Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Engelsk-svensk översättning av "joke"

 

"joke" svensk översättning

Resultat: 1-40 av 107

joke {substantiv}

joke {substantiv} (även: laugh, joking, jest, banter)

skämt {neut.}

The Commissioner spoke about the salutary role of the euro, but it was surely a joke.

Kommissionsledamoten talade om eurons sunda status, men det måste ha varit ett skämt.

After so many debates and so little progress, it seems to have turned into a bad joke.

Efter så många debatter och så få framsteg verkar det ha blivit ett dåligt skämt.

(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.

(Martens: " Kommissionen är i Bryssel" ) Det var ett skämt, herr Martens.

In any case, allow me one final joke, even though the Commissioner is no longer present.

Trots kommissionärens frånvaro hoppas jag att ni tillåter ett litet skämt.

Justifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.

Att rättfärdiga förslaget genom att hänvisa till kostnader låter som ett skämt.

joke {substantiv} (även: mischief)

bus {neut.}

joke {substantiv} (även: rag, jest, fun and games, escapade)

upptåg {neut.}

joke {substantiv} (även: jollity)

lustighet {utr.}

joke (person) {substantiv}

driftkucku (person man driver med) {utr.}

joke {substantiv} (även: witticism)

vits {utr.}

Nobody anywhere in Europe would tell this joke using kilojoules.

Ingen i Europa skulle dra denna vits och hänvisa till kilojoule.

He used to tell a joke about the Norwegians.

Han brukade berätta en vits om norrmän.

It is a bad joke.

Det var en dålig vits.

There' s a Russian joke about a number of Presidents and Soviet leaders travelling by train, and the punchline includes the very words glasnost and Gorbachev.

Det finns en rysk vits om olika presidenter och sovjetiska ledare som åkte tåg.

to joke {verb}

to joke [joked|joked] {vb} (även: to kid, to jest, to fool, to banter)

skämta {vb}

And if I may joke about such an important subject: redheads, Mrs Roth?

Om jag kan tillåta mig att skämta om ett så viktigt ämne: och de rödhåriga, Roth?

The rapporteur and I often joke that we find very little to disagree on when it comes to international trade issues.

Föredraganden och jag brukar ofta skämta om att vi har så lite att vara oense om i frågor om internationell handel.

There always had to be the butt of a joke.

Det behövde alltid finnas några som alla kunde skämta om.

How can you joke about that?

Hur kan du skämta om det?

I regret that the President-in-Office of the European Council has left, having seen fit to joke about a major party in his great country.

Jag beklagar att Europeiska rådets ordförande har gått, efter att ha behagat skämta om ett stort parti i sitt stora land.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "joke":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "joke" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "joke" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

The one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.

Jag drog en, som alla skulle ha skrattat åt därhemma, och det blev platt fall.

Mr President, ambition is a practical joke played by the gods on mankind.

Herr talman! Ambitioner är ett spratt som mänsklighetens gudar spelar oss.

He even told us jokes about the yellow submarine or about jurisdiction in the area.

Han till och med berättade historier om den gula ubåten eller om områdets jurisdiktion.

I would like to thank Joke Schauvliege very much for her contribution towards this result.

Jag tackar Joke Schauvliege så mycket för hennes bidrag till detta resultat.

Will the Presidency seize the opportunity to help bring some sense to ‘ joke’ EU lawmaking?

Vi vet att vi kommer att gå till förlikning med direktivet om optisk strålning.

Coming from Finland, I am familiar with a number of Russian jokes.

Kommande från Finland känner jag till en del av de ryska vitsarna.

And now, ladies and gentlemen, we cannot say: we were only joking!

Och, mina kära kolleger, då kan vi inte nu säga: " Vi bara skämtade! "

That brings me to my last point, the logo to be used. The logo envisaged at present is a joke!

Hur det nu än förhåller sig med den saken, så har denna sak gått snett.

Because you joke that you, with your paltry human understanding -

Därför att du raljerar över att du, med ditt mänskliga, klena förstånd -

Let me add: ' We ai n't joking ' when we talk about PHARE and TACIS.

Låt mig tillägga: Vi skojar inte när vi talar om PHARE och TACIS.

I failed and I apologise. It was, of course, a joke, as the Commissioner said.

Jag lyckades inte, jag ber om ursäkt, det var naturligtvis ett joke, som kommissionären påpekade.

In the wake of the Stockholm meeting, there is going to be a grain of truth in that joke.

Efter Stockholm kommer vitsens andra hälft att förverkligas.

Yeah but he's doing us a favour and he probably doesn't appreciate us cracking jokes at his expense.

Ja, men han gör oss en tjänst och uppskattar säkert inte att vi gör oss lustiga på hans bekostnad.

This is almost a joke when there are twenty million unemployed and almost eighteen million homeless.

Det är nästan ett komiskt ämne, då det finns ca 20 miljoner arbetslösa och nästan 18 miljoner hemlösa.

Ladies and gentlemen, to finish, I think that they have been playing this joke on us long enough.

Mina damer och herrar! Avslutningsvis anser jag att de har spelat oss detta spratt tillräckligt länge.

My question was slightly more coercive, he said jokingly.

Tillåt mig skämtsamt säga att min fråga innebar lite mera utpressning.

I am not joking, Mr President, I am only telling you in my customary manner why I voted for the motion.

Jag försöker bara på mitt vanliga vis redovisa motiven för varför jag röstade för betänkandet.

The joke was that the Norwegians always talk about fish.

Vitsen gick ut på att norrmännen alltid pratar om fisk.

And it's the same thing with jokes and all these sorts of things.

Och det är samma sak med vitsar och alla sådana saker.

Winston, this is probably someone playing a joke on me.

Det är nog någon som spelar mig ett spratt, Winston.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Johanna · Johannes · john · join · joiner · joinery · joint · jointly · joints · joist · joke · joker · jokes · jokey · joking · jollity · jolly · jolt · jolty · Jordan · Jordanian

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.