Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "obstacle"

 

"obstacle" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 510

obstacle {substantiv}

obstacle {substantiv} (även: restraint, rebuff, obstruction, jump)

hinder {neut.}

The timidity and shyness of this Parliament before the Council is a huge obstacle.

Den blyghet och försagdhet som parlamentet visar inför rådet är ett stort hinder.

The infrastructure bottlenecks at the borders represent another serious obstacle.

Flaskhalsarna i infrastrukturen vid gränserna är ett annat allvarligt hinder.

This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.

Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.

There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.

Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB: s del, för att göra detta arbete.

There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.

Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB:s del, för att göra detta arbete.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "obstacle":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "obstacle" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "obstacle" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.

Tillbakagången av utvecklingsinvesteringar och skuldkrisen är de stora hindren.

Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.

Varje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.

One of the biggest obstacles to better regulation is our calendar of meetings.

Ett av de största hindren för bättre lagstiftning är vår sammanträdeskalender.

Corruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.

Korruption är det enskilt största hindret för att få fram bistånd till de fattiga.

With the help of flexible integration we can get around short-term obstacles.

Med hjälp av flexibel integration kan man komma runt kortvariga blockeringar.

Delays in payment are mounting up and the bureaucratic obstacles are well known.

Förseningarna av betalningsbemyndiganden ackumuleras och hindren är välkända.

The major obstacle to an agreement in Copenhagen is the question of funding.

Det stora hindret för en överenskommelse i Köpenhamn är frågan om finansiering.

That is why it is crucial to combat the various obstacles to their mobility.

Det är därför grundläggande att angripa de olika hindren för deras rörlighet.

However, there have also been other political and administrative obstacles.

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för närvarande när det gäller den här tjänsten?

One particular priority is that bureaucracy should cease to put obstacles in the way.

En särskild prioritering är att byråkrati inte ska kunna sätta käppar i hjulet.

We even erect obstacles to prevent these citizens from becoming integrated.

Vi bygger ju upp barriärer som gör det omöjligt för dessa medborgare att integreras.

That was paradoxical because the issue had been seen as perhaps an obstacle to growth.

Det var paradoxalt eftersom frågan har setts som ett eventuellt tillväxthinder.

The work of the Ombudsman, however, has not been without obstacles during this period.

Det har dock inte saknats svårigheter i ombudsmannens arbete under denna period.

And the reform of the institutions: the greatest obstacle to the development of the EU!

Och reformen av institutionerna: det största hindret på vägen mot en utveckling av EU!

In my view that is the biggest obstacle to accession to the European Union.

Min åsikt är att detta är det största hindret för ett inträde i den Europeiska unionen.

The Community Customs Code will not be an obstacle to greater competitiveness.

Gemenskapens tullkodex kommer inte att förhindra en ökad konkurrenskraft.

We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.

Det återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.

The removal of obstacles to education and research exchanges will be of benefit to all.

Undanröjandet av hindren för utbildning och forskarutbyte är något som alla tjänar på.

But it is behaving more like an obstacle here, with Parliament's support.

Men man intar snarare en ståndpunkt som blockerande klippa, med stöd av detta parlament.

This extension stumbles at the obstacle of the Regulation’s legal basis.

Denna utvidgning stöter på patrull i form av förordningens rättsliga grund.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.