Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Engelsk-svensk översättning av "paramount importance"

 

"paramount importance" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 184

paramount importance

I also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.

Jag instämmer också med er att garantier för konsumenterna är ytterst viktigt.

I see it as being of paramount importance for all of us and for the future of Europe.

Jag anser att det är ytterst viktigt för oss alla och för Europas framtid.

I think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.

Jag anser att produktion av kärnenergi under säkra villkor är ytterst viktigt.

Let me open a parenthesis here just to say that the ITER project has been of paramount importance.

Låt mig göra en parentes här för att säga att ITER-projektet har varit ytterst viktigt.

It is of paramount importance to know what is going on in the Member States and to verify compliance on the ground.

Det är ytterst viktigt att veta vad som pågår i medlemsstaterna och att kontrollera efterlevnaden på plats.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "paramount importance" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "paramount importance" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Paramount importance must be given to how personal data are in fact to be used.

Största vikt måste läggas vid hur personuppgifterna i själva verket ska användas.

It is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.

Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.

in writing. - Consumer protection is of paramount importance to all Member States.

skriftlig. - (EN) Konsumentskydd är mycket viktigt för alla medlemsstater.

The euro's stability is of paramount importance to the trust of our trade partners.

Eurons stabilitet är av stor betydelse när det gäller våra handelspartners förtroende.

The Commission's decision is therefore of paramount importance to Romanian beekeepers.

Kommissionens beslut är därför av enorm betydelse för de rumänska biodlarna.

I agree that users' needs should be of paramount importance in market development.

Jag håller med om att användarnas behov bör vara av största vikt i marknadsutvecklingen.

The protection of the European Union's 370 million consumers is of paramount importance.

Skyddet av Europeiska unionens 370 miljoner konsumenter är av yttersta vikt.

This is why paragraphs 4 and 6 of the resolution are of paramount importance.

Det är därför som punkterna 4 och 6 i resolutionen är av största vikt.

It is therefore of paramount importance that fisheries policy is highlighted.

Det är därför av största betydelse att vi fokuserar på fiskepolitiken.

We must state unequivocally that our environmental objectives are of paramount importance.

Därför måste ett avtal klart ta ställning till att miljömålen är de övergripande målen.

Due to the shortcomings mentioned, we believe that two things are of paramount importance.

På grund av de brister vi nämnt anser vi att två saker är av allra största vikt.

   . The security of our citizens is of paramount importance to every one of us.

   . – Säkerheten för våra medborgare är mycket viktig för oss alla.

It is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.

Nu är det rådets tur att anta detta paket, som är så viktigt för EU.

The idea of protecting human dignity is therefore of paramount importance.

Det är grundläggande eftersom det framför allt handlar om skyddet av den mänskliga värdigheten.

In this direction, policy-making and the rules for applying policy are of paramount importance.

Det är emellertid gemenskapsinstitutionerna som bär huvudansvaret.

Ladies and gentlemen, the debate on the future of the cohesion policy is of paramount importance.

Mina damer och herrar! Debatten om framtiden för sammanhållningspolitiken är av största vikt.

According to our Group, it is of paramount importance that this Charter be included in the Treaty.

Sedan en sista punkt och det är stadgan för grundläggande rättigheter.

This measure is of paramount importance to the Romanian troops stationed in southern Afghanistan.

Denna åtgärd är av avgörande vikt för de rumänska trupper som är stationerade i södra Afghanistan.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.