaps certain Members could comply with that request.
Kanske skulle vissa ledamöter kunna rätta sig efter denna önskan.
I think that in this respect, you have fulfilled their request.
Jag tycker att du har uppfyllt deras önskan därvidlag.
request (även: appeal, exhortation, invitation, order)
As far as the Green group is concerned, such a general request is unacceptable.
En sådan generell uppmaning är enligt V-gruppen inte acceptabel.
I therefore have a practical request to make to the Presidency and the Commission.
Därför vill jag ge ordförandeskapet och kommissionen en konkret uppmaning.
I should like to address this request jointly to Parliament and to the Commission.
Jag vill rikta denna uppmaning till både parlamentet och kommissionen.
request
We may request them in the light of public opinion.
Vi kan låta efterfrågan på dem styras av den allmänna opinionen.
We request firmer integrated actions against trafficking networks, as well as concerted actions to discourage the demand for prostitution.
Vi kräver fullt integrerade åtgärder mot människohandelsnätverk liksom samordnade åtgärder för att avskräcka efterfrågan på prostitution.
What action has the Commission taken in response to the request made by Parliament in the Andria report for a study on the cost of and demand for housing?
Vad har kommissionen gjort för att uppfylla parlamentets krav i Andria-betänkandet på att en kartläggning av boendekostnader och efterfrågan på bostäder ska göras?
request (även: application)
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
En anmodan om bevisupptagning bör normalt genomföras snabbt.
Therefore I would appeal to Members to vote against this request.
Jag uppmanar därför ledamöterna att rösta emot denna anmodan.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Det är mer än hälften av den ursprungliga anmodan för administrativa kostnader på 5,2 procent.
request (även: appeal, petition, plea, solicitation)
volume_up
bön {utr.}
Mr President, I have a request; every member has a very precise timetable.
Jag har en bön till er. Varje ledamot har en mycket exakt tidsplanering.
Madam President, I wish to put a request to you and the House.
Låt mig rikta en bön till er och till kammaren.
So my first request to you, Commissioner, is to speed up all the individual proposals.
Därför, herr kommissionär, skulle min första bön till er vara att påskynda alla de enskilda förslagen.
request (även: petition)
My request to the Commission therefore comprises three points.
Därför omfattar min hemställan till kommissionen tre punkter.
Madam President, we submitted a request yesterday to vote on the Hautala report first.
Vi lade i går fram en hemställan om att först kunna rösta om Hautala-betänkandet.
Mr van Dam has the floor to present this request.
request (även: suit)
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Jag har ett råd och en anhållan - skicka din första representant till Cypern.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
Ni har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
Mr Manzella, I will put your request to the President.
Käre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
request

2. näringsliv

request (även: petition)
volume_up
begäran {utr.} [näring.]
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
Request for consultation of the Committee of the Regions - Citizens initiative (vote)
Begäran om samråd med Regionkommittén - Medborgarinitiativ (omröstning)
request (även: call, claim, demand)
volume_up
yrkande {neut.} [näring.]
There was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Det fanns ett yrkande från vår grupp om separat omröstning om de sista orden.
I have received a request from the PPE Group for a referral to committee.
Jag har mottagit ett yrkande om återförvisning till utskottet av PPE-gruppen.
However, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
Jag skall dock överlåta åt kammaren att besluta i anledning av ert yrkande.
request (även: call, claim, demand)
volume_up
anfordran {utr.} [näring.]

Synonymer (engelska) till "request":

request

Användningsexempel för "request" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
Jag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
English http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request
 http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request
Englishhttp://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Omröstning skall ske om Europeiska socialdemokratiska partiets grupps förslag.
EnglishThat is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
Det stämmer, herr Rübig! För närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
EnglishMrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
Fru Müller! Ni har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
EnglishLastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.
Slutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
Englishhttp://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/19/court-rejects-miliband-cia-request
EnglishThey have asked us to do this and there is no reason not to meet their request.
De har begärt det och det finns ingen anledning att inte göra dem till viljes.
EnglishWe can request the presence of the Commissioner. We cannot, however, compel it.
Vi ber att kommissionsledamotens skall vara närvarande, men vi kan inte kräva det.
EnglishMadam President, I request that this is not taken as a topical and urgent motion.
Fru talman! Jag anmodar att detta inte tas upp som en aktuell och brådskande fråga.
EnglishWe therefore request that budgetary resources be focused on the key actions in 2005.
Vi begär därför att budgetmedel koncentreras till de viktigaste åtgärderna 2005.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Detta är det korrekta sättet att hantera saker när ombudsmannen gör en förfrågan.
EnglishI hope our government and parliament will take a positive view of this request.
Jag hoppas att vår regering och riksdag förhåller sig positivt till ansökan.
EnglishMy group asked for these to be voted on separately, but I can withdraw this request.
Vår grupp har begärt en separat omröstning. Jag kan dra tillbaka detta förslag.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
EnglishWe Greens request that EU Cofinancing be redesigned to be environmentally friendly.
Vi i de Gröna kräver att EU:s medfinansiering omformas så att den blir miljövänlig.
EnglishI should like to request that the Minutes be aligned with the German language version.
Jag ber att protokollet ändras så att det överensstämmer med den tyska versionen.
EnglishThe European Ministers for Sport repeated the request to the Commission in Biarritz.
De europeiska idrottsministrarna upprepade detta krav till kommissionen i Biarritz.
EnglishThe Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
Kommissionen står beredd att beakta eventuella förfrågningar som kan inkomma.