Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "modalities"

 

"modalities" svensk översättning

Resultat: 1-23 av 64

modalities {substantiv}

modalities {substantiv} [psyk.]

modalitet {utr.} [psyk.]

modal {adjektiv}

modal {adj.} [språk.]

modal {adj.} [språk.]

But above all I should like to know if he favours a modal shift and what measures he has in store to that end.

Men framför allt vill jag höra från honom om han förespråkar ett modal-shift och vilka åtgärder han har i beredskap för att nå det målet.

We must consider whether this is proportionate, bearing in mind the Commission’s commitment to promoting a modal shift from road to sea transport.

Vi måste överväga om detta är rimligt med hänsyn till kommissionens åtagande att främja en modal övergång från väg- till sjötransporter.

For this reason I should like to see more investment in our ports in order to encourage a shift in the modal split in this direction.

I det avseendet yrkar jag för möjligheten att investera extra i hamnar för att på det sättet främja en förskjutning av the modal split i den riktningen.

The fact that there is demand from so many quarters shows, of course, that the money will not be sufficient, and nor are we likely to achieve the objective of stabilising the 1998 modal split.

Det framgår dock även av det stora antalet förfrågningar att pengarna inte kommer att räcka, och vi kommer knappast att uppnå målet med en stabilisering av 1998 års modal split.

modality {substantiv}

modality {substantiv} [språk.]

modalitet {utr.} [språk.]

Last night I had a discussion with Parliament's Bureau and we concluded the modalities by which that will happen.

I går kväll förde jag en diskussion med parlamentets presidium, där vi kom fram till med vilka modaliteter det skall ske.

In the Committee on Industry, we underlined the importance of having clarity on the modalities for the application of the principle.

I industriutskottet underströk vi vikten av klarhet i fråga om modaliteterna för principens tillämpning.

Concerning the donors ' conference, which will take place in Brussels, there is still no confirmation of date, modalities and agenda.

Vad givarkonferensen anbelangar, som kommer att äga rum i Bryssel, är varken datum, modaliteter eller dagordning bekräftade ännu.

In due course the Commission will submit a proposal for a Council decision on such additional preferences and the modalities for applying them.

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till beslut i rådet om sådana ytterligare preferenser, och om modaliteterna för att tillämpa dem.

Modalities, rules, guidelines for emission trading, joint implementation, clean development mechanisms, sinks, etcetera, have to be discussed there.

Modaliteter, regler, riktlinjer för handel med utsläppsrättigheter, gemensamt genomförande, mekanismer för ren utveckling, sänkor, osv., måste diskuteras här.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "modal":

Synonymer (engelska) till "modality":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "modalities" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.

Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.

We are now defining the modalities and the scope of those stress tests.

Vi håller nu på att utarbeta metoder och omfattning för de stresstesterna.

Firstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.

Jag skall börja med att helt kort förklara termen? villkor?.

Firstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.

Jag skall börja med att helt kort förklara termen ?villkor?.

Work now needs to be undertaken to facilitate the emergence of a consensus on the modalities of this fund.

Arbete måste nu utföras för att underlätta uppkomsten av en enighet om modaliteterna för denna fond.

What remains are the modalities in the Conciliation Committee.

Vad som återstår är villkoren i förlikningskommittén.

Such a commitment entails an in-depth reform of procedures and implementation modalities on both sides.

Ett sådant åtagande nödvändiggör en djupgående reform av förfaranden och tillämpningsstrategier hos båda sidor.

The modalities for doing so need to be carefully considered in the light of the relevant rules and regulations.

Metoderna för detta måste övervägas noggrant mot bakgrund av de relevanta reglerna och bestämmelserna.

On 23 July it reached a consensus political agreement on modalities to implement the Kyoto Protocol.

Den 23 juli nådde konferensen i samförstånd ett politiskt avtal om ett system för att genomföra Kyotoprotokollet.

A further round of discussions on modalities kicked off at the very beginning of September, taking place in Geneva.

Ytterligare en diskussionsrunda om bestämmelser inleddes precis i början av september i Genève.

Despite the fact that there is insufficient clarity about modalities, particularly supervision and data protection.

Detta trots att det inte råder tillräcklig klarhet angående tillvägagångssätten, nämligen tillsynen och dataskyddet.

The price competition is cut-throat, not only in the road-transport sector but also between the different modalities.

Det är tal om en jättelik priskonkurrens, inte bara inom vägtransportsektorn utan även olika transportsätt emellan.

First, the credibility of the exercise depends on our being transparent about the modalities and outcome of the assessment.

För det första beror trovärdigheten hos den här övningen på vår förmåga att vara öppna om testmetoderna och resultaten.

So here's the modalities that we put together.

Det här är delarna vi har satt ihop.

The detailed modalities have yet to be clarified.

Villkoren måste dock anges närmare.

The Commission is taking an active part in the negotiations concerning the modalities and all the issues relating to this fund.

Kommissionen deltar aktivt i förhandlingarna om de villkor och frågor som rör denna fond.

If there is no agreement on modalities in the autumn, an early conclusion of the DDA becomes very unlikely.

Om vi inte har ett avtal om bestämmelserna till hösten är det mycket osannolikt att det blir en tidig avslutning av Dohaagendan.

Moreover, those modalities which cause least harm in terms of space and the environment must be included in the TENs without fail.

Framför allt måste ju de transportsätt som tar minst utrymme och är miljövänligast ingå i de transeuropeiska nätverken.

I appreciated the method followed by the rapporteur in evaluating the outcome and modalities of the EU cooperation for development.

Jag uppskattade den metod som föredraganden använde vid bedömningen av resultatet av och villkoren för EU:s utvecklingssamarbete.

These will be initiated following the Fifth Ministerial Conference on the basis of explicit consensus with regard to its modalities.

Dessa kommer att inledas efter den femte ministerkonferensen på grundval av ett uttryckligt samförstånd i fråga om villkoren.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

mocker · mockery · mocking · mockingbird · mockingly · mocks · mockumentary · mockup · mod · modal · modalities · modality · mode · model · models · modem · moderate · moderately · moderateness · moderation · moderator

I det svensk-engelska lexikonet hittar du fler översättningar.