Search for the most beautiful word
pita
obfuscates

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "mobile"

 

"mobile" svensk översättning

Resultat: 1-28 av 656

mobile {adjektiv}

mobile {adj.}

mobil {adj.}

Information technology and mobile communication are developing rapidly.

Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling.

Together we must guarantee that Europe's lead in mobile communication will be safeguarded.

Vi måste tillsammans säkerställa att Europas ledande ställning inom mobil kommunikation tryggas.

Together we must guarantee that Europe' s lead in mobile communication will be safeguarded.

Vi måste tillsammans säkerställa att Europas ledande ställning inom mobil kommunikation tryggas.

We'll use your PIN to verify your account from a mobile device.

Vi använder din PIN-kod för att kontrollera ditt konto från en mobil enhet.

We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.

Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.

mobile {adj.} (även: nimble, moving, volatile, able to move)

rörlig {adj.}

Making our workforce mobile: that is what the Leonardo programme could do.

Att göra arbetskraften rörlig: det är vad Leonardoprogrammet skulle kunna göra.

They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.

De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.

After all, it seems obvious that the Earth is large and motionless, the Sun small and mobile.

Trots allt verkar det ju uppenbart att jorden är stor och orörlig, och solen liten och rörlig.

It is an EU issue, of course, because competitiveness does not come about without a mobile workforce.

Det är självfallet en EU-fråga, eftersom konkurrenskraft inte skapas utan en rörlig arbetsstyrka.

He is a mobile source of, and a target for, information.

Han är en rörlig informationskälla och ett mål för information.

mobile {adj.} (även: lively, keen, high-spirited, heated)

livlig {adj.}

mobile {adj.} (även: agile)

lättrörlig {adj.}

mobile {adj.} (även: mutable, inconstant, changeable, vertiginous)

ombytlig {adj.}

mobile {adj.}

mobil {adjektiv}

mobile {adj.}

mobil {adj.} (även: lättrörlig, livlig, ombytlig, rörlig)

Information technology and mobile communication are developing rapidly.

Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling.

Together we must guarantee that Europe's lead in mobile communication will be safeguarded.

Vi måste tillsammans säkerställa att Europas ledande ställning inom mobil kommunikation tryggas.

Together we must guarantee that Europe' s lead in mobile communication will be safeguarded.

Vi måste tillsammans säkerställa att Europas ledande ställning inom mobil kommunikation tryggas.

We'll use your PIN to verify your account from a mobile device.

Vi använder din PIN-kod för att kontrollera ditt konto från en mobil enhet.

We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.

Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.

mobil {substantiv}

cellular telephone {substantiv} [tele.]

mobil {utr.} [tele.] [vard.] (även: mobiltelefon)
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "mobile":

Synonymer (svenska) till "mobil":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "mobile" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "mobile" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.

Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.

Today is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.

I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.

Smart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.

Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!

President. Congratulations to Mr Rübig and to the mobile phone users of Europe!

Talmannen. - Gratulationer till Paul Rübig och Europas mobiltelefonanvändare!

No unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.

Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.

It is the case today for the regulation on mobile telephone roaming charges.

Så är fallet i dag när det gäller regleringen av roamingavgifter för mobiltelefoni.

The Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.

Med hjälp av Internet, e-post och mobiltelefoni skall arbetslösheten avskaffas.

Employees and companies are increasingly mobile in the European job market.

Arbetstagare och företag är alltmer rörliga på den europeiska arbetsmarknaden.

There is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.

Behovet av rörliga och flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet ökar.

There is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.

Behovet ökar av rörliga, flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet.

Jabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK

Jabra SP5050 - Bästa köp, Auto Express UK - Bästa mobiltillbehöret, Mobile Business UK

Most Union countries have extensive competition in the field of mobile-phone markets.

De flesta länder i unionen har en omfattande konkurrens på området för mobiltelefoner.

Could you remind the House of the rule regarding mobile phones within this Chamber?

Skulle ni kunna påminna kammaren om regeln för mobiltelefoner i kammaren?

It is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.

Det är inte alls lätt att röra sig över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden.

If people are to be more mobile, their qualifications will also have to be recognised.

För att skapa större rörlighet för personer måste deras kvalifikationer också erkännas.

Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.

Mobiltelefoner kunde överhettas och till och med explodera under laddningen.

We have already seen the huge explosion in the use of mobile technology.

Vi har redan sett den kraftiga explosionen i användningen av mobiltekniken.

Mobile phones should be included, unlike what the previous speaker said.

Mobiltelefoner bör inkluderas till skillnad från vad föregående talare sade.

Lundmark, E. & Waern, Å. (2008)."What is mobile in entrepreneurship?".

Alexandersson, J., Wikman, A., Nilsson, B., Wallo, A., Kock, H. & Höglund, C. (2011).

To quote just one example: GSM, the second generation of mobile phones.

Jag tänker bara nämna ett exempel till, GSM, den andra generationens mobiltelefoner.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

mixture · MLS · mm · mnemonic · MOA · moan · moaning · moat · mob · mobbing · mobile · mobilisation · mobility · mobilization · mobster · moccasins · mock · mock-up · mocker · mockery · mocking

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.