"obstacle" - Svensk översättning

EN

"obstacle" på svenska

volume_up
obstacle {substantiv}
SV

EN obstacle
volume_up
{substantiv}

obstacle (även: arrest, bar, barrier, block)
volume_up
hinder {neut.}
The infrastructure bottlenecks at the borders represent another serious obstacle.
Flaskhalsarna i infrastrukturen vid gränserna är ett annat allvarligt hinder.
It represents an obstacle to effective implementation of Community programmes.
De utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av gemenskapsprogrammen.
This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.

Synonymer (engelska) till "obstacle":

obstacle

Användningsexempel för "obstacle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAny restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Varje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
EnglishCorruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.
Korruption är det enskilt största hindret för att få fram bistånd till de fattiga.
EnglishThe major obstacle to an agreement in Copenhagen is the question of funding.
Det stora hindret för en överenskommelse i Köpenhamn är frågan om finansiering.
EnglishThat was paradoxical because the issue had been seen as perhaps an obstacle to growth.
Det var paradoxalt eftersom frågan har setts som ett eventuellt tillväxthinder.
EnglishThe Community Customs Code will not be an obstacle to greater competitiveness.
Gemenskapens tullkodex kommer inte att förhindra en ökad konkurrenskraft.
EnglishThe first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
Det första hindret är den konstant negativa attityden från USA: s sida.
EnglishIn my view that is the biggest obstacle to accession to the European Union.
Min åsikt är att detta är det största hindret för ett inträde i den Europeiska unionen.
EnglishThis extension stumbles at the obstacle of the Regulation’s legal basis.
Denna utvidgning stöter på patrull i form av förordningens rättsliga grund.
EnglishThis is the main obstacle to solving internal market problems through SOLVIT.
Detta är det huvudsakliga hindret för att lösa problem på den inre marknaden genom SOLVIT.
EnglishAnd the reform of the institutions: the greatest obstacle to the development of the EU!
Och reformen av institutionerna: det största hindret på vägen mot en utveckling av EU!
EnglishThe first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
Det första hindret är den konstant negativa attityden från USA:s sida.
EnglishThe act of settling down in an EU country still represents a real obstacle course.
Att bosätta sig i ett av unionens länder innebär alltid en prövning.
EnglishBut it is behaving more like an obstacle here, with Parliament's support.
Men man intar snarare en ståndpunkt som blockerande klippa, med stöd av detta parlament.
EnglishIf so, does the Commission agree that it should be regarded as a technical obstacle to trade?
Anser kommissionen i så fall att det bör betraktas som ett tekniskt handelshinder?
EnglishThe first obstacle we need to negotiate is the mutual recognition of supervisory rules.
Den tröskel som vi först måste kliva över är ett ömsesidigt erkännande av kontrollregler.
EnglishBut the complexity of procedures is not the only obstacle to transparency.
Men de invecklade förfarandena är inte det enda hindret för öppenhet.
EnglishThis extension stumbles at the obstacle of the Regulation’ s legal basis.
EU har ett vapen för fall som dessa, nämligen ömsesidighetsmekanismen.
EnglishWe have to learn the moral of that: low energy costs are an obstacle to an active climate policy.
5 %. Av det kan man lära att ett lägre energipris hindrar en aktiv klimatpolitik.
EnglishThe second obstacle faced is that of challenges to the eligibility of a candidate.
Det andra hindret är ifrågasättandet av en kandidats valbarhet.
EnglishThey now form a considerable obstacle to the development of the European Union.
Denna belastar nu avsevärt utvecklingen av Europeiska unionen.