Engelsk-svensk översättning av "recent"

EN recent Svensk översättning

recent {adj.}

EN recent
volume_up
{adjektiv}

recent (även: posterior, ulterior, after)
volume_up
senare {adj.}
The Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
Småföretagsakten har införlivats med det europeiska tänkandet under senare tid.
There has been increasing volatility in international dairy markets in recent years.
Instabiliteten på marknaderna för mejeriprodukter har ökat under senare år.
The recent decisions of the Council are indications of this style of approach.
Rådets beslut på senare tid är exempel på detta angreppssätt.
recent (även: fresh, new, sweet)
volume_up
färsk {adj.}
Let me add another example, drawn from recent French experience.
Tillåt mig att tillägga ett annat exempel, från en färsk fransk erfarenhet.
But a recent article by Paul G. Bell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.
Men en färsk artikel av Paul G. Bell i Mensas medlemstidning ger kött på benen.
According to a recent poll, more than 80% of Maltese people are against this illegal practice.
Enligt en färsk opinionsundersökning motsätter sig mer än 80 procent denna olagliga hantering.
I would mention a recent explosion in the Ukrainian gas pipeline system.
Jag vill nämna en nyligen inträffad explosion i Ukrainas gasledningssystem.

Synonymer (engelska) till "recent":

recent
English

Användningsexempel för "recent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe recent elections in the various EU Member States also reinforce this belief.
De senaste valen i unionens olika stater stärker mig för övrigt i denna analys.
EnglishThe peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.
Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.
EnglishMr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.
Herr talman! Det som under de senaste åren har skett i Kosovo är en djup tragedi.
EnglishFor the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
För övrigt syftar de senaste diskussionerna i rådet i samma riktning som era egna.
EnglishThe number of goats has increased in recent years from 8 000 to almost 400 000.
Antalet getter har under de senaste åren stigit från 8 000 till nästan 400 000.
EnglishIt seems to me that there is very little in the recent European Council report.
Enligt min uppfattning innehåller Europeiska rådets rapport mycket lite om detta.
EnglishThe recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
De aktuella olyckorna i Chile och Nya Zeeland gör att vi inte får glömma detta.
EnglishRecent attention has focused on certain regions of Mozambique, in East Africa.
Uppmärksamhet har nyligen riktats mot vissa regioner i Moçambique, i Östafrika.
EnglishBeing squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
Att människor sitter som packade sillar i ett flygplan är också relativt nytt.
EnglishIt is still there, however, and the recent elections have been a great success.
Demokratin finns dock fortfarande kvar och det senaste valet var en stor framgång.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De senaste åren har UNWRA även lidit ordentligt under de ekonomiska problemen.
EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
De senaste beskeden pekar på att Kabilas AFDL rycker fram vidare mot Kinshasa.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internet har de senaste åren blivit ett nytt universalmedel för kommunikation.
EnglishFirstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.
För det första har luftföroreningarna minskat drastiskt de senaste årtiondena.
EnglishThe recent conclusions of the G20 have further strengthened this determination.
De slutsatser som nyligen drogs vid G20-mötet har ytterligare stärkt detta beslut.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
Under de senaste åren har det gjorts framsteg på området för vaccinering av djur.
EnglishThat was one of the subjects in another recent communication from the Commission.
Det var en fråga som togs upp i ett annat uttalande från kommissionen nyligen.
EnglishIn recent years, they have hardly had any opportunity to structure themselves.
Under de senaste åren har de nästan inte haft någon möjlighet att organisera sig.
EnglishMr President, the recent gas supply crisis is a wake-up call for the European Union.
Den senaste energiförsörjningskrisen är en tankeställare för Europeiska unionen.
EnglishIt was very clear during the most recent, very successful, summit in Ireland.
Detta var mycket tydligt under det senaste, mycket lyckade, toppmötet i Irland.