Engelsk-svensk översättning av "lung"

EN lung Svensk översättning

volume_up
lung {substantiv}
SV
SV

SVlung- Engelsk översättning

EN lung
volume_up
{substantiv}

1. anatomi

lung
volume_up
lunga {utr.} [anat.]
Totally by coincidence, there's that thing in my lung.
Som av ett sammanträffande, där är den där saken i min lunga.
A Europe without that Balkan lung is not Europe.
Ett Europa utan den lunga som Balkan utgör är inte Europa.
It improves the environment for local people, giving them a 'green lung' and cleaner air to breathe.
Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga" och renare luft att andas.

Användningsexempel för "lung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe know that exceedance of ozone limits directly affects children' s lung capacity.
Vi vet att överskridandet av ozonhalterna har en direkt effekt på barns lungkapacitet.
EnglishMore than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
Mer än 60 000 patienter väntar på en hjärt-, lever-, lung- eller njurtransplantation.
EnglishSmokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.
Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.
EnglishBut just a few months ago, Judy was diagnosed with stage-three lung cancer.
Men för bara ett par månader sedan, fick Judy diagnosen lungcancer i tredje stadiet.
EnglishBreast cancer is the second most common type of cancer after lung cancer.
Bröstcancer är den näst vanligaste typen av cancer, efter lungcancer.
English(DE) Smokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.
(DE) Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.
EnglishIt can result in very serious illnesses such as lung fibrosis, pleural fibrosis or mesothelioma.
Det är en agens som dessutom ger osäkerhet, frågor som hänger i luften som skall lösas.
EnglishSomething can be done in order to prevent lung cancer; as people can, for example, stop smoking.
Lungcancer kan till viss del förebyggas. Man kan till exempel sluta röka.
EnglishResearch has proven that phthalates can cause allergies as well as liver, kidney and lung damage.
Forskning har visat att ftalater kan orsaka allergier samt lever-, njur- och lungskador.
EnglishHigh exposure can cause severe lung, prostate and kidney cancer.
Hög exponering kan leda till allvarlig lung-, prostata- och njurcancer.
EnglishThis means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.
Detta innebär att om man inandas några mikrogram av plutonium kan detta orsaka lung- eller tungcancer.
EnglishThe main types of cancer are lung, bowel and breast cancer.
De huvudsakliga cancertyperna är lungcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer.
EnglishFifteen years ago, my husband contracted a serious lung disease.
För femton år sedan drabbades min man av en allvarlig lungsjukdom.
EnglishOzone also contributes to asthmatic attacks, impaired lung function and increased bronchial reactivity.
Ozonet förorsakar även astmaanfall, nedsatt lungfunktion och ökade reaktioner i bronkerna.
EnglishI am proud of the fact that this report was conducted and concluded under the European Year of the Lung.
Jag är stolt över att betänkandet utarbetades och avslutades under det europeiska ”Lungans år”.
EnglishFor instance, lung cancer hits men and women differently.
Lungcancer drabbar till exempel män och kvinnor på olika sätt.
EnglishIt is well known that lung cancer occurs up to five times more often than all other types of cancer combined.
Det är välkänt att lungcancer är fem gånger vanligare än alla andra cancerformer tillsammans.
EnglishLung cancer has multiplied and the number of asthma cases has grown ninefold.
Detta har katastrofala konsekvenser för hälsan. Lungcancer har ökat rekordartat och antalet fall av astma har niodubblats.
EnglishLung health is so often neglected and I was delighted that in this Parliament, we recognised its importance.
Lunghälsa förbises så ofta, och jag är glad över att vi har erkänt vikten av detta i parlamentet.
EnglishMy doctors told me that my lung capacity had gone down to 70 percent, and it was killing me.
Min läkare berättade för mig att min lungkapacitet hade minskat till 70 procent, och det höll på att ta livet av mig.