Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "to invoke"

 

"to invoke" svensk översättning

Resultat: 1-32 av 194

to invoke {verb}

to invoke [invoked|invoked] {vb} (även: to refer to, to quote, to plead, to cite)

åberopa {vb}

To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.

Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans.

On that basis, Mr Corbett, do you wish to invoke Rule 69(2) of the Rules of Procedure?

På dessa grunder, herr Corbett, vill ni då åberopa artikel 69.2 i arbetsordningen?

In this case, I wish to invoke both Community law and the Convention on the Law of the Sea.

Här vill jag åberopa både gemenskapsrätten och havsrättskonventionen.

If you wish to speak, please tell me which Rule you wish to invoke.

Om ni önskar tala, ber jag er uppge vilken artikel ni vill åberopa.

This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!

Det här är en så stor spricka i EU:s trovärdighet att vi inte kan åberopa kompromissandan!

to invoke [invoked|invoked] {vb} (även: to raise, to provoke, to prompt, to produce)

to invoke [invoked|invoked] {vb} (även: to arouse)

uppväcka {vb}

to invoke [invoked|invoked] {vb} (även: to challenge, to call, to solicit)

anropa {vb}

Unable to invoke external viewer

Det gick inte att anropa extern bildvisare

to invoke [invoked|invoked] {vb} (även: to conjure up)

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "invoke":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "to invoke" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Will we now at last have the proximity to the citizens that we have so often invoked?

Kommer vi nu äntligen att få den närhet till medborgarna som vi så ofta har talat om?

I welcome the fact that Article 366 of the Lomé Convention has been invoked.

Jag välkomnar det faktum att artikel 366 i Lomékonventionen kommit i fråga.

Which rule of the Rules of Procedure are you invoking for a point of order, Mr Varela?

Vilken artikel i arbetsordningen åberopar ni för en ordningsfråga, Varela?

The Rules do not provide for replying to a Member who has invoked Rule 108.

Arbetsordningen föreskriver inte att man får svara en kollega som åberopat artikel 108.

Consequently, the proportionality principle may not be invoked in this case.

Proportionalitetsprincipen kan följaktligen inte åberopas i detta fall.

The rule that you have invoked, Mr Stevenson, was not the correct basis for your comments.

– Den artikel som ni åberopar utgör inte rätt grund för era kommentarer, herr Stevenson.

That suggests both political and scientific arguments were invoked.

Med andra ord har såväl politiska som vetenskapliga argument blandats in i den här frågan.

On the Spanish and Portuguese side, I understand they are invoking a certain historic right.

Jag förstår att man från den spanska och den portugisiska sidan anför en historisk rättighet.

I therefore invoke Rule 108 of the Rules of Procedure, personal statements.

Jag åberopar artikel 108 i arbetsordningen, personliga uttalanden.

successive governments invoked ‘state secrets’ to avoid disclosure of important evidence;

Flera regeringar har åberopat ”statshemlighet” för att undvika att offentliggöra viktiga bevis.

I hope that the rapid response mechanism of ECHO can be invoked.

Jag hoppas att ECHO: s mekanism för snabba insatser kan åberopas.

The Foreign Minister spoke of 'the term federalism ' and the different feelings that it invokes.

Utrikesministern talade om " federalismbegreppet " och de olika känslor som det väcker.

The bank can respond by invoking the principle of subsidiarity.

Det kan bemötas med argument hämtade från subsidiaritetsprincipen.

Vice-President of the Commission, you invoke the spirit of compromise.

Herr vice kommissionsordförande, ni förespråkar kompromissanda!

I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.

Jag vill använda denna folkliga ungerska välgångsönskning för att önska er ett välsignat nytt år.

We cannot invoke old customs to defend the persecution of homosexuals, bisexuals and transsexuals.

Man kan inte hävda gamla seder och bruk för att försvara hets mot HBT-personer.

After Mr Farage spoke, the question of French law was invoked.

Ert inlägg erbjuder mig ett tillfälle att säga några saker om detta.

So much more is required than simply invoking high wage costs.

Det måste väl till mycket mer än att bara hänvisa till den höga lönekostnaden.

So far the Commission has relied on, and invoked, IMF checks.

Hittills har kommissionen litat och hänvisat till kontroller utförda av IMF.

Is that why the spirits invoked by the Committee on Fisheries have proved so remarkably changeable?

Är det orsaken till den märkliga sinnesförändring som fiskeriutskottet har hemfallit åt?
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.