Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "to render"

 

"to render" svensk översättning

Resultat: 1-34 av 252

to render {verb}

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to model upon, to model on, to make, to go)

We, in all events, should not render ourselves guilty of this arms supply.

Vi kan i alla fall inte göra oss skyldiga till att leverera dessa vapen.

Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.

Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.

One objective is to render the legislative procedures more appropriate.

En målsättning är att göra lagstiftningsförfarandena mer relevanta.

This would be the best service we could render the Russian people.

Det skulle vara det bästa vi kunde göra för de ryska medborgarna.

This would render the Commission a weakened body of national prejudice.

Detta skulle göra kommissionen till ett försvagat organ som kännetecknas av nationella fördomar.

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to relinquish, to park, to leave, to hand)

If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.

Om kommissionen vägrar att lämna räkenskaper, så kan svaret endast bli att inte bevilja någon ansvarsfrihet.

This will require the mobilisation of all interested parties, and I can assure you that the Commission, for its part, is fully mobilised to render its contribution without delay.

Detta kräver en mobilisering av samtliga berörda parter och jag kan lova er att kommissionen för sin del är fullt beredd att lämna sitt bidrag utan dröjsmål.

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to read, to decode, to decipher, to construe)

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to pay)

erlägga {vb}

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to reflect, to record, to transcribe)

A logical file format is a specific coherent structure for organising data in a file such that a software can read, process, present (render) and store the information.

Ett logiskt format är en specifik logisk struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt att mjukvara kan läsa, processa, presentera (återge) samt lagra informationen.

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to pronounce, to overthrow, to let go, to let fall)

to render [rendered|rendered] {vb} (även: to represent, to produce, to present, to portray)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "render":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "to render" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to render" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

But we should not render the European Authority powerless right from the outset.

Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.

Women’ s work in the reproductive sphere is unpaid and has been rendered invisible.

Kvinnors arbete i den reproduktiva sfären är både osynliggjort och obetalt.

They have collated crowd-sourced data and rendered the invisible visible.

De har samlat så kallad crowdsource information och synliggjort det osynliga.

One objective is to render the legislative procedures more appropriate.

Vi hoppas innerligt att ni i alla händelser försöker genomföra en del omflyttningar.

These informal amendments have rendered the current text redundant and obsolete.

Dessa informella förändringar har gjort den nuvarande texten föråldrad.

However, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.

Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör ", herr ordförande.

It is true that in the Convention we have constraints which render it extremely difficult.

Det är sant att vi i konventionen har begränsningar som gör det ytterst svårt.

Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.

Inte ens ni, herr kommissionsledamot, kan bortse från internationell lag.

However, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.

Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör" , herr ordförande.

They have both rendered an enormous service to the health protection of Europe's citizens.

De har båda gjort en enorm insats till skyddet av de europeiska medborgarnas hälsa.

The end of the confrontation between the two blocs had rendered NATO superfluous.

När blockkonfrontationen upphörde hade också Nato blivit överflödigt.

The success of the enlargement process renders the adoption of this report even more urgent.

Resultatet av utvidgningsprocessen gör det ännu mer angeläget att anta förslaget.

That would be unacceptable, and would render the measure pointless.

Det skulle vara oacceptabelt, det skulle vara förnedrande för institutionen.

Does the Commission genuinely approve of this refusal to render assistance to people at risk?

Accepterar kommissionen verkligen en sådan vägran att bistå utsatta människor?

Far greater steps are possible technically speaking, and Europe must render these compulsory.

Tekniskt sett är långt mer möjligt och Europa måste se till att det blir en skyldighet.

It must be rendered null and void so that the new government can become a discussion partner.

Den måste avskaffas helt och hållet så att den nya regeringen kan bli en diskussionspartner.

They will be able to render more services and then we will be back where we started.

Då kan de leverera ännu fler gentjänster och så är cirkeln sluten.

This must, as a general rule if not in all countries, be rendered more flexible.

Den skall rent allmänt, om inte i alla länder, göras mer flexibel.

Illegal fishing renders the situation impossible for all parties.

Alla riskerar att förlora, och det kommer snart inte att finnas någon fisk kvar att fiska.

The procedure renders futile attempts to monitor the numbers of sharks being caught.

Förfarandet medför att de försök som görs att kontrollera antalet fångade hajar blir fruktlösa.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.