Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "pagan"

 

"pagan" svensk översättning

Resultat: 1-10 av 10

pagan {substantiv}

pagan {substantiv} [reli.]

hedning {utr.} [reli.]

But tonight, I'm pagan again.

Men i kväll är jag åter hedning.

And still a pagan.

Och ännu hedning.

pagan {adjektiv}

pagan {adj.} [reli.]

hednisk {adj.} [reli.]

pagan {adj.} [reli.]

gudlös {adj.} [reli.]

pågå {verb}

to go on {vb}

pågå {vb} (även: utvecklas, gå på, tjata, gå)

That debate has already started, and will go on until the first half of 2006.

Den debatten har redan börjat och kommer att pågå under första halvan av 2006.

We reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever.

Vi hinner med ett mycket litet antal frågor, och svaren tillåts pågå i evighet.

This was the first stage of a process which will go on for many years.

Det här var ett första avtryck i en process som kommer att pågå under många år.

In fact, in exceptional cases, they can go on for several hours a day.

I vissa fall kan sändningarna faktiskt pågå i flera timmar per dag.

Commissioner, this debate is going to go on until we have completed the conciliation process.

Herr kommissionär! Denna debatt kommer att pågå till dess vi har avslutat förlikningsförfarandet.

to run [ran|run] {vb}

pågå {vb} (även: lyda, sköta, låta, gälla)

The debate on the Lamfalussy Process was allowed to run 30 minutes into Question Time.

(EN) Debatten om Lamfalussyprocessen fick pågå 30 minuter in på frågestunden.

It targets young people and will run from 2009 to 2010, but is somewhat limited in scope;

Den riktar sig till unga och kommer att pågå från 2009 till 2010, men den har en något begränsad räckvidd.

In principle, Question Time should run until 7.00 pm.

Frågestunderna skall väl pågå till klockan 19.00.

 

COLA is an EU project under the 7th Framework Programme (Infrasturctures) and will run until November 2014.

COLA är ett EU-projekt inom ramen för 7:e ramprogrammet (Infrasturctures)och ska pågå till och med november 2014.

As part of efforts to promote and highlight European culture, in 2007, the European Union adopted the Culture Programme which will run until 2013.

Som en del av arbetet för att främja och uppmärksamma europeisk kultur antog EU 2007 det kulturprogram som ska pågå fram till 2013.
pågå {vb} (även: börja, fortsätta, fullfölja, gripa sig an)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "pagan":

Synonymer (svenska) till "pågå":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "pagan" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

If that is the case, we have not progressed one little bit since pagan times.

Om det skall vara så har vi inte kommit någonvart sedan solkungarnas tid.

It comes from a pagan belt that she wears.

Den kommer från ett bälte hon bär.

They're all pagans here!

De är bara hedningar.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las svensk-tyska lexikon.