Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "regards"

 

"regards" svensk översättning

Resultat: 1-39 av 4537

regards {substantiv}

regards {enb. plur.}

hälsningar {enb. plur.}

Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.

Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.

I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.

Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.

I am sure we all regret the fact that Mr Vecchi cannot be here, and we send our best regards to his family and hope all goes well.

Jag är säker på att vi alla beklagar att Vecchi inte kan vara här och vi skickar våra bästa hälsningar till hans familj och hoppas att allt går väl.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.

Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.

Mr President, I would also like to pass on my best regards to Mr Karlsson, thank him for his presentation and all the work he has done over the past few years.

Herr talman! Jag vill också framföra mina hälsningar till herr Karlsson och tacka honom för hans presentation och för allt hans arbete under de gångna åren.

regards {plur.} (även: respects)

avseenden {plur.}

This Constitutional Treaty is of historic importance in many regards.

Det konstitutionella fördraget är i många avseenden av historisk betydelse.

I disagree with her in many regards, but one really has to give her credit for her commitment.

Jag är oense med henne i många avseenden, men man måste verkligen berömma henne för det engagemang hon har visat.

It is still deficient in many regards.

Projektet är fortfarande bristfälligt i flera avseenden.

It will likewise need improving in many places, however, especially as regards the rights of people with disabilities.

Men även det direktivet behöver förbättras i många avseenden, i synnerhet när det gäller rättigheter för personer med funktionshinder.

It is in all those regards and I think that is what the Member has in mind clearly a much better approach than that which preceded it.

I alla dessa avseenden och jag tror att detta är vad ledamoten avsåg är detta helt klart en mycket bättre strategi än tidigare.

regards {plur.} (även: greetings, salutations, wishes)

hälsningar {plur.}

regards,

regards, (letter ending)

MVH [förk.]

regard {substantiv}

regard {substantiv} (även: respect, reference, importance, consideration)

avseende {neut.}

regard {substantiv} (även: reason, piety, importance, consideration)

hänsyn {utr.}

regard {substantiv} (även: notice, note, mind, awareness)

regard {substantiv} (även: respect)

hänseende {neut.}

regard {substantiv} (även: estimation, esteem, consideration)

aktning {utr.}

to regard {verb}

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to review, to put down, to look upon, to contemplate)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det betraktar (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to move, to cream, to concern, to appertain to)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det rör (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to reckon, to feel, to fancy, to consider)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det tycker (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to reckon, to rate, to put down, to judge)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det anser (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to register, to perceive, to feel, to discern)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det uppfattar (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to respect, to interest, to concern, to appertain to)

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det angår (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to find, to keep)

iakttaga {vb}

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det iakttager (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to come to)

beträffa {vb}

he/she/it regards (Present)

han/hon/den/det beträffar (Presens)

to regard [regarded|regarded] {vb} (även: to care, to care about, to care for, to careworn)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "regard":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "regards" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "regards" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.

Rådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.

As regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.

När det gäller handeln med tjänster ligger kommissionens förslag nu på ert bord.

We must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.

Därför måste vi vara konsekventa, både när det gäller politiken och resurserna.

I would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.

Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.

We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.

Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.

As regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.

Vad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.

The problem of scope as regards the various types of health problem still remains.

Återstår så problemet med tillämpningsområdet för olika typer av hälsoproblem.

Let me just make a few concrete comments as regards the specific recommendations.

Låt mig bara göra ett par konkreta kommentarer om de specifika rekommendationerna.

As regards the sustainability of public finances, good progress has been made.

Man har gjort stora framsteg när det gäller de offentliga finansernas hållbarhet.

We wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.

Vi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.

As regards climate change, we find information about greenhouse gas emissions.

Vad beträffar klimatförändring finner vi information om utsläpp av växthusgaser.

As regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.

När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.

As regards information, we are supplying continuous information as we receive it.

När det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.

As regards the second point, the new strategy lays down ambitious objectives.

När det gäller den andra punkten fastställs det ambitiösa mål i den nya strategin.

As regards prospectuses Parliament should follow the example set by the committee.

När det gäller prospekt bör parlamentet följa det exempel som angetts av utskottet.

Progress has been made as regards transparency and we are delighted about that.

Det har gjorts framsteg i fråga om öppenhet och insyn, vi glädjer oss åt det.

As regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.

I fråga om folkmordet på armenierna måste det ovillkorligen erkännas av Turkiet.

As regards control, we are all aware too that it is not sufficient in Europe.

När det gäller kontrollen, vet vi också alla att den i Europa inte är tillräcklig.

As regards economic and social rights, there is one success and one regret to note.

Inom området för ekonomiska och sociala rättigheter: en framgång och ett orosmoln.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

När det gäller innehållet, gillade och ogillade vi alla vissa aspekter i det.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

refusing · refutable · refutation · regal · regalia · regard · regarded · regardful · regarding · regardless · regards · regatta · regency · regeneration · regenerative · regent · regestering · reggae · regicide · regime · regimen

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.