Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "recent"

 

"recent" svensk översättning

Resultat: 1-26 av 6264

recent {adjektiv}

recent {adj.} (även: posterior, after, ulterior)

senare {adj.}

In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.

senare år har de negativa konsekvenserna av detta vakuum blivit mer uppenbara.

(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.

(RO) IT-angreppen har ökat i antal, omfattning och allvarlighet på senare år.

Have you looked at this in the recent past; and would you please reply to this?

Har ni på senare tid tittat närmare på det och jag skulle gärna få ett svar på det?

Some progress has been made in recent years, but there is still so much to do.

Vissa framsteg har gjorts på senare år men det återstår fortfarande mycket att göra.

The meat scandals in recent years show quite clearly how easy label fraud is.

Köttskandalerna under senare år har tydligt visat hur lätta märkningsbedrägerier är.

recent {adj.} (även: new, fresh, sweet)

färsk {adj.}

But a recent article by Paul G. Bell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.

Men en färsk artikel av Paul G. Bell i Mensas medlemstidning ger kött på benen.

According to a recent poll, more than 80% of Maltese people are against this illegal practice.

Enligt en färsk opinionsundersökning motsätter sig mer än 80 procent denna olagliga hantering.

Let me add another example, drawn from recent French experience.

Tillåt mig att tillägga ett annat exempel, från en färsk fransk erfarenhet.

A recent report forecasts that in 2050, a billion people will have fled from hostile environments.

Enligt en färsk rapport kommer en miljard människor att ha flytt från hårt klimatdrabbade områden 2050.

A recent report by the Commission draws attention to the risks facing public pension systems in the EU.

I en färsk rapport från kommissionen uppmärksammas riskerna för de offentliga pensionssystemen inom EU.

recent {adj.}

I would mention a recent explosion in the Ukrainian gas pipeline system.

Jag vill nämna en nyligen inträffad explosion i Ukrainas gasledningssystem.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "recent":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "recent" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "recent" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The recent elections in the various EU Member States also reinforce this belief.

De senaste valen i unionens olika stater stärker mig för övrigt i denna analys.

The number of goats has increased in recent years from 8 000 to almost 400 000.

Antalet getter har under de senaste åren stigit från 8 000 till nästan 400 000.

The peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.

Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.

It seems to me that there is very little in the recent European Council report.

Enligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.

The recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.

De aktuella olyckorna i Chile och Nya Zeeland gör att vi inte får glömma detta.

Mr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.

Herr talman! Det som under de senaste åren har skett i Kosovo är en djup tragedi.

Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.

Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.

Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.

Att människor sitter som packade sillar i ett flygplan är också relativt nytt.

For the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.

För övrigt syftar de senaste diskussionerna i rådet i samma riktning som era egna.

UNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.

De senaste åren har UNWRA även lidit ordentligt under de ekonomiska problemen.

The most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.

De senaste beskeden pekar på att Kabilas AFDL rycker fram vidare mot Kinshasa.

The Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.

Internet har de senaste åren blivit ett nytt universalmedel för kommunikation.

It is still there, however, and the recent elections have been a great success.

Demokratin finns dock fortfarande kvar och det senaste valet var en stor framgång.

Firstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.

För det första har luftföroreningarna minskat drastiskt de senaste årtiondena.

Recent attention has focused on certain regions of Mozambique, in East Africa.

Uppmärksamhet har nyligen riktats mot vissa regioner i Moçambique, i Östafrika.

That was one of the subjects in another recent communication from the Commission.

Det var en fråga som togs upp i ett annat uttalande från kommissionen nyligen.

The recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.

De slutsatser som nyligen drogs vid G20-mötet har ytterligare stärkt detta beslut.

In recent years, they have hardly had any opportunity to structure themselves.

Under de senaste åren har de nästan inte haft någon möjlighet att organisera sig.

The report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.

Betänkandet tar också upp den senaste tidens politiska förändringar i Bahrain.

Over recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.

Under de senaste åren har det gjorts framsteg på området för vaccinering av djur.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.